Jämlikt föräldraskap

Jämlikt föräldraskap

Inom projektet Jämlikt föräldraskap stöder vi jämlikhet och jämställdhet för föräldrar på olika sätt. Detta gör vi genom olika verktyg för jämlikhet, grupper för pappor, utbildningar för professionella som arbetar med familjer och genom att sprida kunskap om jämlikt och jämställt föräldraskap.

Vi vill öka jämställdheten mellan könen i familjer – t.ex. i arbets- och ansvarsfördelning. Vi vill också lyfta fram olika slags familjeformer och ge dem plats och synlighet, som regnbågsfamiljer eller familjer med annan kulturell bakgrund. Medan jämställdhet betyder könens lika behandling och delaktighet är jämlikhet ett bredare begrepp som innefattar alla grupper.

Vi tror på jämställdhet och jämlikhet som något vi bygger tillsammans. Scrolla neråt för att se vårt material Byggklossar för jämlikt föräldraskap som kan användas både av familjer och professionella!

Jämlikhet genom dialog och reflektion

Varje familj är unik och har unika omständigheter. Därför är det svårt för någon annat att säga hur just ni ska göra för att uppnå jämlikhet i familjen. Men vi kan sträva efter att stöda en öppen och ärlig dialog som leder till mera jämlikhet genom att göra alla delaktiga. Vi kan bli mera medvetna, t.ex. om mängden hushållsarbete, vad följderna för familjen blir om en förälder blir hemma längre med barnen, hur vi kommunicerar och hur vi tänker.

Genom att ställa frågor som leder till eftertanke får vi nya insikter – Hur är jag som förälder? På vilket vis vill jag vara? Hur behandlas jag? Skapar jag trygghet eller otrygghet i min familj?

Vad leder jämlikt föräldraskap till?

Forskning visar att barn mår bättre då de får tillbringa tid med båda föräldrarna och fått möjlighet att knyta an. Även vuxna mår bättre när man har möjlighet att dela ansvar och arbete lika. Familjer som t.ex. delar hushållsarbetet och barnomsorgen jämnare rapporterar också högre tillfredsställelse i förhållandet och separerar i mindre grad.

En familj är inte nödvändigtvis den traditionella bilden av mamma, pappa och barn utan kan se ut på många sätt. Om alla känner sig speglade i bilden av vad en familj är så mår vi också bättre och lever i ett mera rättvist samhälle.

Samhälle, individ och normer

Familjer påverkas av samhället och familjer påverkar samhället. Jämlikhetsfrågor har alltid ett större sammanhang som vi måste vara medvetna om. Hur är arbetsplatskulturen kring föräldraskap - är det lika enkelt för alla att ta ut familjeledigheter? Hur är normerna kring t.ex. kön, funktionsvariationer och etnicitet i media? Läs mera om Folkhälsans normarbete! 

Du hittar oss även på Facebook

Byggklossar

Varför ett jämställt och jämlikt föräldraskap?

Forskning visar att barn och vuxna överlag mår bättre i familjer där arbetet och ansvaret är jämnt fördelat. Listan på fördelar är lång: bättre prestationer hos barnen i skolan och mindre riskbeteenden, mindre risk för separationer och överbelastning för föräldrarna med mera. Delaktighet och jämställdhet gör ofta att alla mår bättre.

Bekanta dig med resten av materialet här. 

Illustrationen till texten hittar du här. 

Det finns en skillnad mellan att tycka om jämlikheten som en idé och att faktiskt arbeta för jämlikhet i sitt vardagliga liv. Utan en idé om hur vi vill vara är det svårt att veta i vilken riktning vi vill röra oss. Men utan konkreta sätt att arbeta för denna idé så faller vi lätt tillbaka på vanor och gamla mönster. Ett exempel som synliggjorde detta kan vi se  i en studie från Sverige från 2017 där många familjer upplever att de var jämställda men där arbetsfördelningen ändå var ojämnt fördelad inom familjen. Det kan ses som ett avstånd mellan handling och tanke. 

Bekanta dig med hela texten här.

Illustrationen till texten hittar du här. 

Det konkreta är alltid en nödvändig del av jämlikheten. Vi kan lära oss de rätta orden och tankesätten men om vi inte faktiskt gör något i praktiken så har de ingen effekt. Här följer frågor och redskap för att behandla tid, rum, pengar och arbete. 

Bekanta dig med hela texten här. 

Illustrationen till texten hittar du här. 

En familj kan ses som en del av ett större system av relationer. Dels finns släktingar, nära och fjärran, vänner och bekanta, dels daghemspersonal, grannar, lokalföreningar och mycket mera. En familj är ett system. Men olika familjer har också olika nätverk. Vissa kan t.ex. ta hjälp av mor- och farföräldrar som barnvakter och andra har inte den möjligheten.

Bekanta dig med hela materialet här. 

Illustrationen till texten finns här. 

Du kan även använda dig av det bifogade släktträdet. 

En utgångspunkt för jämlikhet är att allas röster ska bli hörda. Detta gör att kommunikationen blir en viktig del. Men en ärlig och öppen dialog kommer inte alltid av sig själv. I vårt dagliga sätt att kommunicera kan det smyga sig in olika sätt att tala som gör kommunikation mindre jämlik. Det kan vara förminskande av den andra, antaganden, avfärdanden, övertolkande eller olika sätt att använda makt. Ojämlikheten i kommunikationen kan vara medveten eller omedveten.

Bekanta dig med hela texten här. 

Illustrationen till texten hittar du här. 

Ett samhälle genomsyras av olika normer. De kan ses som oskrivna eller skrivna regler för hur mänskor förväntas vara och bete sig. De kan vara medvetna, halvmedvetna eller omedvetna. Som exempel kan vi ta hur en man, en kvinna, en finländare eller en familj ska vara - vad som anses normalt och vad som anses onormalt. Olika grupper inom samhället kan ha olika normer medan vissa normer är mera accepterade inom hela samhället. Normer förmedlas genom lagstiftning, media, kultur, sociala sammanhang, samtal, politik - överhuvudtaget där flera mänskor än en har att göra med varandra. 

Bekanta dig med hela materialet här. 

Illustrationen till stycket hittar du här. 

3 st. i

Ta kontakt

  • Maria Lindell

   projektledare, Jämlikt föräldraskap

  • tfn:
   044 788 1055

  • Marias stationeringsort är Vasa.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Valter Holmström

   projektledare, Jämlikt föräldraskap

  • tfn:
   044 788 1096

  • Valters stationeringsort är Helsingfors.

   Visa mer
  • Kontakta