Donera & stöd

Folkhälsans verksamhet - allt vi gör i dag - har kunnat skapas tack vare donationer och testamenten.

Fortfarande är donationer och testamenten mycket viktiga för vårt arbete.

Medlen används eller fonderas i enlighet med donatorns eller initiativtagarens vilja.

Varför stöda tredje sektorn?

Trots samhällets insatser för människors hälsa och välfärd behövs den så kallade tredje sektorns organisationer för att ta nya initiativ, komplettera, utveckla och garantera redan existerande hälsofrämjande verksamhet. 

Varför stöda just Folkhälsan?

Vår verksamhet i dag är anpassad till behoven i samhället som de är just nu.

Vår anpassning beror på att människor som donerat medel till Folkhälsan har varit framsynta nog att inte alltför strikt låsa ändamålen för hur donationerna ska användas. I stället har donatorerna anförtrott Folkhälsan att enligt vår ändamålsparagraf förvalta donationer och testamenten så att de gör bästa tänkbara nytta vid rätt tidpunkt.

Våra åtaganden och utmaningar

Donatorernas önskemål har ändå lämnat sina tydliga spår i vår historia. I början av förra seklet när barndödligheten ännu var stor, önskade många donatorer stöda Folkhälsans verksamhet bland barn, t.ex. Folkhälsans barnavårdsinstitut och dess barnhem.

När samhället tog över rådgivningsverksamheten på 1940-talet, fokuserades donatorernas önskemål på förebyggandet av sjukdomar, bl.a. erhölls medel för att bekämpa tobaksrökning.

Fortfarande behövs pengar för att garantera de åtaganden Folkhälsan tagit sig an, men Folkhälsan ställs också inför nya utmaningar. Framför allt gäller det att stöda verksamheter där samhällets skyddsnät inte räcker till, t.ex. stöd till barnfamiljer och insatser för den allt äldre befolkningen.

Donationerna leder till konkret verksamhet

Samfundet Folkhälsan skiljer sig från de finlandssvenska fonderna bl.a. genom att organisationen inte i första hand delar ut medel för olika ändamål, utan omsätter donationerna i konkret verksamhet. I dag kan Folkhälsan därför upprätthålla en bred verksamhet. 

Våra tyngspunktsområden är hälsofrämjande verksamhet, vård, service och forskning. Läs gärna mer om vår uppgift.

Vår verksamhet finansieras, förutom av den avkastning förmögenheten ger, genom försäljning av tjänster till kommuner och enskilda personer, genom insamlingar  samt via medel från olika penningkällor för speciella ändamål (Penningautomatföreningen RAY, PAF Åland, fonder, stiftelser och företag).

Etiska principer

I all medelanskaffning följer Folkhälsan de etiska principer för insamlingar och övrig medelanskaffning i social-och hälsoorganisationer. De här etiska principerna har godkänts av social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF r.f.

0 kommentarer på sidan "Donera & stöd"

Skriv en kommentar direkt på sidan
Skriv en kommentar direkt på sidan