Mental träning

Utbilda dig inom mental träning!

Genom mental träning kan man bygga upp en stark mental funktionsförmåga som hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Under utbildningar och kurser inom mental träning lär du dig hur vår hjärna fungerar och hur man med hjälp av mental träning kan träna sin hjärna för att främja mentalt välbefinnande. Folkhälsan erbjuder utbildningar inom mental träning, allt från korta kurser till en tvåårig utbildning till mental tränare.

Pris

Grundutbildning: 890 euro/modul 
3 560 euro för hela utbildningen/ 4 moduler

Utbildningar inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Med dina kunskaper och egna erfarenheter kan du sedan hjälpa andra människor att öka sin personliga effektivitet och sitt välbefinnande, både som yrkesmänniskor och privatpersoner.

Vi erbjuder kortare kurser, en 2- årig utbildning till mental tränare och kortare fortbildningar inom ämnen som främjar mentalt välbefinnande. Alla kurser och utbildningar som erbjuds hittar ni nere på sidan. Under rullgardinerna hittar ni mer information om vår utbildning till mental tränare, samt våra utbildare inom mental träning.

Läs mer om innehållet på utbildningen till mental tränare, utbildningens läroplan & omfattning

Modul 1
Hitta dig själv genom mental träning

Modul 1 i utbildning till mental tränare.

Kursen ”Hitta dig själv genom mental träning” vänder sig till dig som vill arbeta med dig själv för att hitta en mer meningsfullhet, balans och harmoni i ditt liv.

Utbildningen vänder sig också till dig som vill växa och utvecklas på det personliga planet.

Modul 1 är första delen av fyra i utbildningen till mental tränare. Under modul 1 får du en möjlighet att utforska dig själv och vad som är viktigt och värdefullt för dig i ditt liv. Du får under kursens gång utvärdera vad som är meningsfullt för dig i din relation till dig själv och andra. Vi kommer att gå igenom hur du på ett bättre sätt kan ta ansvar i ditt liv, göra de beslut du känner att du behöver göra och sedan proaktivt agera på ett för dig meningsfullt sätt. 

Vi kommer att gå igenom många olika teorier, metoder och övningar, som kan hjälpa dig med din personliga utveckling. Du kommer förhoppningsvis att bli mera medveten om hur det du gått igenom i livet har format dig till den du är idag. När du fått den medvetenheten finns det möjlighet att genom övning, träning, tillämpning och praktisering förändra det du vill förändra i ditt liv. Detta innebär att du på ett mera medvetet sätt kan välja hur du vill gå vidare i livet, vad du väljer att göra idag och i framtiden och på vilket sätt du vill förhålla dig till dig själv och andra.

Syftet med modul 1

Den här modulen syftar alltså till att ge dig kunskap, medvetenhet och insikter, samt verktyg och redskap som gör att du bättre förstår dig själv och andra.

Vad hindrar dig idag från att hitta dig själv?

• Kanske tankar kring vem jag är egentligen?
• Att visa sårbarhet tyder på svaghet?
• Min självmedkänsla är i botten?
• Jag går emot mina egna värderingar utan att veta om det?
• Jag får inte mina behov tillgodosedda?
• Jag känner inte njutning, lycka, glädje och förnöjsamhet i livet?
• Jag har ett mindset som arbetar emot mig?
• Jag upplever att mina styrkor och resurser inte räcker till?

Genom teoretisk grund och praktiska övningar kan vi under den här modulen hjälpa dig att öppna upp medvetenheten och förståelsen för hur olika livserfarenheter skapar livsmönster som ibland kan hindra dig från att leva ett för dig meningsfullt liv. När du blir medveten om detta har du möjlighet att med hjälp av övning och träning övervinna de hinder som finns i ditt liv.

Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under modulen 1:

• Vem är jag?
• Det inre barnet
• Sårbarhet
• Medkänsla (Compassion)
• Delpersonligheter
• Viljan
• Värderingar
• Behov
• Lycka
• Tacksamhet
• Mindset
• Våra livsmönster (passiv-aggressiv?)
• Styrkor
• Lilla hjärnmodellen

Modul 2
Växa med hjälp av mental styrketräning

Modul 2 i utbildning till mental tränare.

Kursen ”Växa med hjälp av mental styrketräning” vänder sig till dig som vill utvecklas och arbeta med din mentala styrka. Genom att bli starkare mentalt ökar möjligheten att hantera och tackla vardagshändelser på ett för dig mera lämpligt sätt.

Genom mental styrketräning skapar du ett starkare inte mentalt klimat och det innebär att det är lättare för dig att styra de inre mentala processerna.

Modul 2 är andra delen av fyra i utbildningen till mental tränare.

Under modul 2 kommer vi framför allt att arbeta med fyra olika mentala faktorer myntade av den mentala träningens fader Lars-Eric Uneståhl från Sverige. Lars Eric Uneståhl forskade på 1970-talet om vad som gjorde att vissa lyckades bättre än andra och han kom fram till att det framför allt var de här nedan beskrivna faktorerna som spelade in.

1. Självbild

Den första SMAK-faktorn är självbild. Självbilden handlar om hur du ser på dig själv. Den inbegriper också hur du pratar till dig själv.

Vad säger din inre röst till dig?
Trycker den ner dig eller lyfter den upp dig?
Att du duger eller inte?
Var är rätt och vad är fel?
Vilken är din sanning och verklighet?
Hur skulle du samtala till dig själv om du istället tänkte att du pratar med din bästa vän?
Skulle du behålla den vännen eller inte?
Din självbild är viktig för dig eftersom den berättar vem du är.

Hur du tänker och agerar i olika livssituationer.

Under modul 2 kommer du att få möjlighet att arbeta med din självbild, eftersom självbilden är möjlig att förändra. Det är helt upp till dig själv!

2. Mål och motivation

Den andra SMAK-faktorn handlar om mål och motivation.

Vad har du för mål i livet?

Genom att reflektera över mål i livet skapar du en rörelse från nu-läget, där du befinner dig just nu, till ett ny-läge där du vill befinna dig för att må ditt bästa.

En sann, äkta och ärlig målbild skapar rörelse, livsglädje, motivation och energi i ditt liv. Det skapar en njutning och känsla av egenkontroll att känna att man är på väg mot ett önskat läge – där vill jag vara, det vill jag uppnå, det jag tycker är rätt.

Genom att sätta upp mål i livet påverkar du samtidigt din inre drivkraft. Jag har valt det här (självkontroll) och jag kommer att utvecklas på vägen och det finns ett syfte och en mening med den här resan mot målet.

Fördelen med att sätta upp ett mål är att du har möjlighet att uppfylla din vilja, medan den som inte sätter upp några mål riskerar att lägga ner sin tid och sina styrkor på att uppfylla någon annans mål.

Kom ihåg att mål kan handla om något som ligger en bit in i framtiden, men det kan samtidigt innebära att skapa en känsla (till exempel nöjd, glad, tillfredsställelse) i det dagliga livet.

Under modul 2 kommer vi att både teoretiskt och praktiskt gå igenom hur man sätter upp mål och skapar en god inre drivkraft.

3. Attityd

Attityd är den tredje SMAK-faktorn. Det handlar om hur du ser på livet, hur du tolkar det som händer dig och det runt omkring dig.

Det finns flera olika sätt att se på sanningen och verkligheten. Ofta i kontakt med andra ger vi uttryck för våra åsikter (som vi ser som sanna), samtidigt som den/de andra uttalar sina åsikter (som den/de ser som sanna).

Det här kan lätt skapa motsättningar och konflikter i relationer, på arbetsplatser och till och med mellan länder. Det som är viktigt att inse är att vi alla har en inlärd inställning till olika företeelser.

