Trappan-utbildning i Helsingfors

Startdatum: 10.09.2018
Kursperiod: 10.09.2018 - 10.10.2018
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Visa på karta
Kontakt: Katarina Fagerström
katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi
044-7886008
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 10.04.2018
Anmälan stänger: 24.08.2018
Bilagor:
Kurskod: 18U20019002
Kurspris: Gratis

BESKRIVNING

Ami Arnell och Inger Ekbom skapade inom ramen för Rädda Barnens projekt i Sverige på

1990-talet en samtalsmodell för professionella som möter barn från familjer där våld förekommit. Arbetet utmynnade i handboken …och han sparkade mamma… Trappanmodellen i möte med barn som bevittnat våld.

Folkhälsan har tagit över modellen till Finland.Trappan-modellen är ett psykosocialt jag-stödjande arbetssätt för dig, som möter barn som

har upplevt våld inom familjen. Trappan består av 4–10 samtal där barnet lär sig sätta ord

på sina upplevelser. Trappan-samtalen är varken utredning eller behandling utan är barnets

eget utrymme att skapa ett sammanhang av vad som har hänt. Trappan-samtal passar inom

elevvård, familjearbete, barnskydd och olika former av socialt arbete. Utbildningen är indelad i tre moduler. Mellan modulerna två och tre förbinder du dig att sätta igång med en Trappan-process eftersom fokus under modul tre ligger på handledning och uppföljning.Tre moduler, totalt sju utbildningsdagar:

Modul 1: 10–12.9 kl. 9–16

Modul 2: 8–10.10. kl. 9–16

Modul 3: handledningar sker under hösten 2018/vintern 2019

Kursplats: Mötesrum Blåsippan, Topeliusgatan 20, Helsingfors

Anmälan senast 24.8.2018MÅLGRUPP

I ditt arbete möter du barn som kan ha upplevt våld inom familjen och du vill bli bättre på att

prata om våld och bemöta de här barnen. Du har via din grundutbildning och examen från

universitet eller yrkeshögskola kunskap om och förståelse för utsatta barns situation.INNEHÅLL

Kris och trauma, anknytning, våld, respekt och trygghet i parrelationer – ur ett barnperspektiv,

förklaringsmodeller för våld, kön och våld, skuld och skam, Trappan-modellens innehåll,

förberedelser och tillämpning, handledning.UTBILDARE

Familjerådgivare Barbro Näse, psykolog och familjerådgivare Petra Zilliacus, familjeterapeut

Pia Rosengård-Andersson, jämställdhetskonsult Malin Gustavsson, socialarbetare och

familjeterapeut Katarina Fagerström, socialarbetare och sakkunnig i familjearbete

Britt-Helen Tuomela-Holti.ANSÖKAN

Varje sökande lämnar in en fritt formulerad A4, ur vilken det framgår grund- och tilläggsutbildningar, arbetssituation och beskrivning av möjligheter att arbeta utgående från

Trappan-modellen. I ansökan får du gärna nämna om du planerar att delta ensam eller

med en/flera medarbetare. Utbildningen har begränsat antal platser. Personer som deltar

tillsammans med en eller flera kollegor från sin arbetsplats /organisation eller enhet prioriteras framom ensamsökande. Varje sökande lämnar dock in en egen ansökan. Antagningsbesked meddelas ca en vecka efter avslutad ansökningstid. Vid antagning förväntas du delta i hela utbildningen.

Ansökan ska sändas till katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi senast 24.8.2018.KOSTNAD

Utbildningen finansieras via Luciainsamlingen och är därmed gratis för deltagarna.

Lunch betalar var och en själv. Alla deltagare ska på egen bekostnad skaffa Trappan-boken

tills utbildningen börjar. Du rekommenderas bekanta dig med boken före kursstarten.KONTAKT

Förfrågningar och ansökningar skickas till katarina.fagerstrom@folkhalsan.fi, tfn 044 788 6008.

Tider :

10.09.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan
11.09.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan
12.09.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan
08.10.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan
09.10.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan
10.10.2018 09.00 - 16.00 Blåsippan