Inflammation ökar risken för diabetisk ögonsjukdom - Folkhälsan

01 oktober 2020

Inflammation ökar risken för diabetisk ögonsjukdom

Diabetisk retinopati, eller diabetisk ögonsjukdom, delar många riskfaktorer med andra diabetiska komplikationer, inklusive allmän inflammation. Bakteriella infektioner orsakar lätt kraftig inflammation och har associerats med utvecklingen av många diabetiska komplikationer. En ny studie, utförd av FinnDiane-gruppen vid Folkhälsas forskningscenter, fann en tydlig koppling mellan bakterieinfektioner och utvecklingen av diabetisk retinopati.

Diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati, eller diabetisk ögonsjukdom, är ett tillstånd där näthinnan i ögonen skadas som en följd av diabetes. Diabetes förvränger blodflödet i ögonens små blodkärl, vilket orsakar blockeringar och blödningar i blodkärlen. I värsta fall kan diabetisk retinopati leda till bildandet av nya och sköra blodkärl, så kallad neovaskularisering. De här nya blodkärlen kan lätt gå sönder och blöda in i ögat, vilket försämrar patientens syn, och om tillsåndet inte behandlas kan det orsaka blindhet. Diabetisk retinopati kan också orsaka svullnad i makula, ögonområdet som är nödvändigt för skarp syn, också det här försämrar synen.

Rasmus Simonsen, studiens huvudförfattare, forskar i effekten som bakterieinfektioner har på kroniska diabeteskomplikationer och genetiska faktorer kring ökad känslighet för infektioner vid diabetes. Simonsen tog examen från Helsingfors universitets medicinska fakultet 2016 och har specialiserat sig på anestesiologi och intensivvård. Nu fortsätter han sin karriär som forskare och doktorand i FinnDiane forskningsgruppen.

– Inflammation har ansetts spela en roll i praktiskt taget alla diabetiska komplikationer, inklusive diabetisk njursjukdom och hjärt-och kärlsjukdom. Infektioner är inblandade eftersom de orsakar starka inflammatoriska reaktioner och har associerats med liknande sjukdomar, men sambandet mellan infektioner och kroniska diabetiska komplikationer är långt ifrån etablerat. Eftersom infektioner är mycket vanliga vid diabetes och komplikationerna är de främsta orsakerna till dödlighet och sjuklighet hos personer med diabetes har detta fält varit både viktigt och väldigt intressant att forska i, säger Simonsen.

Diabetisk retinopati är den vanligaste diabetiska komplikationen och den främsta orsaken till synförlust hos personer i arbetsför ålder. Ju längre en person har haft diabetes, desto högre är risken för att utveckla diabetisk ögonsjukdom. Utöver detta är diabetisk retinopati starkt associerad med många andra diabetiska komplikationer, till exempel diabetisk njursjukdom. Både diabetisk njursjukdom och diabetisk retinopati är förknippade med makrovaskulära komplikationer, vilket i sin tur ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar, inklusive stroke och hjärtinfarkt.

Som tur finns det mycket effektiva behandlingar för att minska synförlust orsakad av diabetisk ögonsjukdom. Även om dessa behandlingar för det mesta mycket lyckade botar de inte diabetisk retinopati. Detta understryker vikten av förebyggande arbete och tidig diagnos.

 

Inflammationens relevans

Hittills har flera studier visat att inflammatoriska processer faciliterar utvecklingen av diabetisk retinopati. Experiment har visat att inflammation får leukocyter att samlas runt och fästa sig vid cellerna i näthinnan och det här antas vara en av de viktigaste processerna i utvecklingen av diabetisk retinopati. Dessutom har individer med diabetisk retinopati vanligtvis högre nivåer av inflammatoriska markörer i ögonvävnaderna jämfört med personer utan diabetes.

– Även om sambandet och de exakta mekanismerna mellan inflammation och diabetisk retinopati fortfarande är oklara finns det mycket forskning som pekar på en tydlig koppling mellan dessa, säger Simonsen.

Bakteriella infektioner orsakar lätt starka inflammationsreaktioner och dessa antas spela en central roll i utvecklingen av makrovaskulär sjukdom eftersom inflammation underlättar åderförkalkning. Dessutom är infektioner också associerade med mikrovaskulär sjukdom, som är en vanlig orsak till akut njurskada. Tidigare studier har visat att antalet bakterieinfektioner korrelerar med både uppkomsten och utvecklingen av diabetisk njursjukdom samt hjärt-och kärlsjukdom hos individer med typ 2-diabetes.

