Inkludera mera – Folkhälsan jobbar vidare med delaktighet och etnisk mångfald - Folkhälsan

26 maj 2020

Inkludera mera – Folkhälsan jobbar vidare med delaktighet och etnisk mångfald

Inom ramen för projektet Hälsa i mångfald har Folkhälsan arbetat för att göra verksamheten än mer inkluderande. Arbetet fortsätter även om projektet avslutas, så att alla oberoende av språklig eller kulturell bakgrund känner sig välkomna med i vår verksamhet.

Under de senaste två åren har Folkhälsans arbete med mångfaldsfrågor synats inom organisationen men också utåt, då det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Hälsa i mångfald pågått.

–Arbetet har gjorts såväl internt som extern. På så sätt har vi kunnat lyfta profilen på integrationsfrågor och samtidigt skapa nyttiga nätverk, berättar projektledaren Liselott Sundbäck.

Målet har varit att göra verksamheten än mer inkluderande och att stärka organisationens förutsättningar för ett gott integrationsarbete. I praktiken har detta gjorts genom att erbjuda både personal och frivilliga utbildningar kring kulturell mångfald, bemötande och kultursensitivitet. Dessutom har nya möjligheter för personer med invandrarbakgrund att engagera sig i Folkhälsans verksamhet skapats.

–Vi har erbjudit verksamhet enligt de behov som identifierats. En del evenemang har ordnats kvällstid för att passa ihop med deltagarnas övriga tidtabeller. Vi har också ordnat simkurser för kvinnor, då vi fått önskemål om det, berättar Senada Arnautovic, projektkoordinator i Södra Österbotten.

Verksamheten har nått ut till över 800 enskilda deltagare och de återkommande träffarna har haft över 2000 besökare.

Inom projektets ramar har Folkhälsan även inlett samarbeten med flera externa parter. Ett exempel är samarbetet med Arcada, genom vilket flertalet praktikanter fått arbeta på Folkhälsans enheter.

–Flera internationella studenter har gjort språkpraktik hos oss och många av dem har sedan erbjudits jobb. Det om något kan ses som en situation som gynnar alla parter, säger Luca Maurizi, projektkoordinator i Nyland.  

Inom ramen för projektet har man även arbetat för att lyfta mångfaldsfrågor inom andra föreningar.

–En utmaning har varit att se till att frågorna inte bara får uppmärksamhet medan ett visst evenemang pågår.  Diskussionen kring inkludering och mångfald behöver vara kontinuerlig. Det upplever jag att vi lyckats med, säger Tomislav Krstevski, projektkoordinator i Österbotten.

Folkhälsan har även förstärkt sitt integrationsarbete genom projektet SENSE, där vi jobbar för att stärka kunskapen om sexuell hälsa, självbestämmanderätt och jämställdhet hos nyinflyttade invandrare. Under våren har utbildningar kring dessa teman erbjudits både professionella och nyinflyttade.

Ett Folkhälsan för alla

Fastän projektet Hälsa i mångfald avslutas i juni, kommer verksamheten att leva kvar och arbetet att fortsätta.

–Många av evenemangen kommer ordnas också i fortsättningen och vi kommer fortsätta med de samarbeten vi inlett. Det som är nytt är utveckling av strategi och att ytterligare förankra tankesätten i organisationen, berättar Liselott Sundbäck.

Och i fortsättningen är det Emina Arnautovic, integrationssakkunnig vid Folkhälsan, som lotsar skeppet vidare.

–Det praktiska arbetet som gjorts är ovärderligt, det finns en fantastisk grund att bygga vidare på. Samtidigt är det viktigt att ta till vara den kompetens som redan finns.

Emina Arnautovic ser delaktighet och inkludering som självklara delar av Folkhälsans verksamhet. Både Arnautovic och Sundbäck påminner om att Folkhälsan också tidigare arbetat med integrationsfrågor. I samband med Hälsa i mångfald har arbetet dock utvecklats och breddats och möjliga trösklar har identifierats.

–Temat är högaktuellt, nu kan vi skala upp det vi tidigare gjort och arbeta vidare för att utveckla sättet att tänka och agera. Folkhälsan ska finnas där för alla, säger Maurizi.

Arnautovic målar upp en tydlig målbild om ett Folkhälsan som ska ses som en synonym för inkluderande arbetssätt. Hon ser arbetet mot målet som en läroprocess, under vilken Folkhälsan som organisation kan sprida ringar på vatten genom det goda arbete som görs i samhället.

–Folkhälsan är en organisation i tiden med bra förutsättningar då både personalen och frivilliga gärna arbetar och tar till sig frågor gällande mångfald och inkludering. Nu bygger vi vidare tillsammans!

 

Vill du höra mer om hur vi inom Folkhälsan arbetar med mångfald och delaktighet? Slutseminarium i form av webbinarium för projektet Hälsa i mångfald ordnas 2.6 kl. 10–12. Anmäl dig senast 31.5.