Största delen av barn under skolåldern uppfyller motions- och sömnrekommendationer – skärmtidsrekommendationen svårare - Folkhälsan

20 december 2019

Största delen av barn under skolåldern uppfyller motions- och sömnrekommendationer – skärmtidsrekommendationen svårare

En fjärdedel av finländska barn under skolåldern uppfyller samtidigt rekommendationerna om motion, skärmtid och sömn. Det är motions- och sömnrekommendationerna som uppfylls enklast, medan skärmtidsrekommendationen tydligt är svårare att uppfylla. Därtill framgår det av en färsk undersökning att det finns ett samband mellan uppfyllda motions- och sömnrekommendationer samt mindre kroppsmasseindex och midjemått.

I flera tidigare undersökningar har det konstaterats att motion och sömn inverkar gynnsamt på barns hälsa, uppväxt och utveckling, medan riklig skärmtid förknippats med skadliga följder. Denna undersökning utredde hur många barn som uppfyller alla tre nämnda rekommendationer samt huruvida uppfyllda rekommendationer har ett samband med kroppsmasseindex eller midjemått. I undersökningen användes DAGIS-materialet med 778 barn från Nyland och Södra Österbotten. Barnen var 3–6 år.

Barnens motion mättes med hjälp av en rörelsemätare på midjan, som barnen bar i en vecka dygnet runt; därtill rapporterade föräldrarna barnens dagliga skärmtid samt när barnen gick och lade sig och vaknade. Man mätte barnens längd, vikt och midjemått. I undersökningen använde man sig av Världshälsoorganisationen WHO:s färska rekommendationer, enligt vilka barn under skolåldern dagligen ska få: 1) minst 3 timmar motion, varav minst 1 timme med måttlig till hög intensitet, 2) högst 1 timme skärmtid och 3) 10–13 timmar sömn.

Resultaten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health visar att 24 procent av barnen uppfyllde samtliga tre rekommendationer. Ser man på rekommendationerna skilt uppfyllde 85 procent motionsrekommendationen, 36 procent skärmtidsrekommendationen och 76 procent sömnrekommendationen. Därtill konstaterades att uppfyllandet av motions- och sömnrekommendationerna, tillsammans eller skilt, hade ett samband med mindre kroppsmasseindex och midjemått. Resultaten beaktar barnens ålder och kön, föräldrarnas utbildning samt årstiden.

– Då man utvärderar resultaten måste man ta i beaktande att det tills vidare finns lite forskningsdata vad gäller sambandet mellan skärmtid och hälsa hos barn under skolåldern, så skärmtidsrekommendationen baserar sig på relativt liten bevisning. Det var ändå fint att se att så många barn uppfyllde motions- och sömnrekommendationerna, säger forskare Marja Leppänen vid Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet.

– Å andra sidan måste man komma ihåg att denna tvärsnittsstudie inte säger något om orsakssamband. Det kan hända att barn som har högre kroppsmasseindex och större midjemått rör på sig och sover mindre.

– Den låga svarsprocenten (24 procent) samt den geografiska begränsningen av deltagarna gör också att samplet kan vara relativt selektivt. Ser man på hela befolkningen uppfylls rekommendationerna sannolikt i mindre grad, konstaterar Leppänen.

Flera undersökningar visar att levnadsvanor börjar bildas i tidig barndom. DAGIS-forskningsgruppen rekommenderar därför att fästa uppmärksamhet vid hela familjens levnadsvanor – speciellt användandet av skärmar, men också att säkerställa tillräcklig motion och sömn.

– Resultaten i sig är ingen överraskning eftersom tidigare undersökningar på motsvarande sätt rapporterat om omvänt samband mellan sömn och motion samt viktvariabler. Traditionellt sett har dessa tre ämnen dock behandlats skilt för sig, så våra forskningsresultat ger nya perspektiv vad gäller samverkan av flera olika beteenden. Våra fynd betonar att det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid flera olika beteenden samtidigt vad gäller kroppsmasseindex och midjemått. Det krävs dock mera forskning för att få reda på den optimala ”cocktailen”, sammanfattar Leppänen.

Det mångåriga DAGIS-forskningsprojektet undersöker 3–6-åriga daghemsbarns levnadssätt och hälsa. Undersökningen gjordes vid Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med Helsingfors universitet.

Mera information:

Forskardoktor Marja Leppänen, Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet, marja.leppanen@folkhalsan.fi, tfn 044 788 1067

DAGIS-forskningsgruppens ledare, gruppledare, docent Eva Roos, Folkhälsans forskningscentrum och Helsingfors universitet, eva.roos@folkhalsan.fi, tfn 050 407 6382

Referens: Marja Leppänen, Carola Ray, Heini Wennman, Cristina Alexandrou, Katri Sääksjärvi, Leena Koivusilta, Maijaliisa Erkkola, Eva Roos. Compliance with the 24-h movement guidelines and the relationship with anthropometry in Finnish preschoolers: the DAGIS study. BMC Public Health. 2019 Dec 3;19(1):1618. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7967-7