Grupp Eriksson

Livscykelforskning

Gruppen fokuserar på forskning ur ett livscykelperspektiv inom ramen för ett flertal olika kohorter. Målet med forskningen är att identifiera faktorer associerade med optimal hälsa ur ett livscykelperspektiv.

Helsingfors födelsekohortstudie – Helsinki Birth Cohort Study (HBCS)

Forskningsprojektet fokuserar på hälsa och sjukdomar ur ett livscykelperspektiv. HBCS är en unik födelsekohort i vilken ingår 13 345 personer födda 1934–44 i Helsingfors. Av dessa har över 2 000 slumpmässigt utvalda individer deltagit i flera kliniska uppföljningar.

Vi har bland annat påvisat att en icke-optimal tillväxt under fosterstadiet ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och depression. Även långtidseffekterna av övervikt hos mamman studeras. Tillväxten under barndomen, socioekonomiska faktorer samt livsstilen i vuxen ålder modifierar dessa associationer – och beaktas, liksom även betydelsen av genetiska faktorer. Under de senaste åren har vi fokuserat på programmering av åldersrelaterade processer samt fokuserat på faktorer som är associerade med ett friskt åldrande.

Projektet är ett unikt samarbetsprojekt i huvudsak mellan finländska, brittiska och amerikanska forskare.

Över 100 internationella originalpublikationer baserat på HBCS har publicerats.

Arvo Ylppö Longitudinal Study (AYLS)

Denna kohort är en yngre kohort som består av över 2 000 personer födda 1985–86 som uppföljs ur ett livscykelperspektiv. Detta är ett samarbetsprojekt mellan forskare vid HNS och Helsingfors universitet.

RADIEL-studien

Denna studie är en unik studie som evaluerar effekten av livsstilsintervention under graviditeten bland kvinnor med en hög risk för graviditetsdiabetes. Över 800 kvinnor har randomiserats till en interventionsgrupp eller en kontrollgrupp. Såväl kvinnorna som deras barn uppföljs. Bland annat kvinnornas livsstilsfaktorer under graviditeten kommer att fokuseras på med tanke på barnet senare hälsa.

Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Styrka, glädje och medkänsla

Att stärka hälsa hos barn genom positiva psykologiska insatser i skola och familj.