Dataskydd

Dataskydd

Ditt integritetsskydd är av största vikt för oss på Folkhälsan. På den här sidan hittar du information om våra dataskyddsprinciper och om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Med personuppgifter avses i praktiken all information med vilken du kan identifieras antingen direkt eller genom att slå ihop uppgifter. Förutom namn, adress, personbeteckning, telefonnummer och e-postadress är personuppgifter till exempel kontonummer, uppgifter om hälsotillstånd och andra uppgifter gällande din relation till Folkhälsan. 

Två personer sitter brevid varandra och arbetar koncentrerat på varsinn laptop med kaffemuggen bredvid.

Folkhälsans dataskyddsprinciper

Folkhälsans dataskyddsprinciper följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och nationell dataskyddslagstiftning.

Folkhälsan bedriver en omfattande och varierande verksamhet, vilket bland annat medför att vi behandlar personuppgifter om patienter, klienter, kunder, leverantörer av produkter och tjänster, studerande, föreningsmedlemmar, frivilligarbetare, personer som deltar i forskningsprojekt samt naturligtvis våra egna arbetstagare och förtroendevalda.

Vilken Folkhälsan-enhet som är personuppgiftsansvarig varierar och beror på inom vilken juridisk enhet den specifika verksamheten bedrivs. Personuppgifterna behandlas endast för det ändamål de samlats in för och endast av den Folkhälsanenhet och de arbetstagare som har rätt till dem och bara då de behövs i arbetet. Patient- och klientuppgifterna omfattas av lagstadgad handlingssekretess och tystnadsplikt.

En närmare beskrivning av behandlingen av personuppgifter inom våra olika verksamheter hittar du här.

Vi raderar personuppgifterna då det inte längre finns en laglig grund för behandlingen.

Via vår webbplats samlar vi in personuppgifter om medlemmar i Folkhälsans lokalföreningar och om arbetssökande vid rekrytering och för att hantera anmälningar till våra kurser och evenemang.

Folkhälsan anlitar underleverantörer vid behandlingen av dina personuppgifter. Vi använder enbart underleverantörer som förbundit sig till att uppfylla kraven i den allmänna EU-förordningen och säkerställa att dina rättigheter skyddas.

Personuppgifterna överförs i regel inte utanför EU eller EES, förutom då det gäller vissa forskningsprojekt med samarbetspartner belägna utanför unionen. I dylika fall överförs personuppgifterna med stöd av EU-kommissionens modellavtalsklausuler eller någon annan överföringsmekanism som lagen stöder.

Hantering av uppgifter

Som registrerad i våra personregister har du enligt gällande dataskyddslagstiftning vissa rättigheter i fråga om dina personuppgifter. Dessa rättigheter framgår i den allmänna EU-förordningens kapitel III, artiklarna 15–18 och 20–21, och inkluderar:

 • rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
 • i vissa fall rätt att få personuppgifter raderade
 • under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen
 • under vissa förutsättningar rätt att invända mot behandlingen
 • rätt att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen baserar sig på ditt samtycke eller ditt avtal med oss.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss på adressen dataskydd@folkhalsan.fi.

Vi ber dig observera att tillgång till dina personuppgifter samt utnyttjandet av de övriga rättigheter som tillkommer dig förutsätter att vi kan identifiera dig på ett tillförlitligt sätt, så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i fel händer.

Om du har ett serviceförhållande med en kommun i vilken Folkhälsan Välfärd Ab fungerar som tjänsteproducent, ber vi dig vänligen vända dig till ifrågavarande kommun i personuppgiftsrelaterade frågor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera våra dataskyddsbeskrivningar vid behov. Vi informerar dig om väsentliga ändringar i dataskyddsbeskrivningarna på ett synligt sätt, till exempel genom att lyfta fram dem på vår webbplats.

Dataskydd

Detaljerad information om personuppgiftsbehandling inm Folkhälsans verksamheter.

Ladda ned som PDF

Ladda ned som Word

Kontakt

  • Dataskydd

  • Om du har frågor om våra dataskyddsprinciper eller vår behandling av personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss genom att klicka på Kontakta. Ifall du har ett serviceförhållande med en kommun i vilket Folkhälsan Välfärd Ab fungerar som tjänsteproducent, ber vi dig vänligen vända dig till ifrågavarande kommun i personuppgiftsrelaterade frågor.

   Visa mer
  • Kontakta