Puheterapiaa Pietarsaaressa

Tervetuloa puheterapiaamme Pietarsaaressa! Aikuiset tulevat puheterapeutin vastaanotolle useimmiten kielellisten ongelmien tai ääniongelmien takia, ja yleisin puhevaikeuksien syy on halvaus. Meillä on myös asiakkaita, joille ääniterapiasta on apua kun ääni ei kestä työelämän tai arjen tilanteiden sille asettamia vaatimuksia. Jos tarvitset apua äänen tai kielen käytön kanssa, ota yhteyttä! Olemme täällä sinua varten.

Terapia toteutetaan joko omassa arkiympäristössäsi, tiloissamme Folkhälsanilla tai etäterapiana.

Paikka: Kuntoutus Pietarsaari
Osoite: Itärannantie 32, 68660 Pietarsaari
Järjestäjä: Folkhälsan Välfärd Ab
Yhteyshenkilö: Yksikön johtaja Åsa Lindroos-Lönnbäck
Puhelin: 044 066 5649

Täältä löydät meidät

Työskentelemme vastaanotollamme Pietarsaaressa ja teemme myös koti-, koulu- ja päiväkotikäyntejä maksusitoumuksella. Toiminta-alueemme on Vöyri, Uusikaarlepyy, Pedersören kunta, Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy sekä Kokkola.

Maksusitoumus

Meille voit tulla joko palvelusetelillä tai Kelan, sairaanhoitopiirisi, kuntasi tai kaupunkisi sekä vakuutusyhtiösi maksusitoumuksella. Voit myös ottaa meihin yhteyttä yksityisesti, itsemaksavana.

Tervetuloa meille Folkhälsanille!

Puheterapeuttimme

  • puheterapeutti, Pietarsaari (äitiyslomalla)

   Anna Stenhäll

  • Puheterapeutin työssäni tapaan enimmäkseen alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Tapaan lapsia heidän omassa arkisessa toimintaympäristössään kotona, päiväkodissa tai koulussa ja työstämme kommunikaatiota eri tavoin. Opettelemme esimerkiksi ymmärtämään mitä muut sanovat, miten kanssakäyminen muiden kanssa toimii ja miten voi itse pyytää tai kertoa jotakin. Tarkoitukseen voidaan käyttää puhuttuja sanoja, mutta apuvälineinä myös viittomia tai kuvia. Keskityn myös asiakkaisiin, joilla on puheen motorisia vaikeuksista ja nielemisvaikeuksia. Parasta työssäni on se, että sitä tehdään ihmisten kanssa. Siksi työ on erittäin vaihtelevaa. Työ on toki haastavaa, mutta myös valtavan jännittävää. Puheterapeuttina olen rauhallinen ja kärsivällinen. Kun toimitaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa, täytyy olla joustava ja ottaa huomioon toisten tarpeet. Työkieleni on ruotsi ja toimin enimmäkseen Pietarsaaren, Pedersören ja Luodon kunnan alueella.

  • Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i vardagen
   - Grundkurs i blisskommunikation
   - Grundkurs i teckenspråk
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)
   - SCA – Supported Conversation for adults with Aphasia
   Autism
   - Kommunikation och talterapeutisk behandling vid autism
   - PECS™ - Picture Exchange Communication System (level 1)

   Hörsel

   Röst

   Språkliga svårigheter
   - Benämning och berättande
   - It Takes Two to Talk® - Certification Workshop
   - Pragmatiska svårigheter hos barn
   Tal- och oralmotoriska svårigheter
   - Diplomkurs i oralmotorik

   Ätande och sväljning
   - Feeding Therapy – a sensory motor approach
   - Spädbarns ätutveckling
   - The Sequential Oral Sensory (SOS) Approach to Feeding Course
   Övrigt
   - Servicekedja för barn och unga med ADHD

  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Johanna Lill-Thylin

  • 044 788 3719
  • Miten pystymme edistämään jokaisen meille tulevan asiakkaan kielellistä kehitystä? Ja miten harjoittelu saadaan sisällytettyä arkipäivän tilanteisiin ilman että se edes tuntuu harjoittelulta? Näitä kysymyksiä pohdin joka päivä työssäni puheterapeuttina. Kyky kommunikoida on niin äärimmäisen tärkeä! Asiakkaani ovat lapsia, vanhimmat 12-vuotiaita. Heillä on erilaisia kielellisiä häiriöitä ja kommunikaatio-ongelmia. Kuulovammaiset lapset ja lapset, joilla on puheen motorisia vaikeuksia ovat erityisen kiinnostava asiakasryhmä. Puheterapeuttina olen työhöni sitoutunut ja kuuntelen asiakasta herkällä korvalla. Minusta on mukavaa tavata lapsia ja vastaanotolla tavoitteenani on saavuttaa sekä lapsen että vanhempien luottamus. Pyrin kehittämään itseäni työssä koko ajan ja hankkimaan uutta ammatillista tietoa. Työkieleni on ruotsi ja minulla on terapiavastaanotot Luodon kunnassa, Kokkolassa, Kruunupyyssä, Pedersöressä ja Pietarsaaressa.