När vi inser detta kan vi på ett helt annat sätt förstå oss själva och andra. Vem är det som säger att min inställning är den rätta eller att motpartens är den rätta?

Det handlar således mycket om vad du säger, hur du säger det och hur det tolkas. Kom ihåg att det du ser som ett misstag kan andra se som möjligheter eller lärdomar.

När du blir medveten om dina attityder och hur de styr dig i din vardag kan du förändra dem på det sätt du önskar. Genom mentala träningsprogram och övningar kan du få hjälp på vägen.

4. Känsla

Den sista SMAK-faktorn är känsla. Den tar upp vilken sinnesstämning man har när man ska prestera eller i livet i stort. Våra känslor styr oss väldigt mycket – vi är en känslomänniska som tänker och inte tvärtom.

Även om vi styrs av våra känslor är det möjligt att i olika livssituationer frambringa och ändra känslor. Vi vet alla att vi fungerar bättre med vissa känslor jämfört med andra.

Jag ska ta ett exempel. Du har säkert sett en 100m tävling någon gång och vet vem Usain Bolt är? Innan Bolt dök upp såg 100m löpar ut som stenansikten – spända, djupt fokuserade, vissa såg arga ut andra stirrade mot mållinjen. Det försökte alla skapa samma känsla av total fokus.

Det Bolt gjorde förändrade totalt 100m löpningen. Han var avspänd och spexade och alla trodde att han vara oseriös. Det Bolt gjorde var att han skapade ett för honom idealt prestationstillstånd (känsla) och det gjorde att han kunde springa ännu snabbare.

Vad gör alla 100m löpare idag? Du har säkert upplevt något liknande, ibland flyter det bara och allt fungerar – det känns bra helt enkelt. Hur skapade du den känslan?

Är det bara en slump, magi eller månen som står rätt i kurs? Nej, något sådant existerar inte. Du har helt enkelt omedvetet skapat en god känsla. När du blir medveten om hur du skapar dina känslotillstånd kan du också börja styra dem på ett mer fördelaktigt sätt i ditt liv.

Det här är något vi kommer att gå igenom under modul 2 – praktiskt och teoretiskt.

Syftet med modul 2

Den här modulen syftar alltså till att ge dig kunskap, medvetenhet och insikter, samt verktyg och redskap som gör att du ökar din mentala styrka.

Vad hindrar dig idag från att växa som individ?

• Kanske självbild är i botten?
• Jag har inget mål i livet?
• Min motivation är inte vad den borde vara?
• Jag styrs av ältande och oro?
• Jag upplever att det finns för mycket stress i mitt liv?
• Allt är pest och pina i mitt liv – pessimisten har talat?
• Jag hittar inget flyt i det jag gör – varken hemma eller på jobbet?

Genom teoretisk grund och praktiska övningar kan vi under den här delkursen hjälpa dig att bli medveten om vad som hindrar dig att växa som individ. De praktiska övningarna och de mentala träningsprogrammen kommer att hjälpa dig till ökad mental styrka.

Med ökad mental styrka kan du på ett mera fördelaktigt sätt övervinna och ta dig igenom olika livshändelser och –situationer.

Här följer en lista på delområden vi kommer att beröra under delkurs 2:

• Mental avslappning
• Självbild
• Självkänsla och mera självmedkänsla
• Självförtroende
• Mål och motivation
• Rädsla och stress
• Mindfulness
• Attityder – optimism/pessimism
• Koncentration, fokus och flow – olika tillstånd och hur uppnå dessa
• Stora hjärnmodellen

 

Modul 3 i utbildning till mental tränare.

