Veckan för barns rättigheter firas 14-20.11 - Folkhälsan

11 november 2022

Veckan för barns rättigheter firas 14-20.11

Trygghet är en grundläggande rättighet för alla barn och ungdomar, vilket fastställs i FN:s konvention om barnets rättigheter. Temat för barnkonventionsdagen i år är barnets rätt till trygghet. Daghem, skolor och idrottsföreningar är en centrala miljöer för utveckling av barns trygga relationer till varandra.

Vad innebär då trygghet för barn och unga? Trygghet består av många olika dimensioner. Det kan handla om: fysisk, relationell, känslomässig eller kulturell trygghet. Fysisk trygghet handlar om den fysiska miljön och hur den kan främja vår känsla av trygghet, göra oss nervösa eller rädda. Relationell trygghet igen handlar om tilliten till att det finns någon som hjälper och stöder mig vid behov, någon som finns kvar trots att jag ibland gör fel och beter mig illa. Känslomässig trygghet innebär att barnet eller den unga vågar och har utrymme för att uttrycka känslor, tankar och upplevelser och att de accepteras och respekteras. Kulturell trygghet igen handlar om att få uttrycka, utforska och utveckla sin identitet, t.ex. sin religion, kultur eller könsidentitet.

Många barn och unga idag känner otrygghet inför framtiden. Krig, pandemier och miljöhot är alla faktorer som bidrar till en känsla av otrygghet. Mobbning, diskriminering, våld och sexuella trakasserier skapar också otrygghet på daghem, i skolor, vid läroanstalter och på fritiden samt påverkar vår hälsa, trivsel och skolmotivation. Under perioder av otrygghet blir den relationella och känslomässiga tryggheten extra viktig. Små men avgörande handlingar i vardagen kan ha stor effekt på barn och ungas välmående.

Det kan handla om;

  • Att vara lugn och förutsägbar, visa värme och vänlighet.
  • Att säga hej, ett leende, tummen upp, en klapp eller hand på axeln, en liten fråga kring hur det går?
  • Att visa intresse för känslor, spegla dem genom det egna ansiktsuttrycket, tona in dem så att personen känner sig sedd.
  • Ta reda på andras intressen, tankar, åsikter och drömmar.
  • Var tillgänglig fysiskt och mentalt.
  • Att återkoppla vid gräl
  • Då ni skiljs åt ta avsked och berätta att du ser framemot att träffas igen
                                                                                                                        (Löwenborg, 2015)

Vi på Folkhälsan jobbar för trygga relationer bland barn och unga. Genom att förebygga mobbning och verka för trygga, jämlika och jämställda relationer kan vi minska skillnader i hälsa och förebygga utsatthet och utslagning. Tidiga insatser med att förebygga mobbning och ensamhet samt jobba för trygga relationer har betydelse för hur barns relationer och välbefinnande utvecklas. Trygghet är helt avgörande för att barn ska kunna utveckla sitt lärande och för att barn ska kunna leka och samspela med varandra.