Folkhälsans forskningscentrum instiftar etikprövningsnämnd för humanvetenskaper - Folkhälsan

16 juni 2021

Folkhälsans forskningscentrum instiftar etikprövningsnämnd för humanvetenskaper

Folkhälsans forskningscentrum har instiftat en egen etikprövningsnämnd för humanvetenskaper.

Med etisk förhandsprövning avses en bedömning av forskning som planeras, varvid fokus ligger på att förutse eventuella olägenheter som forskningen eller dess resultat kan ha för forskningsdeltagarna.

Nämnden ger utlåtanden och utför förhandsprövning om sådana forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum inom humaniora vetenskaper, samhällsvetenskaper och naturvetenskaplig forskning som gäller människan, och i vissa fall även icke-ingripande hälsovetenskaplig eller medicinsk forskning som gäller människor. Folkhälsans etikprövningsnämnd för humanvetenskaper gör även etiska förhandsprövningar av sådana forskningsprojekt, för vilka forskningens publikationsforum, finansiär eller internationella samarbetsaktör kräver en prövning. 

Folkhälsans etikprövningsnämnd strävar i sin verksamhet efter transparens och vill främja öppenhet i den etiska prövningen. Nämndens medlemmar, arbetsordning och instruktioner för prövning finns offentligt tillgängliga här.