Modulen ”Det coachande samtalet med hjälp av mental träning!” vänder sig till dig som vill hjälpa andra med hjälp av det coachande klientsamtalet. Modul 3 är tredje delen av fyra i utbildningen till mental tränare.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera det coachande klientsamtalet:

 • Coachingens fundament
 • Coachingrelationen och den personliga coachrollen
 • Coaching ”Live” – Träning i hur utföra effektiva klientsamtal
 • Lärande, resultat och utveckling
 • Livsbalansen

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar, samt genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. T-GROW-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Förebilder inom coaching är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, W. Timothy Gallwey och Thomas J. Leonard.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste samtalsverktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

Utbildningens mål

Den här coachutbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat.

En coach hjälper individer och grupper att:

 • Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och utveckla din livskvalitet.
 • Frigöra dina resurser och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa problem.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål och visioner.
 • En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Ur innehållet

 • Coachingens historik och teoretiska referensramar
 • Etiska riktlinjer enligt Förbundet för mentala tränare i Finland; coachens etik och professionalitet
 • Värderingar, attityder och viljans betydelse
 • Empati som begrepp
 • Aktivt och empatiskt lyssnande
 • Effektfullt frågande
 • Samtalsanalys och samtalets olika faser
 • Lösningsfokuserad coaching
 • Coachträning med lärarledd feedback

Syftet med modul 3

Den här modulen syftar till att ge dig kunskap och färdighet att utföra ett coachande klientsamtal på ett professionellt sätt.

För att kunna delta i modul 3 krävs att du genomgått modul 1 och modul 2 med godkänt resultat.

Modul 4, ”Jag som mental tränare!” vänder sig till dig som vill arbeta som mental tränare på ett professionellt sätt. Det här är sista steget av fyra i utbildning till mental tränare. Efter genomgången och fullbordad utbildning har du möjlighet att arbeta yrkesmässigt som mental tränare. Den här utbildningen är granskad och godkänd av Förbundet för mentala tränare i Finland r.y.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera och öva på viktiga mentala delmoment.

 • Mentala träningens yrkesmässiga fundament
 • Mental träning på lång och kort sikt
 • Mental träning och företagsvärlden
 • Mental träning och yrkesmässig presentationsarbete
 • Mental träning i olika åldrar

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv övning och kortare föreläsningar, samt genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt att leda varandra i olika program, övningar och verktyg i par och triader och att få feedback på egna prestationer.

Mental träning handlar om att på ett yrkesmässigt och professionellt sätt möta klienten i hens värld. Syftet är att fokusera på klientens önskningar, behov, uppsatta mål och med hjälp av träning skapa resultat och förverkliga den personliga utvecklingen. Mental träning har ett eklektiskt förhållningssätt vilket innebär att den står på en bred grund med vetenskapen i förgrunden.

Utbildningens mål

Utbildningen till mental tränare ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att hjälpa människor både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov kan du med stolthet kalla dig Mental tränare.

Ur innehållet

 • Träningsplanering
 • Uppbyggnad av mentala träningsprogram – anatomi och fysiologi
 • Snabbtekniker
 • Retorik
 • Arbeta med team och grupper
 • Arbeta med barn – mentalisering
 • Livskvalitetsträning i skolan
 • Positiv psykologi
 • Starta eget – marknadsföring och hur föra ut sitt budskap?

Syftet med modul 4

Den här modulen och sista steget i utbildning till mental tränare syftar till att ge dig kunskap och färdighet att arbeta professionellt som mental tränare.

För att kunna delta i modul 4 krävs att du genomgått modul 1, 2 och 3 med godkända resultat.

Amy Albrecht

Amy Albrecht har arbetat inom HR i 15 år med fokus på människans välbefinnande. Amy är certifierad mental tränare, utbildad utbildare inom mental träning vid Folkhälsan Utbildning samt certifierad Business Coach. Idag arbetar Amy förutom som utbildare inom mental träning också som företagare där hon tillsammans med företag och föreningar jobbar för att implementera den mentala träningen i vardagen för så många som möjligt. Dessutom arbetar hon som yrkeslärare och handledare inom branschen för affärsverksamhet.

