Sunrise

SUNRISE Finland

SUNRISE Finland on osa laajempaa kansainvälistä SUNRISE-tutkimusta, jonka tarkoituksena on tutkia Maailman terveysjärjestö WHO:n asettamien varhaisvuosien liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositusten toteutumista ympäri maailman.

Ota yhteyttä

SUNRISE Finland -tutkimus on osa kansainvälistä SUNRISE-tutkimusta, jossa on mukana yli 60 maata ympäri maailman. Tutkimuksen koordinointikeskus sijaitsee Wollongongin yliopistossa Australiassa. Tutkimuksen tarkoituksena on määrittää, kuinka suuri osa 3–4-vuotiaista lapsista eri puolilla maailmaa täyttää Maailman terveysjärjestön (WHO) varhaisvuosien 24 tunnin suositukset koskien liikuntaa, paikallaanoloa (mukaan lukien digitaalisen median käyttö) ja unta. Tutkimuksessa tutkitaan myös lasten karkea- ja hienomotorisia sekä kognitiivisia taitoja (työmuisti ja tarkkaavaisuuden säätely). SUNRISE Finland -tutkimuksen tavoitteena on lisäksi tunnistaa lasten liikuntakäyttäytymiseen yhteydessä olevia tekijöitä, keskittyen sosioekonomisiin tekijöihin, kaupunki- ja maaseutuympäristöjen ja sukupuolten välisiin eroihin, sekä vanhempien elintapoihin ja henkiseen hyvinvointiin. Tutkimus koostuu pilottitutkimuksesta ja päätutkimuksesta. Pilottitutkimus suoritettiin alkuvuodesta 2022 Etelä-Suomen päiväkodeissa. Päätutkimukseen rekrytoidaan 1 000 suomalaista 3–4-vuotiasta lasta Helsingin, Espoon, Turun, Kuopion ja Oulun seuduilta (50% kaupunki- ja 50% maaseutupäiväkodeista) vuosien 2022 ja 2023 aikana.  

Kansainvälinen SUNRISE-tutkimus on ensimmäinen tutkimus, joka tuottaa maailmanlaajuista tietoa pienten lasten liikunnasta, paikallaanolosta ja unesta. SUNRISE Finland mahdollistaa Suomen mukanaolon kansainvälisessä tutkimuksessa. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta tutkimustietoa siitä, mitkä yhteiskunnalliset ja perheeseen ja lapseen liittyvät tekijät ovat yhteydessä suomalaisten päiväkoti-ikäisten lasten liikuntakäyttäytymiseen. Tutkimuksen tulokset edesauttavat terveellisten elintapojen ja sitä kautta terveellisen kasvun mahdollistamisessa tasavertaisesti kaikille lapsille. Varhaisvuosien liikuntakäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää koko väestön terveydenedistämisen kannalta.

Lue lisää

Ryhmänjohtaja

Eva Roos, Professor

Post-doc tutkijat

Elina Engberg, PhD

Muu henkilöstö

Hanna Paasio, Projektikoordinatori

Okely T, Reilly JJ, Tremblay MS,…Roos E, et al. Cross-sectional examination of 24- hour movement behaviours among 3- and 4-year-old children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries: the SUNRISE study protocol. BMJ Open 2021;11:e049267.  http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049267

Pro gradu -tutkielmat

Lilja Öhman, Jyväskylä universitet 2023: Barns fysiska aktivitet, sömn och skärmtid i relation till familjens socioekonomiska ställning. En tvärsnittsstudie gjord på finska 3–4-åriga barn och deras föräldrar – SUNRISE Finland pilotstudie. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202306093665

Olli-Jussi Makkonen, Turun yliopisto 2023: Vanhemman liikunta-aktiivisuuden ja sosioekonomisen aseman yhteydet 3–4-vuotiaan lapsen fyysisen kunnon arviointiin.

Pragga Bhattacharjee, Lund University 2023: The associations of parental screen time, nomophobia and social media self-control failure with preschool-aged children’s screentime: a cross-sectional study in Southern Finland.

 

SunriseFinland esittelyartikkeli

Samfundet Folkhälsan

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Juho Vainion Säätiö

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

Professor Tony Okely, University of Wollongong, Australia

Professor Pasi Koski, Faculty of Education, University of Turku, Finland

Professor Katri Vehviläinen-Julkunen, Faculty of Health Sciences, University of Eastern Finland and Kuopio University Hospital, Finland

Professor Raija Korpelainen, Center for Life Course Health Research, University of Oulu, Finland, and Oulu Deaconess Institute Foundation sr.

Dr Elena Jansen, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Johns Hopkins School of Medicine, USA

Dr Ilona Merikanto, SLEEPWELL Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Professor Jari Lahti, Department of Psychology and Logopedics, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland

Dr. Lauri Hietajärvi, Research Group for Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Helsink

Liiku (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry)

Ryhmäjäsenet

  • Elina Engberg

   Tutkijatohtori, projektinjohtaja

  • puh:
   0447883738

  • Ota yhteyttä