Ett normmedvetet arbetsmaterial för att främja jämställdhet och likabehandling inom idrott för barn och unga

Video och diskussionsunderlag

Med följande fyra videoinslag vill vi lyfta fram utmaningar som unga lyft fram som centrala i deras vardag. Tillhörande diskussionsunderlag stöder i behandlingen av varje tema.

Under åren 2016–2018 har Folkhälsan och Barnavårdsföreningen mött unga i åldern 16–20 år genom projekten ”De e lugnt” och ”Next Level”. Inom båda projekten har det varit viktigt att ge tid åt att lyssna på ungas åsikter och värdefullt att få ta del av deras tankar och utmaningar i vardagen.

Sömn, överflöd av intryck, självbild och framtidsoro är centrala vardagsutmaningar för många unga. Syftet med videoinslagen är att väcka tankar och skapa diskussion kring viktiga frågor som berör ungas vardag och välmående. Diskussionsunderlagen stöder dem som jobbar med målgruppen att behandla de fyra temaområdena.

Videoinslagen är producerade av Anders Lönnfeldt och skapade i samarbete med unga från teaterlinjen vid Västra Nylands Folkhögskola.

Sömn

Sömnbrist hämmar kroppens återhämtning och är en av de största utmaningarna i de ungas vardag. För att kunna stödja sömnen är det viktigt att vara medveten vilka faktorer som bidrar till en god sömnrutin.


Överflöd av intryck

Överflöd av intryck påverkar vår förmåga att fokusera och bryter koncentrationen och försämrar minneskapaciteten. Det kan handla om sociala medier, skola, jobb, sociala relationer, reklaminslag, TV, musik, nyheter med mera. Arbetet blir ofta ineffektivt då vi försöker göra fler saker på en gång.


Framtidsoro

Många unga upplever osäkerhet och/eller ovisshet inför val som har en inverkan på den egna framtiden. Funderingar kring val av utbildning och yrke, såväl som omgivningens förväntningar, påverkar unga på olika sätt.


Självbild

Unga anser ofta att det är utmanande att beskriva de egna styrkorna och positiva egenskaperna. Många upplever en känsla av otillräcklighet, vilket leder till att tron på de egna förmågorna inte alltid är så stark.