Grupp Koponen

ADEF Helsinki - Mödrar som använt rusmedel under graviditeten och deras barn

ADEF Helsingfors-studien undersöker de utvecklingskonsekvenserna för ungdomar och unga vuxna som före födseln utsatts för rusmedel, samt effekten av negativa upplevelser under uppväxten.

 

I Finland föds varje år hundratals barn som utsatts för rusmedel innan födseln. Prenatal alkoholexponering kan hämma fostrets normala utveckling och resultera i dysfunktion i det centrala nervsystemet och ge upphov till fysiska skador med livslånga hälsokonsekvenser. Prenatal exponering för droger kan ha liknande konsekvenser men forskningsevidensen är otydlig på den punkten. Majoriteten av de drabbade barnen bor i en instabil vårdmiljö, vilket ökar risken för utvecklingsproblem. Hur klarar sig dessa barn senare i livet? Den här studien är ämnad att belysa just denna fråga.

Den longitudinella registerbaserade kohortstudien 1) jämför utvecklingsfaktorer (t.ex. psykiska och beteendestörningar, somatiska sjukdomar, utbildning och inkomststöd) mellan ungdomar i åldern 15–24 år med exponering för prenatal substans (n ​​= 615) och matchade icke-utsatta ålderskamrater (n = 1787) och 2) undersöker risk- och skyddsfaktorer förknippade med dessa faktorer.

Samplet i studien föddes 1992–2001 till mödrar med allvarliga missbruksproblem under graviditeten. Mödrarna identifierades av sjuksköterskor på primärvårdskliniker i huvudstadsregionen i Helsingfors och blev hänvisade till intensifierad uppföljning av graviditeten i de tre förlossningsklinikerna vid Helsingfors universitetssjukhus. Patientjournalerna som samlats in under uppföljningen av graviditeten granskades och uppgifterna kopplades till registeruppgifter från de olika nationella hälso- och socialvårdsregistren som samlats in för varje mor-barn-dyad från födseln till slutet av 2015-2018. Liknande registeruppgifter samlades in för matchade moder-barn-dyader som inte visade tecken på missbruk i nationella hälso- och socialvårdsregister. Matchningskriterierna var moderns ålder, paritet, antal barn och födelsemånad samt förlossningssjukhus för indexbarnet. Den nuvarande studien är den andra uppföljningen av kohorten.

Läs mer

Anne M. Koponen, PI, PhD, Adjunct Professor of Social Psychology

Niina-Maria Nissinen, MPH, MSc, Doctoral student in Health Sciences

Koponen, A. M., Nissinen, N-M., Gissler, M., Autti-Rämö, I., Sarkola, T. & Kahila, H. (2020). Prenatal substance exposure, adverse childhood experiences and diagnosed mental and behavioral disorders - a longitudinal register-based matched cohort study in Finland. SSM Population Health, 11, 100625.  

Koponen, A. M., Nissinen, N-M., Gissler, M., Sarkola, T., Autti-Rämö, I. & Kahila, H. (2020). Cohort profile: ADEF Helsinki - a longitudinal register-based study on exposure to alcohol and drugs during fetal life. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 37(1). First published: December 30.https://doi.org/10.1177/1455072519885719

Koponen, A. M., Nissinen, N-M. (2019). Vähäinenkin alkoholinkäyttö raskausaikana lisää sikiövaurion riskiä. [Even slight alcohol use during pregnancy increases the risk of fetal damage.] PopNAD, Alkoholi- ja huumetutkimusta käsittelevä populaaritieteellinen verkkosivusto, 14.11.2019. 

Nissinen, N-M., Kahila, H., Gissler, M., Sarkola, T., Autti-Rämö, I., & Koponen, A. (2020). Completed secondary education among youth with prenatal substance exposure: A longitudinal register-based matched cohort study. Journal of Adolescence, 86, January 2021, 15-27.

Kahila, H. et al. (2007). A prospective study on buprenorphine use during pregnancy: effects on maternal and neonatal outcome. Acta Obstetricia et Gynecologica, 86, 185-190.

Kahila, H., Gissler, M., Sarkola, T., Autti-Rämö, I., & Halmesmäki, E. (2010). Maternal welfare, morbidity and mortality 6-15 years after a pregnancy complicated by alcohol and substance abuse: A register-based case-control follow-up study of 524 women. Drug and Alcohol Dependence, 111, 215-221.

Sarkola, T., Gissler, M., Kahila, H., Autti-Rämö, I., & Halmesmäki, E. (2011). Early healthcare utilization, and welfare interventions among children of mothers with alcohol and substance abuse: a retrospective study. Acta Paediatrica, 100,1379-1385.

Sarkola, T., Gissler, M., Kahila, H., Autti-Rämö, I., & Halmesmäki, E. (2012). Alcohol and substance abuse identified during pregnancy: maternal morbidity, child morbidity, and welfare interventions. Acta Paediatrica, 101,784-790.

Sarkola, T., Kahila, H., Gissler, M., & Halmesmäki, E. (2007). Risk factors for out-of-home custody child care among families with alcohol and substance abuse problems. Acta Paediatrica, 96, 1571-1576.

Koponen, A. M., Kalland, M. & Autti-Rämö, I. (2009). Caregiving environment and socio-emotional development of foster-placed FASD-children. Children and Youth Services Review31, 1049-1056.

Koponen, A. M., Kalland, M., Autti-Rämö, I., Laamanen, R., & Suominen, S. (2013). Socio-emotional development of children with Foetal Alcohol Spectrum Disorders in long-term foster family care: A qualitative study. Nordic Social Work Research, 3(1), 38-58.

Juho Vainios Stiftelse

Signe and Ane Gyllenbergs Stiftelse

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa

Finnish Foundation for Alcohol Studies

Alli Paasikivis Stiftelse

Hanna Kahila, MD, PhD

Mika Gissler, PhD, Research Professor

Ilona Autti-Rämö, MD, PhD, Research Professor

Taisto Sarkola, MD, PhD, Adjunct Professor

Kontakt

    • Anne Koponen

      Politices doktor, docent

    • Kontakta