Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coaching

Barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter kan stöta på utmaningar i vardagen. Våra neuropsykiatriska coachar kan hjälpa att hitta metoder och medel så att vardagen löper smidigare.

Barnet gör uppgifter på pekplattan och pratar glatt med en vuxen som sitter bredvid.

Coachningen handlar om att tillsammans hitta nya lösningar på praktiska utmaningar i vardagen och att ta vara på barnets/den ungas och familjens resurser. Målet är att stärka barnets uppfattning om på vilket sätt det lönar sig för hen att göra olika saker och hjälpa att i framtiden klara sig så självständigt som möjligt. Det handlar oftast om att prova sig fram på olika lösningar på specifika utmanande situationer i vardagen.

Den neuropsykiatriska coachen stöder både barnet och familjen dels genom att ge information och handledning, dels genom att tillsammans öva på vardagliga situationer. Coachens arbetssätt varierar beroende på barnets ålder och behov och beroende på familjens behov, men präglas alltid av ett intensivt samarbete med familjen och daghemmet eller skolan.

Exempel på olika områden en coach kan jobba med:

1. – hjälp att bättre organisera vardagen och att optimera tidsanvändningen

2. – få bättre självinsikt (styrkor, svårigheter, m.m.)

3. – förstärka självförtroendet/-känslan

4. – öva sina sociala färdigheter och öva hur man är i växelverkan

5. – öva och bli bekant med olika studietekniker