Vår uppgift

Ända sedan Folkhälsan grundades har vi arbetat med samma mål, som finns inskrivna i Folkhälsans stadgar:

”Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna.”

Den här meningen fungerar fortfarande som ledstjärna för vårt arbete inom Folkhälsan.

Vi arbetar med hälso- och sjukvård, rehabilitering, förebyggande verksamhet, rådgivning och forskning i syfte att främja hälsa och livskvalitet. Målet är också att jobba för en samhällsutveckling där hälsoaspekter beaktas inom alla sektorer.

Vi har en omfattande serviceproduktion, men lika viktig är organisationens roll som en medborgarorganisation där den enskilda individen ges möjligheten att engagera sig för sin egen och andras hälsa. I dag har vi cirka 17 000 medlemmar i våra lokala Folkhälsanföreningar runtom i Svenskfinland.