LOTS: för förebyggande och bemötande av våld i nära relationer, Åboland

Startdatum: 03.02.2022
Kursperiod: 03.02.2022 - 07.03.2022
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Webbaserad - På distans
Adress: 00000 På distans
Visa på karta
Kontakt: Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 01.12.2021 00.00
Anmälan stänger: 28.01.2022
Kurskod: 18FM0018003
Anmäl dig här

Mål: Att utbilda LOTSar, som inom sina egna arbetsgemenskaper ökar medvetenhet om otrygghet och våld samt utbildar och stöder sina kollegor i att identifiera, bemöta och stöda våldsutsatta samt att förebygga våld inom det egna verksamhetsområdet.

Målgrupp: Frivilliga eller professionella som möter människor till vardags* och vill arbeta med att förebygga och identifiera våld i nära relationer. (* t.ex. inom hobbyverksamhet, barn- och mödrarådgivning, småbarnspedagogik, skola, ungdomsverksamhet, handikappservice, vuxensocialarbete, familjetjänster, vård och omsorg samt primärvård, missbrukarvård och mentalvård. Rekommendation: 1–2 LOTSar per 50 verksamma.)

Innehåll: Traumamedvetenhet, identifiering av våldsutsatta, modeller för tidigt ingripande och hur man kan ta upp sin oro samt bemöta misstänkta fall av våld i nära relationer. I utbildningen utnyttjas material som tagits fram av Turun Ensi- ja turvakoti och bl.a. THL:s webbutbildning Skapa förtroende – Skydda barnet.

Genomförande: 3 x 3 h virtuellt.
3.2 kl. 17.30-20.30
16.2 kl. 17.30-20.30
28.2 kl. 17.30-20.30
Ett fjärde tillfälle ordnas för tränare, ledare och andra frivilliga inom fritidsverksamhet för barn och unga, den 7.3 kl. 17.30-19.30, om möjligt på plats vid Folkhälsans Kvartersklubb i Åbo, Henriksgatan 9, 20100 Åbo.

- Vi önskar minst två deltagare från varje kontext/verksamhet och förutsätter att man deltar i alla tillfällen.
- Folkhälsans förbund genomför utbildningen i samarbete med Turun ensi- ja turvakoti.
- Utbildningen är kostnadsfri!
- Sista anmälningsdag är 28.1.


Vad då för Lots?
Utbildningen erbjuder verktyg för att bemöta barn och unga eller klienter och deras känslor av trygghet och otrygghet samt verktyg som hjälper dig att orka i ditt uppdrag eller arbete.
Förmågan att ta upp frågan om otrygghet och trygghet är ett naturligt kompetensområde för varje människa eller medarbetare som möter människor i sitt uppdrag.
Våld i nära relationer definieras i omfattande kontext som alla typer av faktorer i människans närmaste nätverk som försvagar trygghetskänslan, även psykiskt våld såsom skolmobbning.
Vilka utmaningar man kan stöta på när man möter en våldsutsatt människa?
Hur bemöter jag en våldsutsatt människa? Hur stöder jag hen vidare? 


I fortsättningen ser LOTSarna till att alla nya kollegor eller medarbetare inom det egna verksamhetsområdet introduceras i LOTS-verksamheten; att identifiera och bemöta våld i nära relationer samt upprätthåller kollegornas kompetens. I Egentliga Finland ingår LOTSerna i ett mångprofessionellt LOTS-nätverk som koordineras av Regionförvaltningsverket (RFV) där de får fortbildning och stöd i LOTS-arbetet.

Anmäl dig här

Tider :

03.02.2022 17.30 - 20.30 På distans
16.02.2022 17.30 - 20.30 På distans
28.02.2022 17.30 - 20.30 På distans
07.03.2022 17.30 - 19.30 Kvartersklubben