LärMiljö-studien

Rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

Det finns knappt om kunskap i Finland gällande i vilken mån undervisningen i grundskolan sker utanför det traditionella klassrummet och vilka effekter användningen av lärmiljöer utomhus kan ha på elevers lärande, på deras fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande samt naturrelation, och vilka möjligheter och utmaningar lärarna upplever i relation till detta. Folkhälsans forskningscentrums LärMiljö-studie söker svar på dessa frågor.

 Folkhälsans LärMiljö-studie: rörelse, utomhuslärande och välmående i skolan

De nya läroplansgrunderna för grundskolan i Finland som trädde i kraft år 2016 betonar användningen av mångsidiga lärmiljöer. Det finns knappt om kunskap i Finland gällande i vilken mån undervisningen i grundskolan sker utanför det traditionella klassrummet och vilka effekter användningen av lärmiljöer utomhus kan ha på elevers lärande, på deras fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande samt naturrelation, och vilka möjligheter och utmaningar lärarna upplever i relation till detta. Folkhälsans LärMiljö-studie söker svar på dessa frågor. Resultaten från studien ger underlag för vilka faktorer relaterade till hälsa och en god lärmiljö som är viktiga bland skolbarn. Studien bidrar med kunskap som kan användas för att främja inlärning och välmående i skolan, både bland elever och lärare, och stöda skolorna och lärarna i deras arbete.

LärMiljö-studiens delområden och målsättningar

LärMiljö-studien består av a) en kartläggning av användningen av lärmiljöer utanför skolbyggnaden, där forskningsmaterialet används för att klarlägga i vilken mån olika lärmiljöer används i den svenskspråkiga grundskolans lägre klasser och vilka faktorer (bl.a. upplevda fördelar och hinder, upplevelse av självbestämmande och stöd) som är relaterade till detta och b) huvudstudien där enkätmaterialet, resultat från akademiska tester och mätningarna med rörelsemätare används för att undersöka elevernas fysiska aktivitet, hälsa och välbefinnande, skolresultat och naturrelation samt hur klasslärarens användning av olika lärmiljöer och övriga faktorer är relaterade till dessa. Innan de båda delstudierna görs en pilotstudie där syftet är att testa hur genomförbara och lämpliga de datainsamlingsmetoder som planerats för studierna är.

Data och metoder

Data för studien samlas in hösten 2021 i en nationell kartläggning i svenskspråkiga grundskolors lägre klasser bland lärare och rektorer, och våren 2022 i svenskspråkiga grundskolors årskurser 3-6 i Åbo med omnejd bland elever, vårdnadshavare och klasslärare. Data samlas in med elektroniska webbenkäter och elevernas fysiska aktivitet mäts med rörelsemätare under en vecka då också en dagbok fylls i. Akademiska tester utförs under lektionstid. 

LärMiljö-studiens dataskyddsmeddelande kan du läsa här.

Läs mera

Nina Simonsen, FD, projektledare

Nanna Wackström, HVM, projektkoordinator

Jenny Ray, PeK, forskningsassistent

Svenska kulturfonden, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Johanna och G. A. Petrelius stiftelse.

Folkhälsans förbund i Åboland

Kontakt

    • Nina Simonsen

      Filosofie doktor

    • Kontakta