Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper

Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper

Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper gör förhandsprövningar och ger utlåtanden om sådana forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum, som inte omfattas av lagen om medicinsk forskning (lagen om medicinsk forskning 488/1999 och 794/2010). Till dessa hör förutom humanistiska områden och samhällsvetenskaper även naturvetenskaplig forskning som gäller människan, och i vissa fall även icke-ingripande hälsovetenskaplig eller medicinsk forskning som gäller människor.

Med etisk förhandsprövning avses en bedömning av forskning som planeras, varvid fokus ligger på att förutse eventuella olägenheter som forskningen eller dess resultat kan ha för forskningsdeltagarna.

Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper gör förhandsprövningar och ger utlåtanden om sådana forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum, som inte omfattas av lagen om medicinsk forskning (lagen om medicinsk forskning 488/1999 och 794/2010). Till dessa hör förutom humanistiska områden och samhällsvetenskaper även naturvetenskaplig forskning som gäller människan, och i vissa fall även icke-ingripande hälsovetenskaplig eller medicinsk forskning som gäller människor.

Den etiska förhandsprövningen av etikprövningsnämnden för humanvetenskaper vid Folkhälsans forskningscentrum grundar sig på Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar (2019) (https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Etikprovning_inom_humanvetenskaperna_2020.pdf), till vilka finländska vetenskaps- och forskningsorganisationer, inklusive Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf, har förbundit sig att följa.

Den forskning som ska prövas ska vara en del i verksamheten vid Folkhälsans forskningscentrum (den ansvariga ledarens arbetsgivare är i regel Folkhälsan, Folkhälsan fungerar som forskningens personuppgiftsansvariga och projektfinansieringen allokeras till Folkhälsan).

Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper gör även etiska förhandsprövningar av sådana forskningsprojekt, för vilka forskningens publikationsforum, finansiär eller internationella samarbetsaktör kräver en prövning.

Folkhälsans etikprövningsnämnd strävar i sin verksamhet efter transparens och vill främja öppenhet i den etiska prövningen. Nämnden sammanträder vid behov (förutom under juli månad) för att behandla begäran om prövning som mottagits, och strävar efter att avge sitt utlåtande tre till fem veckor efter att begäran om prövning mottagits. Vid behov kan nämnden även be om utlåtande av externa sakkunniga.

Nämndens medlemmar, arbetsordning och ansökningsdokument hittas på denna sida.

Läs mer

Ordförande

 • Kristian Wahlbeck; MD, Docent i psykiatri; Professor, Utvecklingsdirektör, Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf; Forskningsprofessor

Sekreterare/föredragande

 • Outi Elomaa; FD, docent i biokemi och molekylärbiologi, Seniorforskare, Sakkunnig i GDPR-relaterade ärenden, Folkhälsans forskningscentrum

Medlemmarna och deras suppleanter.

 • Heidi Harju-Luukkainen; PeD; professor
  Professor i pedagogik, Jyväskylä universitet
  Vetenskapsgren: pedagogik

 • Ilse Julkunen; Pol.Dr professor
  Professor i socialt arbete, Helsingfors universitet. Vetenskapsgren: socialarbete
 • Johan Eriksson; MKD, professor
  Programchef, Folkhälsans forskningscentrum; Professor vid National University of Singapore. Vetenskapsgrenar: folkhälsovetenskap, klinisk forskning, allmän medicin, inre medicin
 • Suppleant: Eva Roos; doktor i livsmedelsvetenskaper, docent i näringslära, professor i kostvetenskap, gruppledare, Folkhälsans forskningscentrum; Professor i kostvetenskap, Uppsala universitet. Vetenskapsgrenar: folkhälsovetenskap, kostvetenskap, socialmedicin, beteendevetenskap 
 • Tuija Mikkola; fysioterapeut, magister och doktor i hälsovetenskaper, docent i folkhälsovetenskap. Seniorforskare, Folkhälsans forskningscentrum. Vetenskapsgren: hälsovetenskaper
 • Suppleant: Carola Ray; docent i näringslära, doktor i folkhälsovetenskap, seniorforskare, Folkhälsans forskningscentrum. Vetenskapsgrenar: folkhälsovetenskap, kostvetenskap, beteendevetenskap, socialmedicin
 • Nina Simonsen-Rehn; magister i hälsovård, filosofie doktor, forskare, Folkhälsans forskningscentrum. Vetenskapsgren: folkhälsovetenskap
 • Suppleant: Niko Wasenius; sjukgymnast (kandidatexamen), magister i hälsovetenskaper, filosofie doktor, docent i folkhälsovetenskap, seniorforskare, Folkhälsans forskningscentrum och klinisk lärare, Medicinska fakultet, Helsingfors universitet. Vetenskapsgrenar: folkhälsovetenskap, idrotts- och hälsovetenskap, sjukgymnastik och rehabilitering
 • Johan Huldén; juris magister, advokatexamen, CIPP/E (Certified International Privacy Professional/Europe), chefsjurist, dataskyddsombud på Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.