Folkhälsans FHille-program stöder förskolebarn - Folkhälsan
07 augusti 2018

Folkhälsans FHille-program stöder förskolebarn

Behovet av ett starkare stöd till förskolebarn och ett tidigareläggande av förskolan har diskuterats den senaste veckan. Det finns faktiskt redan ett finlandssvenskt, skräddarsytt material och koncept som uttryckligen syftar till att stöda familjer och barn inför skolstarten – nämligen Folkhälsans FHille-program.

Läs mer om FHilleFHille bygger på att daghemmet identifierar de barn som behöver en extra puff inför skolstarten och bistår familjerna med Folkhälsans materialhäften. Häftena är fulla med roliga och pedagogiskt genomtänkta lekar och aktiviteter som utvecklar olika kompetenser hos barnet.

En del familjer kommer att behöva stöd under barnets skolstig, och ju längre man väntar, desto större blir sannolikt behovet av stöd.

”Barn är olika, hemmen är olika, föräldrars kapacitet att stöda sina barns utveckling är olika, daghem och förskolor är av olika kvalitet. Därmed är det av största betydelse att fortsättningsvis utveckla kvaliteten på småbarnspedagogiken samtidigt som det är viktigt att utveckla stödet för föräldraskap”, skriver Mirjam Kalland, professor i småbarnspedagogik i sin kolumn i Hbl den 2.8.

Och det är uttryckligen det här FHille-programmet gör. Man kan inleda Fhille-programmet ett eller två år före skolstarten. 

– En del familjer kommer att behöva stöd under barnets skolstig, och ju längre man väntar, desto större blir sannolikt behovet av stöd. Om kommunen vill räkna pengar är det viktigt att sätta in stöten tidigare. De kommuner där FHille har etablerat sig starkast är också de kommuner där beslutsfattarna har insett fördelarna med att ge pedagogerna tillräckliga resurser för att genomföra FHille, säger Johanna Sallinen, Folkhälsans sakkunniga i språkutvecklande och småbarnspedagogik.

Det finns redan familjer som deltar i FHille-programmet i 20 kommuner i Svenskfinland och de svenska språköarna, och antalet familjer och daghem som deltar har ökat stadigt sedan programstarten 2014. I höst hoppar också Helsingfors och S:t Karins på FHille-tåget i lite större skala, genom att låta många fler barn än tidigare få delta i programmet.

Och det finns gott om potential för FHille att utvidgas. Eftersom det funnits en tydlig efterfrågan på ett material också för yngre barn, lanserar vi i höst också Lilla FHille som riktar sig till barn i åldern 4–5 år.

– Vi har ett välutarbetat och genomtänkt material, så kallade veckohäften, med övningar och lekar som är helt i linje med innehållet i de nya grunderna för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan, säger Linda Hongisto, som jobbar med FHille på Folkhälsan.

FHille genomförs något olika i olika kommuner. I de flesta fall är det daghems- och förskolepersonal som presenterar innehållet i veckohäftena för föräldrarna, i andra fall är det frivilliga som fungerar som så kallade ”FHille-guider”.

– Visst kräver det lite extra tid av pedagogerna, men det ger också mycket. Det handlar om att avvara en timme varannan eller var tredje vecka då man presenterar det nya veckohäftet då föräldrarna för eller hämtar barnet. Man kan se det som en del av det samarbete med hemmet som hör till ens uppdrag som pedagog, säger Sallinen.

Gratis att delta

Familjerna deltar i FHille under 30 veckor, från september till maj. Under den tiden får de regelbundet nya häften med övningar, lekar och spännande material – varje häfte med ett nytt tema och de samma färgglada djuren Kotte, Hipp och Hopp inspirerar barnen. FHille-häftena tipsar också om bra sagoböcker och rörelseövningar.

– Det finns aktiviteter som bland annat utvecklar språk och samspel, kunskap om hållbarhet, natur och miljö, konstnärliga uttrycksformer, kroppskännedom och mat- och rörelseglädje. FHille-filosofin handlar om att prata med barnet och upptäcka hur hen tänker, inte tenta barnet på rätt och fel, säger Sallinen.

– Föräldrar som deltagit har sagt att FHille har hjälpt dem lära känna sitt barn mycket bättre och gett insikter om att barnet kan och vet mycket själv. Vissa säger också att FHille har varit en ypperlig övning i tålamod, säger Hongisto.

FHille-konceptet är Folkhälsans modifierade version av Hippy International-programmet som på många håll i världen används för att stöda barn som behöver extra hjälp. FHille är finansierat av STEA.

Text och foto: Hanna Rundell