Fin-HIT

Fin-HIT

Fin-HIT – Hälsa i Tonåren – är en uppföljningsundersökning med 11 400 barn (9–12 år vid starten) och cirka 10 000 föräldrar till dem. Syftet är att undersöka förekomsten av övervikt och fetma samt risk- och skyddsfaktorer kopplade till dessa.

Läs mer om Fin-HIT

Fin-HIT-undersökningen grundades för att studera viktutvecklingen från tidig pubertet till vuxen ålder. Vårt mål är att forska i hur livsstil, psykisk hälsa, familjen samt kroppens bakterieflora, genetiska och epigenetiska faktorer samverkar när det gäller viktutveckling och hälsa över lag på lång sikt. En av våra tyngdpunkter är att klargöra om salivens bakterieflora har ett samband med viktstatus och ifall salivprov i så fall kan användas till att identifiera de barn som har risk att utveckla övervikt och fetma. Detta har lett oss vidare till att utforska kopplingar mellan bakteriefloran och livsstilsfaktorer såsom kostvanor, skärmtid (konsumtion av digitala medier) och antibiotikaanvändning för att få mera kunskap om vilka faktorer som möjligen formar salivens bakterieflora.

Undersökningens första fas genomfördes åren 2011–2014, huvudsakligen i skolor. Geografiskt sett är en stor del av Finland representerad, i första hand tättbefolkade områden. Barnen fyllde i ett frågeformulär om bl.a. kost, motion, sömn, skärmtid och kroppsuppfattning. De vägdes, deras längd och midjeomkrets mättes och dessutom gav de ett salivprov. Barnens föräldrar fyllde också i ett frågeformulär.

Den första aktiva uppföljningen genomfördes åren 2015–2016. Även då insamlades frågeformulärsdata, uppgifter om längd, vikt och midjeomkrets och ett salivprov av både de unga och deras föräldrar. En uppföljning gör det möjligt att undersöka förändringar i vikten och hälsan samt vidare deras kopplingar med förändringar i bakteriefloran och epigenetik på långsikt. En andra uppföljning som omfattar ett webbformulär inleddes hösten 2020. Fokus är på de numera unga vuxnas kost och näringsintag samt psykiska hälsa.

Det insamlade forskningsmaterialet har sammanlänkats med information från nationella hälsoregister, vilka tillsammans skapar omfattande hälsoprofiler över deltagarna. Registren i fråga upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Statistikcentralen. Salivproverna och en del av forskningsmaterialet kommer också att lagras vid THL Biobank.

Läs mera

Ledande forskare

Heli Viljakainen, LVD, Docent, Gruppledare

Post-Doctorala forskare

Nitin Agrawal, FD
Marja Leppänen, HvD

Doktorander

Sohvi Lommi, LVM
Laura Räisänen, ML

Övrig personal

Catharina Sarkkola, LVM, Forskningskoordinator 
Binu Mathew, FM, Bioinformatiker, Datahanterare

Lommi S, Engberg E, Tuorila H, Kolho K-L, Viljakainen H. Sex- and weight-specific changes in the frequency of sweet treat consumption during early adolescence: a longitudinal study. Brit J Nutr 2021, Mar 31;1-21.

Manzoor M, Lommi S, Furuholm J, Sarkkola C, Engberg E, Raju S, Viljakainen H. High abundance of sugar metabolisers in saliva of children with caries. Scientific Reports 2021, 11:4424.

Räisänen L, Viljakainen H, Sarkkola C, Kolho K-L. Perinatal risk factors for pediatric onset type 1 diabetes, autoimmune thyroiditis, juvenile idiopathic arthritis, and inflammatory bowel diseases. Eur J Pediatr (2021).

Raju S, Viljakainen H, Figueiredo RAO, Neuvonen PJ, Eriksson JG, Weiderpass E, Rounge TB. Antimicrobial drug use in the first decade of life influences saliva microbiota diversity and composition. Microbiome 8, 121 (2020).

Viljakainen J, Raju SC, Viljakainen H, Figueiredo RAO, Roos E, Weiderpass E, Rounge TB. Meal Regularity Plays a Role in Shaping the Saliva Microbiota. Front. Microbiol., 24 April 2020

Engberg E, Figueiredo RAO, Rounge TB, Weiderpass E, Viljakainen H. Heavy Screen Use on Weekends in Childhood Predicts Increased Body Mass Index in Adolescence: A Three-Year Follow-Up Study. J Adolesc Health. 2020 May;66(5):559-566.

Viljakainen H, Dahlström E, Figueiredo R, Sandholm N, Rounge TB, Weiderpass E. Genetic risk score predicts risk for overweight and obesity in Finnish preadolescents. Clinical Obesity 2019;e12342.

Figueiredo RAO, Simola-Ström S, Isomaa R, Weiderpass E. Body dissatisfaction and disordered eating symptoms in Finnish preadolescents. Eating Disorders. Jul 24:1-18.

Rounge TB, Page CM, Lepistö M, Ellonen P, Andreassen B, Weiderpass E. Genome-wide DNA methylation in saliva and body size of adolescent girls. Epigenomics 2016; Vol. 8, No. 11.

Folkhälsans forskningsstiftelse

Finlands Akademi

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Svenska kulturfonden

Yrjö Jahnssons stiftelse

Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse

Juho Vainios stiftelse

Waldemar von Frenckells stiftelse

Finska Kulturfonden

Minervastiftelsen (Minerva Foundation Institute for Medical Research)

Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

THL Biobank

Helsingfors universitet, Barnsjukhuset

Avdelningen för psykologi och logopedi, Helsingfors universitet

Avdelningen för livsmedels- och näringsvetenskaper, Helsingfors universitet

Panic-undersökningen, Östra Finlands universitet

CRIG gruppen, Gent universitet, Belgien

Norges cancerregister, Oslo, Norge

Institutet för klinisk medicin, Oslo universitet, Norge

www.finhit.fi

@FinHITStudy (Twitter)

Gruppledare

  • Heli Viljakainen

   Docent, gruppledare

  • tfn:
   050 4485660

  • Kontakta