"Sosiaaliturvan uudistaminen” - Folkhälsan

14 kesäkuuta 2018

"Sosiaaliturvan uudistaminen”

– Meillä on syvä yhteisymmärrys siitä, että sosiaaliturvaa on uudistettava, sanoo Folkhälsanin liittojohtaja Viveca Hagmark. Hagmark kuuluu SOSTE:n, Suomen sosiaali- ja terveys ry:n hallitukseen, jossa Folkhälsan Förbund on myös jäsenenä.

Sosiaalibarometri 2018

SOSTE on (12.6.2018) julkaissut sosiaalisbarometrin, joka perustuu kuntien sosiaali- ja terveydenhoitojohtajille, sosiaalityöntekijöille ja Kelan päälliköille tehtyyn kyselyyn. Kyselystä selviää, että epätasa-arvo Suomessa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurin osa haastatelluista olivat tyytymättömiä hallituksen pyrkimykseen torjua eriarvoisuutta.

Sosiaalibarometri 2018 paljastaa heidän näkemyksensä nykypäivän epätasa-arvoisuudesta ja siitä, miten sosiaaliturva tulisi uudistaa. Kyselyyn vastanneet johtajat, sosiaalityöntekijät ja FPA: n johtajat uskovat, että lisääntynyt epätasa-arvo johtuu pääosin työttömyydestä, palvelujen heikentymisestä sekä vähentyneistä tulonsiirroista. He katsovat, että perusturvaan liittyvät edut ovat liian alhaiset ja pakottavat monet hakemaan muuta tulotukea.

Perusturvan tasoa on lisättävä kohtuullisten tulojen varmistamiseksi.

SOSTE:n barometri esittää useita suosituksia, joilla pyritään parantamaan matalan tulotason henkilöiden asemaa. Näitä ovat muun muassa riittävän perusturvan varmistaminen, hoitopalveluihin pääsyn varmistaminen ja tukijärjestelmien selventäminen.

SOSTE:n jäsenorganisaatiot ovat myös perustaneet ohjausryhmän, joka laatii oman mallinsa perusturvan kehittämiseksi. Mallin on määrä valmistua ensi vuoden eduskuntavaaleihin mennessä. Folkhälsanin liittojohtaja Viveca Hagmark toimii ryhmän jäsenenä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on hyvin ajankohtainen asia. Samalla on aloitettu työ sosiaalisuojan uudistamiseksi. Suomalainen järjestelmä on kehittynyt vähitellen ja on nykyisin niin monimutkainen, että siitä on äärimmäisen vaikeaa saada oikeaa kokonaiskuvaa. On vahva yksimielisyys siitä, että järjestelmää on uudistettava, sanoo Viveca Hagmark.

– Perusturvan tasoa on lisättävä kohtuullisten tulojen varmistamiseksi. Toimeentulotuen pitäisi toimia niin, että sitä annettaisiin vain erityistapauksissa ja lyhyen aikaa. Esimerkiksi byrokratiaa pitäisi poistaa, jotta työtuloja ja etuja voidaan yhdistää nykyistä paremmin. Järjestelmän tulisi olla avoin ja ymmärrettävä. Ihmisten tulee olla varmoja siitä, että hyvinvointiyhteiskunta toimii, Hagmark sanoo.