Sexuell hälsa

Ungas sexualitet

Unga lever i en period då mycket händer i den sexuella utvecklingen. Kommer någon att bli kär i mig, när är jag redo för sex, är allt som händer i min kropp normalt?

Två personer håller varandra i händerna.

De flesta unga är nyfikna och intressade av sexualitet. Många upplever att de inte kan tala med sina föräldrar om ämnet och inte heller får tillräckligt med sexualundervisning i skolan eller annanstans. Det är alltså mycket välkommet med varje vuxen som är beredd att tala om sex, kropp, gränser med mera!

Talar man om sexualitet så kan det vara bra att tänka på att alla inte är heterosexuella, utan bredda temat så att det inkluderar sexuella- och könsminoriteter. När det gäller sex så är det ofta bara samlag som tas upp, men flera olika sexuella aktiviteter är bra att berätta om. Unga önskar konkret information, och ett jämställt bemötande - flickors och pojkars sexualitet ser väldigt lika ut, men ofta utgår man från att pojkar har mera lust och ska ta initiativ, medan flickorna är mer intresserade av romantik. Diskutera också en massa annat utöver sex, som hur man ska komma över att ens partner gjort slut, om de egna brösten eller penisen är normala eller hur det känns att vara kär.

Material

En broschyr om vad som händer under under puberteten, för barn i åldern 10-12 år. Kan beställas gratis av suss.ahman@folkhalsan.fi 

Du kan också ladda ner den som pdf-fil

Sexualundervisning är såväl inspirerande som utmanande. För att sexualfostrare ska kunna hålla en god nivå på undervisningen vill vi lyfta fram etikens betydelse.

Sexualundervisning handlar om att ta upp olika aspekter av sexualiteten med målet att öka deltagarnas sexuella hälsa, välmående och självkänsla. Undervisningen ska stöda deltagarna i deras sexuella utveckling och respekten för varje människas unika sexualitet. Bra undervisning görs genom dialog och interaktion, så att deltagarna har en aktiv roll. Viktigt är också att ge kunskap och förmåga, stärka deltagarna och lyfta fram det positiva i sexualiteten.

Målgruppen för sexualundervisning är människor i alla åldrar och olika livssituationer, enskilt eller i olika slags grupper.

För sexualfostraren innebär etik förmågan att granska sina egna attityder kring sexualitet och hur ändamålsenligt undervisningens innehåll och upplägg är. De etiska riktlinjerna lyfter fram viktiga principer kring ansvar, sexualfostrarens och deltagarnas roll och vad som skapar trygga ramar för undervisningen. Med riktlinjerna vill vi också stärka sexualfostrarens roll och möjlighet att göra ett kvalitativt jobb.

Sexualfostraren ska beakta FN:s mänskliga rättigheter och WAS sexuella rättigheter i undervisningen, samt följa lagen. Hen ska även vara bekant med WHO:s och BZgA:s Standards for Sexuality Education in Europe. (Skrolla ner för att hitta länkarna.)

Etiska principer

Jämlikhet och rättvisa
Alla människor är jämlika. Var och en har rätt att vara den hen är och att bli behandlad jämlikt och rättvist i sexualundervisningen.

Rätt att delta
Alla har rätt att aktivt ta del i sexualundervisning, men också att låta bli att aktivt delta i interaktionen i undervisningen.
Sexualundervisningen beaktar deltagarens individualitet och livssituation holistiskt
All sexualundervisning anpassas till den individ eller grupp som deltar och till deras behov.

Rätt till personlig integritet
Alla har rätt till personlig integritet i sexualundervisningen – sexualfostraren lika väl som deltagarna. Sexualfostraren är ansvarig för att nivån hålls på ett professionellt plan och att ingen känner sig utsatt eller sårbar på grund av att man blivit alltför personlig, eller känner sig obekväm på grund av att sexualfostraren delat med sig alltför privat information.

Stereotyper och myter ska tas upp och avfärdas
Sexualundervisning ska gå igenom stereotyper och myter, och genom att presentera fakta avfärda dem.

Varje människa ses som en unik person
Varje människa har personliga behov och erfarenheter, liksom en individuell sexualitet. Detta ska respekteras.

Frihet och möjlighet att vara dig själv och känna dig stolt över det, utan rädsla för att bli utsatt för våld, skam, diskriminering eller att bli övergiven
Sexualfostraren ska vara respektfull mot deltagarna, men är också ansvarig för att undervisningen formas så att deltagarna är respektfulla mot varandra.

Sexualfostrarens relation till sitt arbete; att upprätthålla professionaliteten, välmåendet i arbetet, säkerheten
Sexualfostraren är ansvarig för att hålla sin kunskap uppdaterad och baserad på fakta, och för att följa de etiska riktlinjerna.

 

Författare Susanna Ruuhilahti och Suss Åhman
Helsingfors, Finland 25.1.2017

De etiska riktlinjerna är ursprungligen skrivna för professionella på det sexologiska arbetsfältet, men har här förklarats och anpassats för att passa skolpersonal och andra som håller sexualundervisning. Mer information fås av suss.ahman@folkhalsan.fi

Här finns:
WAS sexuella rättigheter
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf
WHO:s och BZgA:s Standards for Sexuality Education in Europe http://www.escrh.eu/sites/escrh.eu/files/WHO_Standard_Sexuality_Education_0.pdf
FN:s mänskliga rättigheter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring

Sexuella rättigheter kan räknas som en del av mänskliga rättigheter. Världsorganisationen för sexologi har gett ut dessa.

En europeisk modell för sexualundervisning, vad allt som rekommenderas att ta upp och i vilken ålder olika teman är lämpliga. Av WHO och BZgA.

På engelska

På finska 

Svensk sajt med massor information om sexualitet och annat som är aktuellt som ung. 

https://www.umo.se/

Kontakt

  • Suss Åhman

   Sakkunnig i sexuell hälsa

  • tfn:
   050 326 4807

  • Kontakta