”Vården borde se bostadslösas problem som en helhet” - Folkhälsan

11 september 2018

”Vården borde se bostadslösas problem som en helhet”

Bostadslösas sjuklighet, dödlighet, boende och serviceanvändning har kartlagts i ett forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum och Institutet för hälsa och välfärd.

Målet med forskningen är att väcka uppmärksamhet för denna utsatta grupp som också ofta är storkonsumenter av tjänster, men inte alltid får de tjänster de behöver. Forskningen har gjorts som en kohortstudie där personer som bor på härbärgen i Helsingfors har följts upp sedan 2004 fram till 2014 och förhoppningen är att studien får en fortsättning.

Läkaren och doktoranden Agnes Stenius-Ayoade säger att man inte kartlagt bostadslösas hälsosituation i Finland sedan 70-talet.

Forskningen visar bland annat att bostadslösa män löper fem gånger större risk att dö jämfört med jämngamla i genomsnitt. Överdödligheten är störst bland unga. Dessutom har unga bostadslösa under femtio år över tjugo gånger större risk att dö av icke-naturliga orsaker, som  förgiftningar, olyckor, självmord och våld. För bostadslösa över 50 år är risken tio gånger större.

Det är svårt att skicka en kallelse till t.ex gastroskopi till en person som saknar bostad.

I dag finns officiellt cirka 7 000 bostadslösa i Finland och 80–90 procent av dem är män. Av de bostadslösa som övernattar på härbärgen har cirka 75–80 har missbruksproblem och många har också psykossjukdomar. Majoriteten av de bostadslösa finns i huvudstadsregionen – cirka 700 personer använder sig varje år av härbärgen i Helsingfors.


– Det vore viktigt att den personal inom hälso- och sjukvården som möter bostadslösa skulle se på helheten för just den patienten, hur man kan stöda just den personen. Till exempel är det svårt att skicka en kallelse till t.ex. gastroskopi till en person som saknar bostad. Många ingrepp kunde göras med det samma, när personen en gång är inne för en vårdkontakt.

– Vårdpersonalen borde heller inte vara skygga för att ta itu med patientens psykotiska problem och hjälpa med ärenden som bedöms som socialens ansvar, säger Stenius-Ayoade.

Agnes Stenius-Ayoade efterlyser också mera resurser till avgiftning och rehabilitering på avdelningar.

– Nu är Helsingfors rusmedelsvård på avdelning så åtstramad att det gör det svårt att rehabiliteras.

Text: Hanna Rundell