Trafik

Mobilen i trafiken

Det har blivit mycket vanligt att vi talar i mobiltelefonen, skickar meddelanden och e-post, chattar och använder sociala medier samtidigt som vi rör oss i trafiken. Detta fenomen kallas för ”distracted walking” och gäller både barn och vuxna.

Två personer med skateboard går över vägen vid övergångsställe.

Mobilen kan i vissa fall fungera som hjälpmedel vid navigering eller fysisk aktivitet, men vi måste ändå komma ihåg att trafiken inte är platsen för spel och lek. Risken att hamna ut för en olycka ökar då vi flyttar blicken och uppmärksamheten på mobiltelefonen.

Aktivitetsspel som till exempel Pokemon Go får barn och ungdomar att röra på sig. Dylika spel kommer att vara en del av vår framtid och därför är det viktigt att vi redan i ett tidigt skede uppmärksammar barnen om användningen och hur de påverkar uppmärksamheten i trafiken. 

Barn i lågstadieåldern har ännu en ofullständig uppfattning om trafiken. En 7–8-åring har svårt att bedöma hastigheter och avstånd och inte heller en 9–10-åring kan beakta risker i trafiken på samma sätt som en vuxen. Syn- och hörselsinnet är inte ännu färdigutvecklat i lågstadieåldern. Barn har svårt att ställa om från närseende till fjärrseende. Barn har också ett snävare synfält än vuxna och har svårt att uppfatta rörelser ur ögonvrån. Samtidigt försämras detta ytterligare då du har annat att tänka på och din koncentration ligger på nåt annat, t.ex. mobiltelefonen. Barn har också svårare att uppfatta varifrån ljud kommer. Detta försämras ytterligare då ljudet delvis stängs ut med hörlurar. Barn är dessutom mindre till växten vilket gör att de upplever och upplevs i trafiken från en annan synvinkel.

Barn och unga rör sig allt mindre i vardagen och blir ofta skjutsade till skolan, vänner och hobbyn. För många barn är en aktiv skolväg avgörande för att uppnå rekommendationen två timmar fysisk aktivitet per dag. Barn som rör sig aktivt till skolan har visat sig vara gladare, piggare, ha ökad koncentration och förbättrad inlärning samt minne. Att cykla eller promenera till skolan ger ökad känsla av frihet och självständighet samt förbättrar självförtroendet. Därför skall vi uppmuntra och stärka barnen till att röra sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt.

Information om trafiksäkerhet

De attityder och föreställningar vi har om trafiken grundar sig långt på vad vi lärt oss i hemmet och i skolan. För att få en positiv attityd till trafiken krävs det att vi förstår samspelet mellan medtrafikanterna samt att vi förstår de trafikregler som vi ställs inför.

Som vuxen är det viktigt att tillsammans med barnen diskutera och fundera kring frågor gällande trafik. Få dem att förstå vikten av att visa hänsyn till de övriga i trafiken och följa trafikreglerna.

Det är en ny värld som öppnar sig för ett barn som på egen hand börjar röra sig i trafiken. Den livliga trafiken och den alltmer hetsiga takten ställer stora krav på barnet. Att vara uppmärksam på flera saker på en gång kan vara utmanande för ett barn vars sinnen ännu inte är fullt utvecklade.

Att cykla är ett roligt och smart sätt att ta sig fram på. Det är smidigt, det bullrar inte och inga avgaser släpps ut. Dessutom får man motion. Men som cyklist är man också utsatt för faror i trafiken. När man sig rör sig med cykel i trafiken krävs det att man gör snabba beslut och behärskar många saker samtidigt. Känner man till och följer de trafikregler och rekommendationer som gäller kan man som trafikant bidra till att öka trafiksäkerheten.

Cykeln är ett fordon, därför är det viktigt att man med jämna mellanrum granskar att allting funge­rar som det skall på cykeln. Genom att använda ändamålsenlig utrustning tryggas trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att använda cykelhjälm.

Även de som är bilister måste ibland röra sig vissa sträckor till fots. Därför är vi alla fotgängare och som fotgängare är man utsatt och sårbar i trafiken.

Att röra sig på platser med livlig trafik ställer höga krav på fotgängare. Man bör komma ihåg att barn inte ser över bilar och bilisterna har också svårt att se barnen. Barnens synfält är smalare än de vuxnas och att snabbt flytta blicken från en punkt till en annan går långsammare, dessutom har barn svårt att uppfatta varifrån ljud kommer. Att skilja mellan höger och vänster är svårt.

