Trafik

Trafiksäkerhet

De attityder och föreställningar vi har om trafiken grundar sig långt på vad vi lärt oss i hemmet och i skolan. För att få en positiv attityd till trafiken krävs det att vi förstår samspelet mellan medtrafikanterna samt att vi förstår de trafikregler som vi ställs inför.

Två personer med skateboard går över vägen vid övergångsställe.

Trafikfostran är ett livslångt lärande

Som vuxen är det viktigt att tillsammans med barnen diskutera och fundera kring frågor gällande trafik. Få dem att förstå vikten av att visa hänsyn till de övriga i trafiken och följa trafikreglerna.

Det är en ny värld som öppnar sig för ett barn som på egen hand börjar röra sig i trafiken. Den livliga trafiken och den alltmer hetsiga takten ställer stora krav på barnet. Att vara uppmärksam på flera saker på en gång kan vara utmanande för ett barn vars sinnen ännu inte är fullt utvecklade.

På cykel

Att cykla är ett roligt och smart sätt att ta sig fram på. Det är smidigt, det bullrar inte och inga avgaser släpps ut. Dessutom får man motion. Men som cyklist är man också utsatt för faror i trafiken. När man sig rör sig med cykel i trafiken  krävs det att man gör snabba beslut och behärskar många saker samtidigt. Känner man till och följer de trafikregler och rekommendationer som gäller kan man som trafikant bidra till att öka trafiksäkerheten.

Cykeln är ett fordon, därför är det viktigt att man med jämna mellanrum granskar att allting funge­rar som det skall på cykeln. Genom att använda ändamålsenlig utrustning tryggas trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att använda cykelhjälm.

 Till fots

Även de som är bilister måste ibland röra sig vissa sträckor till fots. Därför är vi alla fotgängare och som fotgängare är man utsatt och sårbar i trafiken.

Att röra sig på platser med livlig trafik ställer höga krav på fotgängare. Man bör komma ihåg att barn inte ser över bilar och bilisterna har också svårt att se barnen. Barnens synfält är smalare än de vuxnas och att snabbt flytta blicken från en punkt till en annan går långsammare, dessutom har barn svårt att uppfatta varifrån ljud kommer. Att skilja mellan höger och vänster är svårt.

I korsningar gäller det för en fotgängare att vara vaksam och uppmärksam på allt som händer runt omkring.

 Reflex

I skymning, i mörker och när sikten annars är nedsatt som t.ex. då det snöar, regnar eller är dimmigt, är det viktigt att man gör sig synlig i trafiken. Reflexer är till för att ge bilisterna en chans att upptäcka en fotgängare i god tid. Bilens belysning lyser upp vägen en viss sträcka, men vad som finns bakom det belysta området har bilisten ingen aning om. Risken att bli påkörd då det är mörkt är tre gånger så stor som i dagsljus. Risken ökar redan då det börjar skymma. Genom att bära reflex upptäcks fotgängaren i god tid och undviker på så sätt att bli påkörd. 

Ta kontakt

  • Patrik Lindholm

   Kampanjplanerare

  • tfn:
   050 400 2081

  • Kontakta