Folkhälsans mottagning i Helsingfors

Folkhälsans mottagning i Helsingfors

Vi som jobbar på Folkhälsans mottagning i Helsingfors är ett mångprofessionellt team som erbjuder vård- och terapitjänster samt ordnar förebyggande verksamhet. Vårt arbete grundar sig på evidensbaserade metoder som vi anpassar enligt behov och situation.

Boka tid

Barnmottagningen i Helsingfors är stängd den 1.7.- 28.7.24.
Ungdomsmottagningen i Helsingfors är stängd den 1.7.-21.7.24.
I akuta ärenden kan du vända dig till hemkommunens HVC-jour.

Folkhälsans huvudbyggnad, ingång från Paasikivigatan

För oss är respektfullt bemötande viktigt och vi är måna om att hitta de metoder som fungerar i just din situation.

Ungdomsmottagningen - för dig som är ung och dina föräldrar

Oro, ångest, nedstämdhet, panikkänslor, bekymmer – smått eller stort – vi finns här för dig! Du kan komma ensam och tillsammans med dina föräldrar. Förälder kan också kontakta oss på grund av oro kring sitt barn. Till ungdomsmottagningen i Helsingfors är unga som är mellan 13 och 22 år välkomna. Det finns också möjlighet till distanssamtal.

Mottagningen för barn, unga och familjer

På Folkhälsans mottagning i Helsingfors arbetar ett mångprofessionellt team, som gärna hjälper både med att utreda orsaken till svårigheterna och med stöd och verktyg för att barnet och familjen ska komma tillrätta med problemet. Vi erbjuder utredning, handledning, terapi och habilitering av talterapeut och ergoterapeut. Dessutom finns det möjlighet att konsultera neuropsykolog, sjukskötare  och barnpsykiater. 

Vi erbjuder även parterapi, som fokuserar på att minska konflikter och kommunikationssvårigheter i förhållanden.

Prisuppgifter

Våra egenkontrollplaner hittar du genom att klicka nedan

Personal

  • ergoterapeut, Helsingfors

   Peter Granholm

  • Jag är ergoterapeut och neuropsykiatrisk coach, och är kursansvarig för FPA-anpassningskurser och PEERS. Jag har jobbat på Folkhälsan sedan år 2000 och arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna, med terapier, handledning och bedömningar. Mina arbetsspråk är svenska, engelska och finska, och jag tar bland annat emot svenskspråkiga FPA-ergoterapiklienter från Helsingfors och Västra Nyland. Jag tar främst emot klienter på mottagningen, men det finns också möjlighet till daghems-, skol- och hembesök. I terapin är klienten alltid i fokus och terapin är lösningsinriktad. Det är viktigt att se och lyssna på klienten, ge klienten plats och ta tillvara klientens styrkor. Målet är att underlätta vardagen för klienten. Jag har gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska svårigheter, och tycker om att mitt jobb är flexibelt och varierande.

  • MAP-skolning

   Neuropsykiatrinen coach
   Toiminnan ohjaus
   Lives in Balance
   Tarkkaavaisuushäiriöisen oppilaan tukeminen koululuokassa
   Använda iPad i terapin,

   Theraplay, grundkurs
   Käyttäytymisanalyysi, haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy, sosiaaliset- ja tunnetaidot, itsehallinta
   Perhetyö ja kognitiivinen kkäyttäytymisterapia, erityislapsen vanhemmuus ja positive parenting program

   Synanvändning i vardagen

Talterapeuter

  • Talterapeut

   Lena Lindblom

  • 044 788 3765
  • Jag har jobbat som talterapeut sedan början av 2021. Jag arbetar främst med olika språkliga svårigheter; språkförståelse, uttrycksförmåga, grammatik och artikulation, men har även erfarenhet av att jobba med afasi och röst. För tillfället jobbar jag mest med barn, men jag tar gärna emot personer i alla åldrar. Jag jobbar även med stamning. Jag träffar klienter på mottagningen eller i skolor, daghem eller hemma hos klienten. Jag jobbar huvudsakligen på svenska, men vid behov även på finska och engelska. Jag tar emot FPA-klienter. Det är givande att försöka hitta ett arbetssätt som passar varje enskild klient och deras individuella behov, så att terapin känns värdefull och motiverande. Jag tycker om att jobba tillsammans med klienterna på ett roligt, kreativt, ändamålsenligt och motiverande sätt. Mitt jobb är roligt, kreativt, mångsidigt och givande. Det känns meningsfullt att kunna hjälpa klienten och familjerna.

  • Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
   Fördjupning i läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Rebecka Rönnblad

  • 044 788 1082
  • Jag jobbar med barn och unga som är i behov av talterapi på svenska. Jag gör även utredningar av barns språkliga färdigheter och deltar i anpassningskurser. Mitt arbetsområde är Helsingfors med omnejd och jag tar emot klienter med betalningsförbindelse från FPA, kommunen eller privat. Talterapin genomförs antingen på mottagningen eller i barnets närmiljö (d.v.s. i hemmet eller på daghem/skola). I talterapin övas färdigheter som barnet behöver stöd med, i samarbete med näromgivningen. Talterapin anpassas ofta enligt barnets egna intressen för att göra talterapistunderna så roliga och motiverande som möjligt. I talterapin inkluderar jag visuella stöd som exempelvis bilder och stödtecken. Det bästa med mitt jobb är att kunna vara med och se när barnet gör framsteg och lyckas. Det är också givande att kunna samarbeta med olika yrkesgrupper för att tillsammans kunna stöda och uppmuntra barnet att utvecklas.

  • Språkliga svårigheter
   Otydligt tal
   Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
   Hörselnedsättning
   Kontakt och växelverkan, autism
   WidgitGo

  • Kontakta
  • Talterapeut

   Saara Nylund

  • 044 788 1032
  • Jag arbetar med barn och ungdomar som har kommunikativa och språkliga utmaningar. Jag gör både bedömningar och ger talterapi. Som förälder kan man också kontakta oss om man är orolig över sitt barns kommunikation eller språkutveckling och vill diskutera. Barnet som går i terapin kan komma till mottagningen, eller så träffas vi på daghemmet eller i skolan. Att samarbeta med föräldrar och till exempel daghemspersonal är viktigt, bland annat för att man ofta tillsammans behöver hitta lösningar som underlättar kommunikationen i vardagen. Med klienterna har jag arbetat på svenska och på finska, men det går bra att ha samtal eller handledning med föräldrarna också på engelska. Det bästa med jobbet som talterapeut är till exempel att man får träffa och samarbeta med olika människor, kartlägga kommunikation och fundera på lösningar samt glädjas åt framsteg. Jag har tidigare jobbat i olika enheter i Finland och i Sverige. Jag arbetade en längre period konsultativt med familjer till barn och ungdomar med autismdiagnos.

  • Olika konferenser om kommunikation och språk samt föreläsningar och konferenser inom temat autismspektrum
   Tema- och metoddagar för logopeder
   Grundkurs i tillämpad beteendeanalys och habilitering, Stockholms universitet
   Typisk och avvikande språkutveckling, fördjupningskurs för logopeder
   Bas AKK
   Talking Mats/Talking Mats Limited
   Introduktionskurs i Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD)
   Föreläsning: Kuinka käyttää dialogista lukemista puheen ymmärtämisen kuntoutuksessa 4-6 -vuotiailla lapsilla?
   PECS/Pyramid Educational Consultants, Level 1
   PRT, Pivotal Response Training

  • Kontakta

  • Psykolog, psykoterapeut (Servicesedel- och Fpa-rättigheter)

   Anita Lind

  • Anita erbjuder individuella stödsamtal och psykodynamisk psykoterapi för unga och unga vuxna. Arbetsspråk: svenska.

  • Psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut (servicesedel och FPA-rättigheter), bildkonstterapeut

   Daniela Seeskari

  • Daniela kan erbjuda stödsamtal och psykoterapi (psykodynamisk inriktning) samt bildkonstterapi för ungdomar och unga vuxna. Kontakten kan variera i längd från några besök till en längre psykoterapi. Arbetsspråk: svenska och engelska.

  • Par-och familjepsykoterapeut, socionom YH (servicesedel och FPA-rättigheter)

   Pia-Lena Ilander

  • Pia-Lena erbjuder individuella stödsamtal, par- och familjeterapi samt föräldrahandledning. Pia-Lena har utbildning i känslofokuserad parterapi samt grundutbildning i kroppsorienterad psykoterapi och Internal Family Systems therapy. Arbetsspråken är svenska, finska och engelska.

  • Överläkare, mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors

   Saskia Öhman

  • Saskia arbetar som överläkare vid Mottagningen för barn och familjer och vid Mottagningen för unga och unga vuxna i Helsingfors. Specialistläkare i barnpsykiatri. Specialkunskap i neuropsykiatri och barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri. Språkkunskaper: svenska, finska, tyska (modersmål)

  • Psykolog, spec. sjukskötare YH

   Caroline Helsing

  • Caroline arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Hon erbjuder individuella stödsamtal för barn och unga, föräldrasamtal, gör utredningar, samt leder gruppdiskussioner och föreläser om utvecklingsmässiga och neuropsykiatriska utmaningar på kurser. Språkkunskaper: svenska (modersmål), finska och engelska

  • specialsjukskötare, Helsingfors

   Birgitta Autere

  • Birgitta Autere arbetar på mottagningen för barn, unga och familjer i Helsingfors. Specialsjukskötare med kunnande inom neurologi. Hon erbjuder även Theraplay för föräldrar och barn. Erbjuder stöd samtal med unga vuxna 13-22 år vid behov i samarbete med föräldrarna.