I korsningar gäller det för en fotgängare att vara vaksam och uppmärksam på allt som händer runt omkring.

I skymning, i mörker och när sikten annars är nedsatt som t.ex. då det snöar, regnar eller är dimmigt, är det viktigt att man gör sig synlig i trafiken. Reflexer är till för att ge bilisterna en chans att upptäcka en fotgängare i god tid. Bilens belysning lyser upp vägen en viss sträcka, men vad som finns bakom det belysta området har bilisten ingen aning om. Risken att bli påkörd då det är mörkt är tre gånger så stor som i dagsljus. Risken ökar redan då det börjar skymma. Genom att bära reflex upptäcks fotgängaren i god tid och undviker på så sätt att bli påkörd.

Bekanta dig med informationen om hur du använder din cykelhjälm på rätt sätt. 

Hjälminfo (pdf)

Tips och material

Fundera gärna ut övningar, lekar och övningar som kan göras aktivt och eleverna kan bryta eller gärna helt undvika stillasittandet. Många ämnen kan jobba tillsammans med trafikfrågor för att skapa ämnesövergripande undervisning i trafik.

 • Träna på trafikmärken och deras betydelse. Gå ut runt skolan eller hemmet och gör trafikmärksbingo.
 • Övergångsställen. Var får man gå och cykla.
 • Rättigheter och skyldigheter i trafiken.
 • Var ska du promenera/cykla?
 • Gå ut när det är mörkt. En med reflex, en person utan reflex, jämför var syns personerna?
 • Rita en cykel
 • Rita din skolväg eller delar av den
 • Be eleverna göra ett minnesspel med förklaring till trafikmärket och bilden som ska paras ihop
 • Bygg lergubbar som rör sig i en tecknad stad, fota, och gör en film
 • Färglägga trafikmärken/rita egna
 • Bygg en cykel av kartong och pinnar
 • Virka/sticka värmare till styret
 • Sy ett överdrag till sadeln eller cykelhjälmen
 • Gör en reflex eller nyckelring som ser ut som en mobil, trafikmärke, bil, cykel, buss, tåg etc.
 • Gör örhängen/halsband som liknar trafikmärken eller en cykel, bil, buss etc.
 • Bygg en stad av kartong eller gamla förpackningar (hållbarhet, återvinning)
 • Planera och skapa ett brädspel där Kim (och hans vänner) har en aktiv skolväg
 • Bygg en hoppa att cykla eller åka skateboard över.
 • Be eleven räkna sina steg med hjälp av en applikation under skolvägen och fundera på hur kunde de ökas nästa gång? Alternativt att man mäter tiden man är fysiskt aktiv under skolvägen.
 • Hur mycket tid går det i veckan till skolvägarna? Diskutera gärna hur mycket tid det skulle ta om eleven valde ett annat sätt. Ibland kan cykel vara snabbare än kollektivtrafik.
 • Räkna hur många minuter i dagen du är fysiskt aktiv under en skoldag. Inkludera gärna skolvägen. Hur många timmar blir det i veckan och jämför med motionsrekommendationerna.
 • Forma olika trafiksituationer med kroppen i grupper eller som miner eller levande charader
 • Trafikmärkesbingo i närområdet
 • Övning för sinnen:
  • Varifrån kommer ljudet, uppskatta avstånd.
  • Pennövningen: för en penna bakifrån åt en person och kolla när den kommer in i synfältet.
 • Spring så fort du kan, hur fort kan du stanna?
 • På isen: Ta fart med skridskor, hur fort kan du stanna, jämför med skor? Diskutera hur det möjligen är för bilar?
 • Gå ut när det är mörkt. Ta en ficklampa och jämför synligheten för elever med och utan reflex. Hur långt syns personerna?
 • Fundera vilka muskler är mest aktiva när man cyklar, promenerar och sitter? Fundera ut rörelser som stärker dem.
 • Laga en egen cykelbana med gatukritor, koner, plankor och små upphöjningar.
 • Hitta på en sång, dikt eller berättelse som handlar om trafik
 • Sjung sånger om trafik
 • Skriv ett skådespel som handlar om mobilen i trafiken
 • Planera ett spel som handlar om aktiv skolväg, samarbeta med andra ämnen och gör spelplanen på bildkonsten, slöjden eller omgivningsläran.

Ta kontakt

  • Patrik Lindholm

   Sakkunnig, trafik

  • tfn:
   050 400 2081

  • Kontakta
  • Jette Timgren

   Sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning

  • tfn:
   044 788 3733

  • Kontakta