Anders Levin
Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

Andrea Jansson
Andrea Jansson är lärare och mental tränare.  Andrea har examen i pedagogik och 20 års erfarenhet av utbildningsarbete. De senaste åren har Andrea jobbat som mental tränare i eget företag. Andrea har gått flera kurser i pedagogik och psykologi samt personlig utveckling. ”Liksom fysisk träning är mental träning en självklar del av livet. Med mental träning kan du skapa välmående i ditt liv”.

Jan Wärnman
Jan arbetar med coachande ledarskap och med mental träning. Han är utbildad mental tränare och har yrkesexamen i arbete som teamledare.
För Jan är målmedveten mental träning en viktig faktor för utveckling. Han brinner för att hjälpa människor att må bra och att få ut mer av livet.
Enligt Jan finns det inga misstag, endast lärdomar.

Mentaltränarutbildningen är en 2 årig utbildning, som genomförs via 10 närstudietillfällen per år, bestående av 4 moduler, vardera omfattande 20 studiepoäng, totalt 80 studiepoäng. Studierna består av närstudier, distansstudier och självstudier.

Bekanta dig med studiernas omfattning i den här Excel-filen.

Närstudier, fortbildning

Närstudier på Norrvalla och Solvalla

Det krävs inga förhandskunskaper, kursen är till för dig som vill bli mental tränare eller få det som extra kompetens i din verksamhet. Utbildningen till mental tränare riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens. Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

Utbildningen genomförs via 10 närstudiedagar per delkurs. Varje modul omfattar två dagar. Hela delkurs 1 bygger på ett upplevelsebaserat lärande.

Utbildningen ger dig därmed personliga upplevelser och insikter som gör att du bättre förstår både dig själv och andra. Utöver närstudiedagarna tillkommer litteraturstudier och arbetsuppgifter på egenhand.

EFT (tapping) handlar om att kombinera mental träning (västerländsk psykologi) och akupunktur (kinesisk medicin). Metoden är naturlig, enkel och mycket effektiv för att minska oro och stress i vardagen. Den utformades på 1980-talet i USA av Cary Graig. EFT kan liknas vid en slags psykologisk akupressur i kombination med samtal. Tekniken fungerar genom att frigöra blockeringar i kroppens energisystem, som är källan till emotionell intensitet och obehag. På kort tid kan metoden hjälpa oss att bryta våra gamla fastlåsta mönster. Ofta bär vi i det undermedvetna på negativa obearbetade upplevelser, som dagligen kan påverka oss utan att vi vet om det. Under tappingen kan vi komma åt dessa och släppa dem. Nästa steg är att lära sig nya sätt att hantera olika livssituationer. När den negativa laddningen är borta går det mycket lättare att hantera den svåra situationen. Metoden fungerar ofta när inget annat har hjälp. Man kan behandla sig själv eller andra, det behövs inga preparat eller utrustning och alla som vill kan lära sig tekniken.

Det här innebär att du kommer att få lära dig hur du på ett mjukt sätt kan använda knackningstekniker på olika akupunkturpunkter, samtidigt som du använder dig av mentala träningstekniker. Genom EFT har du en möjlighet att nå kärnan till dina utmaningar och därmed bearbeta dem. EFT är alltså en effektiv metod vid bearbetning av till exempel: allergier, traumatiska upplevelser, oro och ångest, olika typer av beroende, fobier, fysisk smärta, svartsjuka, idrottsprestationer, huvudvärk och stress.

Under kursens gång går vi grundligt igenom vad EFT är och hur det används tillsammans med mentala träningstekniker. Du kommer efter kursen att kunna använda EFT som ett verktyg för att hjälpa dig själv och andra.

Kontakt

  • Karoliina Laaksoharju

   Enhetschef Folkhälsan Solvalla

  • tfn:
   044 788 6252

  • Jobbar på Solvalla med utbildningar, idrottsrelaterade evenemang och projekt.

   Visa mer
  • Kontakta