Drogförebyggande arbete

Projekt Vision Nolltolerans

Vision Nolltolerans är ett samlingsprojekt för ANDTS-förebyggande arbete på Åland.

Projektet Vision Nolltolerans arbetar förebyggande och samordnande i frågor kring riskbruk och missbruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), bland annat genom samverkansgrupper, utbildning, information, metodstöd och kampanjer. Målgruppen är alla som bor på Åland och målsättningen är en höjd debutålder för ANDTS, minskade ANDTS-relaterade skadeverkningar och en minskad totalkonsumtion på Åland.

Projektet startades år 2013 på initiativ av Ålands landskapsregering.

Kurser

Material

År: 2017

Fickfolder i plånboksformat som samlar information om lättillgängliga resurser för den som har funderingar kring alkohol, narkotika eller spelande. Inkluderar viktiga telefonnummer, men även länkar till självhjälpsresurser, chatt- och webbstöd. Framtagen inom projektet Vision Nolltolerans.
Tryckta exemplar kan beställas från Vision Nolltolerans.
Kan laddas ner här.

År:2015

Broschyr som sammanfattar vart på Åland man kan vända sig för hjälp och stöd med risk- och missbruksproblem. Sammanställd inom projektet Vision Nolltolerans och Operativa gruppen för landskapets handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013-2016.

Tryckta exemplar kan beställas från Vision Nolltolerans kontor.

Kan laddas ner här. 

År: 2015 (senast uppdaterad november 2016)

En översikt av vem som gör vad inom åtgärdskedjan (förebyggande, upptäckt, vård/behandling, rehabilitering/eftervård och begränsande av återfallsrisk) mot risk- och missbruk på Åland, inklusive kontaktuppgifter till aktörerna. Handboken är sammanställd inom projektet Vision Nolltolerans och uppdateras enligt behov.

Kan laddas ner här.

År: 2014

”Föräldrastöd på Åland – genom barnets alla åldrar” är en kartläggning av olika former av föräldrastöd som finns att tillgå på Åland. Kartläggningen har tagits fram inom projektet Vision Nolltolerans år 2014.
Sedan kartläggningen togs fram år 2014 har vissa ändringar skett – värt att notera är att COPE-föräldrautbildningar nu arrangeras inom Livsstilsenheten vid Folkhälsan, i samarbete med ÅHS och Folkhälsans familjerådgivning.
Kan laddas ner här. 

Läs mer

Projektet ”Vision Nolltolerans” arbetar samordnande och förebyggande mot skadligt bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Projektet startade 2013 på initiativ av Folkhälsan och landskapsregeringen.

Det övergripande målet – eller visionen – för verksamheten är ett Åland med ett väl utvecklat samordnande system när det gäller arbetet mot ANDTS-problematik, samt ett Åland som på lång sikt klart minskat det skadliga bruket av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Projektet arbetar för att höja eller eliminera debutåldern för ANDTS-användning, och för en minskad totalkonsumtion, minskat skadligt bruk, och en minskning av ANDTS-relaterade skadeverkningar.

Projektets har hela Ålands befolkning som målgrupp, men med särskilt fokus på att främja ANDTS-förebyggande verksamhet som når vuxna med riskbruk, äldre personer samt barn och ungdomar.

Projektet samordnar det ANDTS-preventiva arbetet på Åland, bland annat genom arbetet med landskapsregeringens operativa grupp, samt genom samarbeten och samordning inom andra arbetsgrupper och nätverk. Inom projektet erbjuds också information, kampanjer, metodstöd och utbildningar som syftar till att höja kunskapsnivån om ANDTS-brukets effekter både hos yrkesverksamma och hos befolkningen i stort, påverka inställningarna och attityderna till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, och ge redskap för att förebygga, upptäcka och hantera skadligt bruk.

Genom att stärka, samordna och komplettera det ANDTS-förebyggande arbetet på Åland ska projektet bidra till att höja livskvaliteten bland befolkningen och minska skillnader i hälsa och välmående. Projektet, samt Folkhälsan på Ålands arbete i stort, är en del av Ålands landskapsregerings mål att bli ett hållbart samhälle år 2051.

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) – nationellt kompetenscentrum för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige. Tidsskriften Alkohol & Narkotika ges ut av CAN – många av artiklarna hittar du online.


popNAD – Nordens välfärdscenters populärvetenskapliga webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet, spel och doping.


Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar nyheter och information om alkohol, tobak och beroenden i Finland. 


Drugsmart – Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger, med bl.a. regelbundna chattar. 


UMO är en svensk webbplats riktad till unga mellan 13 och 25 år, med information om allt möjligt – här finns bland annat appen Fimpaaa! och spelet ”Droger och dilemman”. 


Tonårsparlören är en resurs med frågor och svar gällande ungdomar och alkohol.


IQ är Systembolagets fristående dotterbolag som arbetar för ”en smartare syn på alkohol som leder till att alkoholens skadeverkningar minskar”. Fakta om alkohol, tips och test av alkoholvanor. 

Tänk om erbjuder fakta om alkohol och tips hur man kan tänka som förälder. 

Cannabishjälpen är en webbplats med information för alla som berörs av cannabis. 

Dopingjouren.se - information om preparat, biverkningar och symtom, samt möjlighet att ställa frågor. 

Spelprevention.se är svenska Folkhälsomyndighetens sajt med information om spelproblem och förebyggande. 

EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) har en hemsida med fakta och forskning om droger och droganvändningen i Europa, samt vad som fungerar (best practices) inom prevention och behandling (enbart på engelska). 

Kontakt

  • Anna Hannus

  • tfn:
   0457 3447 937

  • Anna är projektledare för Vision Nolltolerans.

  • Kontakta
  • Estera Jurgutyte

  • tfn:
   044 788 3761

  • Estera arbetar som projektassistent för projektet Vision Nolltolerans.

  • Kontakta