Naturkraft

Natur, utomhusvistelse och barns hälsa och välbefinnande

Forskningsprojektet Naturkraft fokuserar på naturvistelses positiva effekter på barns hälsa och välbefinnande, t.ex. undersöker vi samband till fysisk aktivitet och sömn. Vidare undersöker vi samband mellan naturvistelse, barns relation till natur och mentalt välbefinnande hos föräldrar. Forskningsprojektet Naturkraft har från början samarbetat med det hälsofrämjande projektet Naturkraft inom folkhälsans förbund. Via samarbete finns också annat material förutom kollegialt utvärderade artiklar som presenterar forskningsprojektets resultat.

Kontakt

Man har visat på positiva samband mellan naturvistelse och barns hälsa och utveckling. Att vistas i naturen kan öka familjers möjligheter att vara fysiskt aktiva och återhämta sig från stress på ett förmånligt sätt. Även om det finns vetenskapligt visade resultat på att naturvistelse har fördelar för välbefinnande så fattas det undersökningar gällande barnfamiljers vistelse i naturen och välbefinnande hos barn. Att undersöka småbarns naturvistelse är relevant eftersom naturupplevelser i tidig ålder kan leda till högre naturvistelse också som vuxen.  

Huvudmålen i Naturkraft forskningsprojektet är att undersöka om familjers sociodemografiska status, liksom mentalt välmående har samband med naturvistelse, om frekvent naturvistelse har samband med barns levnadsvanor och självregleringsförmåga eller barns relation till naturen. Projektet fokuserar på familjer i vilka det finns barn i åldern 2-7 år. Projektet undersöker naturvistelse i familjer via flera datan. I projektet används två datan, insamlade 2015-2016 och 2017-2018 från forskningsprojektet DAGIS. För att samla data har man använt frågeformulär till föräldrar, sömndagböcker och rörelsemätare som mätare som undersöker intensiteten på fysisk aktivitet. Ytterligare ett data används i projektet. Detta data samlades våren 2019 in i form av ett en WEB undersökning för barnfamiljer runt om i Finland. WEB undersökningen gjordes i samarbete med det hälsofrämjande Naturkraft projektet. Forskningsprojektet Naturkraft har startat år 2020 och resultat kommer att publiceras under åren 2021-2023. 

Läs mera

Carola Ray, Docent, FD, projektledare

Jasmine Gustafsson, magister i socialpsykologi, koordinator

Juuli-Mari Kokkonen, magister i hälsovetenskaper, koordinator

Naturkraft hälsofrämjande projekt inom Folkhälsans förbund

Gustafsson J, Ojala A, Hiltunen P, Engberg E, Wiklund-Engblom A, Törnwall N, Roos E, Ray C. Parental Mental Well-Being and Frequency of Adult-Child Nature Visits: The Mediating Roles of Parents’ Perceived Barriers. Int J Environ Res Public Health 2021; 18(13), 6814.doi.org/10.3390/ijerph18136814.

Kokkonen J-M, Vepsäläinen H, Abdollahi A, Paasio H, Ranta S, Erkkola M, Roos E, Ray C. Associations between Parent–Child Nature Visits and Sleep, Physical Activity and Weight Status among Finnish 3–6-Year-Olds. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(23):12426. doi.org/10.3390/ijerph182312426.

Kokkonen J-M, Gustafsson J, Paasio H, Wiklund-Engblom A, Törnwall N, Erkkola M, Roos E, Ray C. Sosiodemografisten tekijöiden yhteys lapsiperheiden luonnossa liikkumiseen. (Association of sociodemographic factors with the frequency of adult-child nature visits.) Liikunta & Tiede 58 (5), 109–118.

Signe and Ane Gyllenberg Stiftelse
Folkhälsans forskningscentrum, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

  • Carola Ray

   Docent, FD, projektledare

  • tfn:
   050 370 5193

  • Kontakta
  • Juuli-Mari Kokkonen

   Magister i hälsovetenskaper, koordinator

  • Jasmine Gustafsson

   Magister i socialpsykologi, koordinator