Villa Familia familjerehabilitering

Vi erbjuder olika former av familjerehabilitering: dygnet runt så att familjen bor hos oss på Villa Familia eller får dagrehabilitering. Vi erbjuder också familjerehabilitering i ert eget hem.

 

Tid: Dygnet runt
Plats: Villa Familia, Mjölbolsta
Adress: Högbensvägen 36, 10350 Mjölbolsta
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Telefon: 050 468 5736

Familjerehabiliteringsperioderna planeras och målen för dem ställs upp tillsammans med barnskyddsmyndigheterna och familjen.

Till vem riktar sig familjerehabiliteringen?

Familjerehabiliteringen har planerats för familjer som behöver t.ex.

 • särskilt stöd i hantering av vardagen och barnfostran
 • utvärdering av familjen och föräldraskapet
 • hjälp för familjer i akuta krissituationer
 • förstahemsverksamhet

Målet för familjerehabiliteringen är till exempel att

 • göra banet synligt, att trygga barnets psykiska, fysiska och sociala roll i familjen
 • stödja föräldraskap och kommunikationen inom familjen med barnets behov i åtanke
 • stödja och uppmuntra familjer till självständighet och att ta ansvar för sig själv och sin egen familj
 • utvärdera och stödja föräldrarnas förutsättningar att vara föräldrar
 • förebygga omhändertagande och ge intensivt stöd till familjen inför hävande av omhändertagning

Arbetsmetoder inom familjerehabiliteringen

De metoder som används inom rehabiliteringen är sådana som stöder familjernas delaktighet, är lösningsorienterade och som utgår från klientens egna resurser. I arbetet använder vi Bentowim-Millers familjeutvärderingsmodell.

Beroende av familjernas behov används även bl.a.

 • Beardslees familjeintervention
 • Trappan-modellen
 • VHT-modellen
 • MIM-modellen för iakttagande av interaktion
 • Care index
 • modellen Små steg som stöder barnets tillväxt och utveckling
 • Theraplay-inspirerad lek
 • WMCI