Kompetenscenterverksamhet

Kompetenscenter för ungdomsfrågor

Folkhälsans förbund koordinerar det finlandssvenska ungdomsarbetet inom kompetenscentret för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar.

Nytt material: Koordinering av tvåspråkig verksamhet

Ett kompetenscentrum inom ungdomsområdet är en sammanslutning som utvecklar och främjar kompetensen och sakkunskapen på ungdomsområdet på riksnivå. I bakgrunden för arbetet finns det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023, vars målsättning är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället.

Sammanlagt finns det sex olika riksomfattande kompetenscentrum med olika tyngdpunktsområden:

 1. ungdomsarbete i kommunen
 2. lägesbild och genomslag i fråga om organisationer på ungdomsområdet
 3. delaktighet och påverkan
 4. riktat ungdomsarbete
 5. digitalt ungdomsarbete
 6. ungdomsarbete i skolor och läroanstalter.

Folkhälsan ingår i KC 6.


Folkhälsans roll som samordnare av den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten

Folkhälsans förbund koordinerar det finlandssvenska ungdomsarbetet inom kompetenscentret för ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar (KC 6), vars huvudman är XAMK/Juvenia. Utöver detta samordnar Folkhälsan även den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten mellan KC 1–6.

Den svenskspråkiga verksamheten verkställs av en mångprofessionell sammanslutning som består av, förutom Folkhälsans förbund, Föreningen Luckan rf och Åbo Akademi. Tillsammans har aktörerna ett stort samarbetsnätverk som omfattar alla svenskspråkiga skolor och läroinrättningar i Finland samt en lång och bred erfarenhet av att arbeta både med ungdomar och med vuxna i de ungas vardag.


Verksamheten främjar ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter samt deras förmåga och förutsättningar att verka i samhället. Den stöder ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter. Den bidrar också till kunskapsfördjupning och spridning av nya verksamhetsmodeller för att utveckla kompetenserna för ungdomsarbete i skolor och att läroinrättningar.

En stark svenskspråkig sammanslutning inom kompetenscentret garanterar tvåspråkigheten. Tyngdpunkter är mobbningsförebyggande arbete, skoltrivsel och stärkandet av helhetsvälbefinnandet. Förutsättningarna för smidiga övergångar från en utbildningsnivå till en annan stärks. Tillit, kulturell mångfald, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljö och liv betonas som värdegrund.

Fortbildningar och föreläsningar

Här hittar du fortbildningar och föreläsningar som ordnas inom projektet. Klicka på en kurs för att få mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns just nu inga kurser insatta.

Ta kontakt

  • Saija Westerlund-Cook

   Sakkunnig / verksamhetsutvecklare

  • tfn:
   044 788 6283

  • Sakkunnig i familjearbete: systemisk verksamhet, välmående i arbete, (P)ACE, föräldraburnout och hoppfullhet, Folkhälsans förbund, samt verksamhetsutveckling i ungdomsfrågor, Kompetenscenter för ungdomsfrågor

   Visa mer
  • Kontakta