Ergoterapi Helsingfors

Ergoterapi kan behövas som stöd för att klienten ska kunna fungera självständigt. I ergoterapi kan hen träna vardagliga aktiviteter såsom påklädning och få stöd i olika funktionsförmågor.

Kontakta oss

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad
Adress: Paasikivigatan 1, 00250 Helsingfors
Arrangör: Folkhälsan Välfärd Ab
Kontakt: barnmottagningen@folkhalsan.fi

Målen ställs upp utgående från en ergoterapiutredning och fokuserar på att öka funktionsmöjligheterna och minska svårigheterna i vardagen. En målsättning kan vara att stöda till exempel pennhanteringen, koordinationen eller fin- och grovmotoriska aktiviteter.

Om ditt barn har svårigheter med några av följande områden kan ergoterapi stöda dessa:

 • svårigheter med fin- och grovmotoriken
 • svårigheter med visuell gestaltning och öga-hand-samarbete
 • uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med exekutiva funktioner (planering)
 • svårigheter med växelverkan och sociala situationer
 • utmaningar med beteendet och svårigheter med att tolka och bearbeta sinnesintryck
 • svårigheter att utföra vardagliga sysslor
 • svårigheter med lekförmågan eller skolarbete

Ergoterapin sker i samarbete med föräldrar och barnets pedagoger. Ergoterapi kan ordnas individuellt eller i grupp. Handledningen brukar vara riktad till föräldrar, daghems- och skolpersonal och kan ske både på vår mottagning eller som besök i barnets närmiljö.

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från bashälsovård eller specialsjukvård. Du kan också kontakta oss som självbetalande.

Prisuppgifter

Personal

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach vid Mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Peter arbetar med utredningar, terapier (individuella & grupp), handledningar och kurser. Dessutom föreläser han. Peter åker gärna ut på daghems-, skol- och hembesök som ett led i terapi- eller handledningsarbetet. Peter har specialkunnande inom neuropsykiatri, utvecklingsmässiga problem, inlärningssvårigheter och dyspraxi. Arbetsspråk: svenska, samtal och handledning även på finska och engelska

  • Neurologi
   MAP-skolning

   Neuropsykiatri
   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Sensomotorik

   Självkänsla och beteende hos barn
   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Övriga
   Synanvändning i vardagen