  • Special pedagogik
   GAS målsättningar
   Oralfacial regulationsterapi
   Utvecklings störning och autism
   Auditory Verbal Therapy/Hörsel
   Theraplay
   Diplomkurs i oralmotorik
   Keinot käyttöön
   Oral och verbal apraxi
   Affolter sanaton ohjaus /nonverbal guidning

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Kokkola ja Pietarsaari

   Julia Åstrand (äitiyslomalla)

  • 044 788 1046
  • Työskentelen pääasiassa erilaisista kieli- ja viestintävaikeuksista kärsivien lasten kanssa. Puheterapiaa annan enimmäkseen lasten omassa arkiympäristössä (päiväkoti, koulu tai koti), mutta otan asiakkaita vastaan myös Östanlidissä. Koska hoito tapahtuu yleensä asiakkaan arkiympäristössä, minulla on säännöllinen yhteys jokaisen asiakkaan verkoston muihin jäseniin ja saan tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, mikä tuo lisäarvoa yksilöterapialle. Puheterapeuttina minulla on pehmeä ote kohtaamisissa asiakkaideni kanssa. Olen läsnä hetkessä ja terapiatilanteessa tarkkakorvainen. Minusta on erityisen palkitsevaa, että voin hoitokäyntien aikana olla läsnä täysin asiakasta varten ja pitää hauskaa yhdessä asiakkaan omilla ehdoilla. Työkieleni on ruotsi, ja pääasiallinen työalueeni käsittää Pietarsaaren, Kokkolan ja Uusikaarlepyyn.

  • Snap Core first, symbolbaserad AKK mjukvara
   Barn med utmanande beteende – att förstå, bemöta och stöda
   Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti, Pietarsaari ja Kokkola

   Rebecka Lindholm

  • 044 788 1043
  • Työskentelen pääasiassa kouluikäisten lasten ja nuorten sekä päiväkotilasten parissa. Tapaan lapsia heidän arkiympäristössään, jossa yhdessä työstämme kommunikointia monin tavoin. Haasteena voi olla puhe-, ääni- tai kieliongelmista, nielemisongelmista tai vaihtoehtoisten viestintätapojen kehittämisen tukemisesta. Tällöin käytämme apunamme esimerkiksi tukiviittomia, kuvia, kommunikointikansiota tai symboleja. Puheterapeutti auttaa kommunikoinnin ongelmiin myös silloin kun ne johtuvat autismista, afasiasta tai Parkinsonin taudista. Työssäni puheterapeuttina parasta on se, että saan työskennellä niin erilaisten ihmisten kanssa! Työni on vaativaa, ja siinä vaaditaan joustavuutta ja sopeutuvuutta asiakkaita kohdattaessa. Samalla työ on kuitenkin erittäin antoisaa. Puheterapeuttina olen tarkkaavainen ja empaattinen. Kunkin asiakkaan on tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea terapiatilanne mukavaksi. Työkieleni ovat pääasiassa ruotsi ja englanti, ja työalueeni kattaa Pietarsaaren ja Kokkolan.

  • Språkstödjande insatser i skolan, samarbete lärare – talterapeut
   Pivotal Response Training – menetelmäkoulutus
   Vinkkejä etäkuntoutukseen
   Snap Core First , symbolbaserad AKK mjukvara
   Förebyggande åtgärder vid utmanande beteende

  • Ota yhteyttä
  • puheterapeutti

   Yvonne Backlund

  • 044 788 1046
  • Työskentelen ruotsiksi, lähinnä koulu- ja päiväkoti-ikäisten lasten kanssa, mutta otan myös vastaan puheterapiaa tarvitsevia aikuisia. Tapaan asiakkaitani koulussa, päiväkodissa, kotona tai Folkhälsanin vastaanotolla Pietarsaaressa tai Kokkolassa, ja yhdessä työskentelemme kommunikaation parissa eri keinoin. Joskus voi olla kyse myöhästyneestä kielellisestä kehittymisestä, joku tarvitsee tukea ja harjoitusta kielellisten haasteiden tai kommunikaatiohaasteiden takia, toinen tarvitsee apua vaihtoehtoisten kommunikaatiovälineiden, kuten kuvien ja tukiviittomien, käyttöönotossa. Leikillisellä tavalla työskentelemme yhdessä vahvistaaksemme ja harjoittaaksemme juuri sitä, mitä kukin asiakas tarvitsee – ja terapiaan tulon pitää tuntua hauskalta! Puheterapeuttina olen kiinnostunut, luova ja vastaanottavainen, ja pystyn sopeutumaan jokaisen henkilön ja tilanteen mukaisesti. Parasta työssäni on saada tehdä töitä asiakkaiden kanssa, mutta myös saada olla osa jokaisen asiakkaan tukiverkostoa – saada tehdä yhteistyötä päiväkoti- ja kouluhenkilökunnan, muiden terapeuttien, vanhempien ja muiden lapsille tärkeiden henkilöiden kanssa, ja yhdessä löytää ratkaisuja ja tavoitteita, jotka ovat lapselle antoisia.

  • Ota yhteyttä

Ta kontakt

  • Åsa Lindroos-Lönnbäck

   Yksikön johtaja, Pietarsaari, Kokkola ja Vaasa

  • puh:
   044 066 5649

  • Yksiköstä vastaavana työntekijänä minun tehtäväni on varmistaa, että asiakkaat saavat meillä parasta mahdollista kuntoutusta. Tarjoamme Folkhälsanilla korkeatasoista kuntoutusta ja kehitämme toimintaa jatkuvasti. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme kaikin tavoin varmistaa, että asiakkailla on asiat hyvin ja he viihtyvät meillä. On äärimmäisen arvokasta päästä jakamaan asiakkaiden ja terapeuttien ilon hetkiä. Tätä arvostan arjen työssä todella paljon. Työhyvinvointi on meille tärkeää ja keskustelemme asioista ja niiden mahdollisista ratkaisuista paljon yhdessä. Johtaessani toimintaa pyrin näkemään asioiden myönteiset puolet ja helpottamaan kollegoiden työtä parhaani mukaan. Työskentelin ennen toimintarajoitteisten lasten ja nuorten parissa, mutta nykyisin keskityn hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin tehtäviin. Pidän myös tästä työstä. Annan mielelläni lisätietoa toiminnastamme.

   Näytä lisää
  • Ota yhteyttä