Dessutom är ökade nivåer av bakteriella lipopolysackarider också associerade med utvecklingen och progressionen av diabetisk njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom. Bakteriella lipopolysackarider är membrankomponenter, eller endotoxiner, av bakterier som hamnar i cirkulation i kroppen från olika platser.

– Bakteriella lipopolysackarider, eller LPS, kommer från det yttre skiktet av gramnegativa bakterier. De når blodcirkulationen på olika sätt, särskilt från tarmen och munhålan, men de har allmänt ansetts nå blodet även under infektioner förorsakade av gramnegativa bakterier. LPS mäts från blodprover med en speciell analys, berättar Simonsen.

Eftersom diabetisk ögonsjukdom delar många riskfaktorer med andra diabetiska komplikationer och bakterieinfektioner och inflammation verkar spela en central roll i utvecklingen av många av dessa kärlkomplikationer är hypotesen att inflammation och bakterieinfektioner också kan associeras med diabetisk ögonsjukdom inte långsökt.

 

Den nya forskningen

Den aktuella studien analyserade ett stort urval av individer med typ 1-diabetes för att jämföra förekomsten av diabetisk retinopati med data om bakterieinfektioner. Studien använde två separata mätningar för att bestämma sambandet mellan diabetisk ögonsjukdom och bakterieinfektioner.

Först genomfördes en analys av sambandet mellan inköp av antibiotika och diabetisk retinopati. Antibiotikaköp är en indikator på att individen har en bakteriell infektion som behöver behandlas.

Individer med frekventa antibiotikaköp hade en större kumulativ incident av svår diabetisk retinopati jämfört med individer med färre köp och visade sig vara en signifikant riskfaktor för svår diabetisk retinopati. Vid närmare undersökning var antibiotikaköp fortfarande en signifikant statistisk riskfaktor för svår diabetisk retinopati då man beaktar ålder, kön och hur länge man haft diabetes. När alla riskfaktorer beaktades i kalkylen var denna riskfaktor endast statistiskt gränssignifikant.

Sedan undersöktes sambandet mellan bakteriella lipopolysackarider och diabetisk ögonsjukdom. Höga lipopolysackaridkoncentrationer var signifikant associerade med en ökad risk för incidenten av diabetisk ögonsjukdom till och med då alla riskfaktorer som beaktades.

– I huvudsak visar vår studie att bakterieinfektioner och LPS är associerade med utvecklingen av svår diabetisk retinopati, vilket var ett nytt fynd. Även om vi bara kan spekulera om de exakta mekanismerna understryker denna studie att infektioner och diabetiska komplikationer är kopplade till varandra. Även om studien inte direkt påverkar hur vi behandlar diabetisk retinopati kommer den att öppna dörren för framtida studier och väcker frågor om hur diabetisk retinopati utvecklas och vilken roll infektioner och inflammation spelar i den, förklarar Simonsen.

 

Sammanfattningsvis

Diabetisk retinopati delar många riskfaktorer med andra diabetiska komplikationer, inklusive allmän inflammation. I tidigare studier har bakterieinfektioner associerats med utvecklingen av många diabetiska komplikationer.

Den här studien undersökte sambandet mellan bakterieinfektioner och endotoxiner med diabetisk retinopati. Studien visar att både infektioner och höga nivåer av lipopolysackarider fungerar som riskfaktorer för svår diabetisk retinopati bland individer med typ 1-diabetes.

Detta var dock endast en observationsstudie. Med andra ord kan vi inte dra slutsatser om orsakssamband, endast association. Således förblir mekanismerna bakom hur bakterieinfektioner och endotoxiner bidrar till utvecklingen av diabetisk nefropati öppna att utforska i fortsatta studier.

– Det finns mycket få studier som bedömmer sambandet mellan infektioner och diabetisk retinopati. Därför behövdes den här forskninge. Vi ser verkligen fram emot all framtida forskning som undersöker mekanismerna mellan infektioner och utvecklingen av diabetiska komplikationer, avslutar Simonsen.

 

Simon Granroth, Vetenskapskommunikatör

Läs hela studien i full text här.

Källor:

Simonsen JR, Järvinen A, Hietala K, et alBacterial infections as novel risk factors of severe diabetic retinopathy in individuals with type 1 diabetesBritish Journal of Ophthalmology Published Online First: 14 September 2020. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-316202

Återanvändning av graferna är tillåten enligt villkoren i Creative Commons erkännande av ickekommersiella 4.0 International (CC BY-NC 4.0) licens.