Gruppledarutbildning: reflektiva föräldragrupper (7,5sp)

Startdatum: 09.03.2023
Kursperiod: 09.03.2023 - 20.04.2023
Arrangör: Folkhälsans Förbund
Plats: Okänd plats
Tillgång: Det finns lediga platser
Anmälan öppnar: 08.09.2022 00.00
Kurskod: 18FM0100002
Kurspris: 150,00 €
Anmäl dig här

Folkhälsan erbjuder en gruppledarutbildning för föräldragrupperna Föräldraskapet främst och Barnet i fokus. Under kursen lär du dig leda föräldragrupper samt fördjupar ditt kunnande i reflektivt bemötande (mentalisering). Kursen ordnas i Helsingfors och delvis på distans.


Kort om kursen:
Förutom näring och fysisk omsorg behöver barn föräldrar och andra vuxna som försöker hålla barnets inre liv i tankarna. Förmågan att vara nyfiken på barnets tankar, känslor, avsikter och upplevelser, samt viljan och intresset att reflektera över sina egna upplevelser, kallas mentaliseringsförmåga. Det är en central förmåga i föräldraskapet som hjälper föräldern att reglera sina känslor och förstå sitt barn bättre. En förälder med god mentaliseringsförmåga klarar av att spegla barnets känslotillstånd och hjälper barnet att känna igen och reglera sina känslor.

Plats och tidpunkt
Utbildningen inleds med två närstudiedagar 9-10.3.2023 kl. 10-16 och en virtuell eftermiddag 23.3.2023 kl.13-16 varefter du leder en egen föräldragrupp under våren och deltar i en handledningsträff den 20.4 kl. 13-16 + en efterträff virtuellt efter att alla avslutat grupperna.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barnfamiljer och har en grundutbildning inom vård, barnomsorg eller det sociala området. Den lämpar sig för dig som jobbar med stöd till familjer inom kommunens, församlingens eller organisationers regi och som har fokus på hälsofrämjande, förebyggande eller riktade familjeinsatser.

För att delta förutsätts att arbetsgivaren förbinder sig till att du under våren 2023 får leda familjegrupper inom ramen för ditt arbete. Föräldragrupperna leds av två ledare. Det är önskvärt att du anmäler dig till utbildningen tillsammans med ett par eller att du kan leda en grupp med en kollega som redan gått utbildningen. 


Mål
Du får färdigheter att leda familjegrupper och har beredskap att arbeta utgående från ett reflektivt förhållningssätt. Du är bekant med mentaliseringsförmågans betydelse för barnets utveckling och för relationerna inom familjen.

Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar 7,5 studiepoäng och bygger på aktuell forskning och den kunskapsutveckling kring att leda familjegrupper som Folkhälsan och Mannerheims barnskyddsförbund har arbetat med sedan 2007.


Familjegruppsmodellen Föräldraskapet främst är utarbetad för nyblivna förstagångsföräldrar och Barnet i Fokus riktar sig till familjer med barn i lekåldern. Modellerna lämpar sig även för grupper eller enskilda familjer med särskilda behov. En viktig del av utbildningen är att själv planera och leda en grupp. Familjegruppen träffas åtta gånger och under den tiden deltar du i en eller flera grupphandledningstillfällen och får handledning vid behov.


Teman som behandlas under utbildningen


-Mentaliseringsförmågan som resursstärkande faktor i föräldraskapet; dess betydelse för den tidiga anknytningen, barnets utveckling och relationerna i familjen
-Mentaliseringsförmågans utveckling och hur den kan stärkas
-Ett reflektivt förhållningssätt och hur vi kan locka fram och stärka föräldrars mentaliseringsförmåga
-Praktiska övningar i att bemöta familjer utgående från ett reflektivt arbetssätt och i att inspirera föräldrar att reflektera kring vardagliga händelser med barnet
-Att leda en mentaliseringsbaserad familjegrupp och hur familjegruppsmodellerna Föräldraskapet främst och Barnet i Fokus fungerar?
-Att skapa förutsättningar för att mentalisera i grupp?
-Gruppledarfärdigheter och gruppdynamik

Arbetssätt
Utbildningen har en reflektiv hållning där deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner ges stor betydelse. Som metoder används förutom föreläsningar även gruppsamtal samt övningar som bygger på reflektion kring egna upplevelser och case. Mellan närstudiedagarna tilldelas du en mellanuppgift och medan du leder din familjegrupp får du skriva reflektionsdagbok. Som utbildningsmaterial används gruppledarhandböckerna Föräldraskapet Främst och Barnet i Fokus, aktuella artiklar samt böckerna Mentaliseringsbaserat arbete med familjer, Wiwe, M. (2019) eller Mentaliseringsboken, Wallroth, P. (2010).


Utbildare


Liisa Jungar (Ped.mag. Sakkunnig i hälsofrämjande för blivande föräldrar och småbarnsfamiljer)


Nina Finnäs (Lärare inom småbarnspedagogik, neuropsykiatrisk coach, koordinator)

Anmäl dig här

Tider :

09.03.2023 10.00 - 16.00 Platsen saknas
10.03.2023 09.00 - 15.00 Platsen saknas
23.03.2023 13.00 - 16.00 Platsen saknas
20.04.2023 13.00 - 16.00 Platsen saknas