”En bra vuxen är en som ibland leker lekar som den inte själv vill för att den vet att barnet tycker om det” - Folkhälsan

19 november 2018

”En bra vuxen är en som ibland leker lekar som den inte själv vill för att den vet att barnet tycker om det”

Barnrättsveckan till ära har vi utmanat vuxna att samtala med barn kring hur en bra vuxen är. Vårt syfte är att synliggöra barns tankar och fundera över hur vi kunde bli bättre på att beakta dem i vardagen.

Vi har bett vuxna skicka in barnens svar genom en webbenkät och fick många svar.

 Många av svaren visar på att barn uppskattar delaktighet och vuxennärvaro i vardagen. Delaktighet kan betyda många olika saker men i vår webbenkät lyfte barnen upp att få vara med och bestämma över vardagsaktiviteter i familjen, säger Maria Stoor-Grenner, sakkunnig på Folkhälsan.

Så här har några av barnen sagt:

– En bra vuxen är en som låter barnen vara med och bestämma vad man skall äta.

– En bra vuxen är en som låter en vara med och pynta när det blir jul.

 

– En bra vuxen är en sådan som ibland låter barnen välja vad de ska göra, så inte den vuxna hela tiden bestämmer.

En bra vuxen är en som gärna pysslar och tycker om att vara med barn.

Flera av citaten visar på barnets behov av medinflytande men även på en trygg vuxen som visar omsorg om barnet och hjälper och tröstar när barnen är ledsna.

– En bra vuxen hjälper med läxorna. Spelar kort och bordsspel. Leker med mig.

– En bra vuxen är en som gärna pysslar och tycker om att vara med barn.

 

– En bra vuxen är en som kommer och tröstar då barnet stött sig och inte säger att jag kommer just.

– En bra vuxen är en som också ibland leker sådana lekar som den inte själv vill för att den vet att barnet tycker om det.

En del barn lyfter även upp att vuxna borde visa mera tilltro och respekt för barnets förmåga att själva fatta beslut.

– En bra vuxen är en som gärna pysslar och tycker om det och inte blir så arg om det blir lite råddigt och inte genast säger ”kom ihåg att städa undan”.

– En bra vuxen är som låter barnen stänga tv:n själva när klockan är sju.

 

I Barnkonventionen artikel 12 betonas att varje barn har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter och höras i alla frågor som berör dem.

– En förutsättning för barns delaktighet är att göra barns röster hörda. Ofta då barn inte vet vad de skulle vilja påverka eller bestämma om kan det ha att göra med att de är ovana med att bli tillfrågade eller att de inte givits möjlighet att reflektera med vuxna kring frågor som berör dem, säger Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser.

Att få sin röst hörd är inte samma sak som att alltid få bestämma.

– Det har visat sig att då barn får vara med och påverka sin vardag och säga sina åsikter trivs de också bättre. I familjens vardag kan det innebära bättre relationer och positivare klimat. Barn som känner sig respekterade och lyssnade till har också lättare i sin tur att respektera andra, säger Stolzmann-Frankenhaeuser.

Veckan för barns rättigheter firas den 19-23.11.2018 och temat för veckan är barns delaktighet. Barnkonventionens dag firas i Finland och i hela världen den 20 november.

Fundera också själv på hur du kan bli ännu bättre på att beakta barns tankar i vardagliga situationer. Och kom ihåg att hissa flaggan 20.11!