Pressmeddelande: Johan Eriksson, Programchef för FHRC, tilldelas Finska Läkaresällskapets Runebergspris. - Folkhälsan

29 januari 2021

Pressmeddelande: Johan Eriksson, Programchef för FHRC, tilldelas Finska Läkaresällskapets Runebergspris.

Finska Läkaresällskapet utdelar vartannat år JW Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) för framgångsrik vetenskaplig verksamhet. Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var kirurg och professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till detta pris år 1902.

JW Runebergs pris år 2021 ges åt professor Johan Eriksson för hans banbrytande forskning om tidiga riskfaktorers betydelse för senare ohälsa.

Genom att skapa den sk Helsinki Birth Cohort (Helsingfors födelsekohort) från en 10-års period, åren 1934-44, och kombinera födelsedata med olika registerdata  från barnaåldern till pensionsåldern har hans grupp påvisat många betydande tidiga riskfaktorer. Hypotesen att tillväxthämning under fostertiden och viktproblem under tidig barndom har betydelse för senare sjukdomar har de kunnat bekräfta. De har visat att icke-optimal tillväxt är associerad med ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i vuxenålder. Den pågående forskningen med syfte att betrakta hälsa- och hälsosamt åldrande ur ett livscykelperspektiv med moderna metoder avseende genetiska och miljöfaktorer är unik och genomförbar i kohorten.

Johan Eriksson blev student från Kansas, USA 1976 och från Lönnbäckska gymnasiet i Helsingfors 1978. Han blev medicine licenciat 1986 från Helsingfors universitet, och disputerade två år senare. Han är specialist i både inre medicin och allmän medicin, och blev docent i experimentell endokrinologi vid Helsingfors universitet 1995. Han har varit chef för Enheten för Diabetes och genetisk epidemiologi vid Folkhälsoinstitutet 2000-06. Han utnämndes till professor i allmänmedicin  vid Helsingfors universitet 2007, blev programchef vid Folkhälsans forskningsinstitut 2010 och visiting professor vid National University of Singapore 2018, där han nu är ordinarie professor samtidigt som han  driver projektet i Helsingfors.

Johan Eriksson har ett omfattande internationellt nätverkssamarbete och har publicerat över 700 vetenskapliga artiklar.

Professor Johan Eriksson är en internationellt högt ansedd vetenskapsman och det är en ära för Finska Läkaresällskapet att kunna dela ut JW Runebergspriset åt honom på sin 186 årsfest den 29 januari 2021.

Vineta Fellman, professor, FLS stipendienämndens ordförande
Per-Henrik Groop, professor, FLS styrelseordförande