Sexuell hälsa

Barn och sexualitet

Många vuxna tycker att det känns svårt att diskutera sexualitet med barn. Vad ska man säga och när? Vad göra om barnet tar sig på snoppen eller om de stött på porr?

Människan är en sexuell varelse livet igenom, men barns sexualitet är annorlunda än vuxnas. Barns sexualitet tar sig uttryck bland annat genom behovet av kroppskontakt, närhet, ömhet och kärlek. Barn behöver lära sig om kroppen och känslor, om relationer och gränser. De behöver få sakliga, åldersenliga svar på frågor om hur barn blir till och annat de undrar över. Till exempel lära sig att det är bra att utforska sin kropp, men att snippan eller snoppen är områden man utforskar i avskildhet.

Barns sexualitet är ett område som många vuxna tycker är utmanande att veta hur man ska beakta och ta upp till diskussion. Nedan finns material som kan stöda dig som förälder eller pedagog, med tips och riktlinjer för hur man kan göra det på ett enkelt sätt.

Videor om barn och sexualitet

Se våra videor där Suss Åhman berättar om hur man kan tala om sexualitet med barn eller vad man kan göra om barn har sett porr på nätet.

 

Kurser och föreläsningar inom kropp och hälsa

Genom att välja region kan du se vilka utbildningar som ordnas nära dig. Om du klickar på en av utbildningarna får du fram mer detaljerad information. Om inga regioner visas så finns det just nu inte några planerade utbildningar eller föreläsningar.

Material

Nakensaken – att tala om kropp, gränser och sexualitet med 1-6 åringar www.folkhalsan.fi/nakensaken 

Föreläsningarna är drygt tio minuter långa och lär dig hur du kan prata om snippor och snoppar, sex samt trygghetsfostran på ett behändigt sätt. Passar både för föräldrar, skolpersonal och andra som jobbar med barn. Externa länkar:

Snippa och snopp – börja tala om kropp och sexualitet med barn

Storken – eller hur kan vi tala om sex med lågstadiebarn?

Trygghetsfostran och att förebygga sexuella övergrepp

Här lär du dig på ett lätt sätt hur du tar upp frågor kring kroppen, gränser och beröring med barn. Vilket slags beröring är okej, vilket är inte, och vad ska man göra om någon rör en på ett sätt som inte känns bra.

Ladda ner affischen från Väestöliittos webbplats

Hur ser barns sexualitet ut i dagisåldern? Vad är normalt, vilka frågor kan de ställa, hur ska jag svara och kunna stöda? Här tas barnets sexuella utveckling i åldern 0-7 år upp i ett nötskal.

Ladda ner planschen från Väestöliittos webbplats

Hur ser barns sexualitet ut i lågstadieåldern? Vad är normalt, vilka frågor kan de ställa, hur ska jag svara och kunna stöda? Här tas barnets sexuella utveckling i åldern 7-12 år upp i ett nötskal.

Ladda ner affischen från Väestöliittos webbplats

En broschyr om vad som händer under under puberteten, för barn i åldern 10-12 år. Kan beställas gratis av suss.ahman@folkhalsan.fi

Du kan också ladda ner den som pdf-fil

Sexualundervisning är såväl inspirerande som utmanande. För att sexualfostrare ska kunna hålla en god nivå på undervisningen vill vi lyfta fram etikens betydelse.

Sexualundervisning handlar om att ta upp olika aspekter av sexualiteten med målet att öka deltagarnas sexuella hälsa, välmående och självkänsla. Undervisningen ska stöda deltagarna i deras sexuella utveckling och respekten för varje människas unika sexualitet. Bra undervisning görs genom dialog och interaktion, så att deltagarna har en aktiv roll. Viktigt är också att ge kunskap och förmåga, stärka deltagarna och lyfta fram det positiva i sexualiteten.

Målgruppen för sexualundervisning är människor i alla åldrar och olika livssituationer, enskilt eller i olika slags grupper.

För sexualfostraren innebär etik förmågan att granska sina egna attityder kring sexualitet och hur ändamålsenligt undervisningens innehåll och upplägg är. De etiska riktlinjerna lyfter fram viktiga principer kring ansvar, sexualfostrarens och deltagarnas roll och vad som skapar trygga ramar för undervisningen. Med riktlinjerna vill vi också stärka sexualfostrarens roll och möjlighet att göra ett kvalitativt jobb.

Sexualfostraren ska beakta FN:s mänskliga rättigheter och WAS sexuella rättigheter i undervisningen, samt följa lagen. Hen ska även vara bekant med WHO:s och BZgA:s Standards for Sexuality Education in Europe. (Skrolla ner för att hitta länkarna.)

Etiska principer

Jämlikhet och rättvisa
Alla människor är jämlika. Var och en har rätt att vara den hen är och att bli behandlad jämlikt och rättvist i sexualundervisningen.

Rätt att delta
Alla har rätt att aktivt ta del i sexualundervisning, men också att låta bli att aktivt delta i interaktionen i undervisningen.
Sexualundervisningen beaktar deltagarens individualitet och livssituation holistiskt
All sexualundervisning anpassas till den individ eller grupp som deltar och till deras behov.

Rätt till personlig integritet
Alla har rätt till personlig integritet i sexualundervisningen – sexualfostraren lika väl som deltagarna. Sexualfostraren är ansvarig för att nivån hålls på ett professionellt plan och att ingen känner sig utsatt eller sårbar på grund av att man blivit alltför personlig, eller känner sig obekväm på grund av att sexualfostraren delat med sig alltför privat information.

Stereotyper och myter ska tas upp och avfärdas
Sexualundervisning ska gå igenom stereotyper och myter, och genom att presentera fakta avfärda dem.

Varje människa ses som en unik person
Varje människa har personliga behov och erfarenheter, liksom en individuell sexualitet. Detta ska respekteras.

Frihet och möjlighet att vara dig själv och känna dig stolt över det, utan rädsla för att bli utsatt för våld, skam, diskriminering eller att bli övergiven
Sexualfostraren ska vara respektfull mot deltagarna, men är också ansvarig för att undervisningen formas så att deltagarna är respektfulla mot varandra.

Sexualfostrarens relation till sitt arbete; att upprätthålla professionaliteten, välmåendet i arbetet, säkerheten
Sexualfostraren är ansvarig för att hålla sin kunskap uppdaterad och baserad på fakta, och för att följa de etiska riktlinjerna.

 

Författare Susanna Ruuhilahti och Suss Åhman
Helsingfors, Finland 25.1.2017

De etiska riktlinjerna är ursprungligen skrivna för professionella på det sexologiska arbetsfältet, men har här förklarats och anpassats för att passa skolpersonal och andra som håller sexualundervisning. Mer information fås av suss.ahman@folkhalsan.fi

Här finns:
WAS sexuella rättigheter
http://www.worldsexology.org/wp-content/uploads/2013/08/declaration_of_sexual_rights_sep03_2014.pdf
WHO:s och BZgA:s Standards for Sexuality Education in Europe http://www.escrh.eu/sites/escrh.eu/files/WHO_Standard_Sexuality_Education_0.pdf
FN:s mänskliga rättigheter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring

Sexuella rättigheter kan räknas som en del av mänskliga rättigheter. Världsorganisationen för sexologi har gett ut dessa.

 

En europeisk modell för sexualundervisning, vad allt som rekommenderas att ta upp och i vilken ålder olika teman är lämpliga. Av WHO och BZgA.

På engelska

På finska

Kontakt

  • Suss Åhman

   Sakkunnig i sexuell hälsa

  • tfn:
   050 326 4807

  • Kontakta