Grupp Simonsen/Roos

God vård vid diabetes

Diabetes är ett växande folkhälsoproblem både i Finland och globalt sett. Forskningsprojektet ’God vård vid diabetes’ undersöker primärvårdens verksamhet och vårdresultat i vården av patienter med typ 2- diabetes.

Med hjälp av forskningsprojektet vill vi lyfta fram faktorer inom primärvården som kan förbättra vårdresultaten, där det övergripande målet är en så god hälsa och livskvalitet som möjligt.

Målsättningen för forskningsprojektet är att:

1) jämföra kommunal, företags- och privat hälsovård med avseende på kvalitet och effektivitet bland patienter med typ 2- diabetes samt

2) undersöka sambanden mellan hälsovårdens verksamhet, psykosocial arbetsomgivning (endast kommunala hälsocentraler) och vårdresultat, då effekten av patienternas livssituation och individuella faktorer (t.ex. depression) kontrolleras. Som indikatorer har vi patienternas upplevelser av vården, bl.a. vård kongruent med principerna i ’Modellen för hälsonytta’ (Chronic Care Model), autonomistödjande vård, tillit till vårdpersonal och patienttillfredsställelse, samt vårdresultat såsom egenvård, glukosbalans och hälsoutfall.

 

Kontakt

  • Nina Simonsen

   Filosofie doktor

  • Kontakta
  • Anne Koponen

   Politices doktor, docent

  • Kontakta