Samfundet Folkhälsan rf

Samordnar hela Folkhälsans verksamhet

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf har ansvar för att samordna hela Folkhälsans organisation.

Samfundet Folkhälsan har det övergripande ansvaret för att verksamheten i hela organisationen fungerar i enlighet med stadgar, godkända policyer, reglementen och lagar.

Samfundets ordinarie verksamhet består av ekonomi-, förmögenhets- och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, byggprojekt (t.ex. Folkhälsanhusen), it, HR samt extern och intern kommunikation.

Också Folkhälsans forskningscentrum hör organisatoriskt till Samfundet Folkhälsan.

Kommande möten

Samfundets kommande mötestider

1 st. i

Läs mer

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.
De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Georg Henrik Wrede och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jessica Ålgars, kommunikationsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jan Selen, IT-direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Johan Johansson, fastighetsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf och verkställande direktör för Folkhälsans Fastigheter Ab
Anna Litonius, verkställande direktör för Folkhälsan Välfärd Ab 
Viveca Hagmark, förbundsdirektör för Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, direktör för Folkhälsans forskningscentrum 
Tomas Järvinen, verkställande direktör för Folkhälsan Utbildning Ab

Ordförande: Siv Sandberg, pol.lic.

Ledamöter:
Alexander Bargum, verkställande direktör
Marcus Rantala, pol.mag.
Tom Böhling, professor
Georg Henrik Wrede, verkställande direktör.

Ordförande: Siv Sandberg, pol.lic.
Vice ordförande: Tom Böhling, professor
Skattmästare: Marcus Rantala, pol.mag.

Ledamöter:
Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
Jennie Elfving, ekon.dr
Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
Lisbeth Fagerström, professor
Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr
Nina Immonen, vicehäradshövding
Riina Forsman, vd (Åboland) 
Stefan Törnqvist, dipl.ing.,ekon.mag
Kristian Wahlbeck, docent, utvecklingsdirektör
Thor-Björn Wik, lektor (Åland)

Föredragande: Georg Henrik Wrede, verkställande direktör

Hedersledamöter

 • Roger Andersson, pol.mag.
 • Mats Brommels, professor
 • Martin Granholm, industriråd
 • Magnus Ståhlberg, vicehäradshövding

Korresponderande ledamöter

 • Kerstin Berg, legitimerad läkare
 • Bernhard Berglund, hum.kand.
 • Gustav Björkstrand, biskop emeritus
 • Anders Fagerlund, överläkare
 • Ulla Gyllenberg, distriktschef
 • Bror Hagström, stadsråd
 • Merete Mazzarella, professor
 • Eeva Nordman, professor 
 • Henry Olander, socialråd 
 • Marianne Stenius, professor
 • Marja-Riitta Ståhlberg, docent 
 • Carl-Erik Vaenerberg, medicinalråd
 • Henry Wiklund, kammarråd
 • Erik Vikström, biskop emeritus

Arbetande ledamöter

 • Henrik Aminoff, dipl.ekon.
 • Leif Andersson, professor
 • Alexander Bargum, verkställande direktör
 • Eva Biaudet, riksdagsledamot
 • Christel Björkstrand, pol.kand.
 • Anders Borgström, ekon.mag.
 • Tom Böhling, prorektor, professor
 • Göran Djupsund, professor
 • Jennie Elfving, forsknings- och utvecklingschef
 • Björn-Olof Ehrnström, förvaltningschef
 • Bodil Eriksén-Neuman, överläkare
 • Helena Ewalds, HvM, enhetschef
 • Göran Fagerstedt, pensionär
 • Lisbeth Fagerström, professor
 • Elli Flén, kommunikationskonsult
 • Peter Floman, överläkare
 • Carita Frants, socialarbetare, psykoterapeut, sexualrådgivare
 • Frej Fyhrqvist, professor 
 • Carl G. Gahmberg, professor 
 • Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
 • Marianne Gripenberg-Gahmberg, områdesdirektör 
 • Christel Gripenberg-Lerche, FD
 • Martina Harms-Aalto, FM 
 • Susanne Homén-Lindberg, förvaltningsdirektör
 • Nina Immonen, tingsdomare
 • Maimouna Jagne-Soreau, doktorand
 • Ilse Julkunen, professor
 • Mirjam Kalland, docent 
 • Patrik Karlsson, rektor
 • Nina Kivinen, ekon.dr
 • Matti Klockars, professor
 • Julia Korkman, fil.dr
 • Petra Kouvonen, pol.dr, utvecklingschef 
 • Pekka Kuitunen, överläkare
 • Johan Lassus, medicine doktor
 • Harriet Lindeman, lagtingsledamot
 • Carl-Gustav Lindén, PhD
 • Nina Lindfors, undervisnings- och forskningsdirektör
 • Mats Löfström, riksdagsledamot
 • Håkan Nordman, stadsråd 
 • Ole Norrback, minister 
 • Olof Olsson, jur.lic.
 • Marcus Rantala, pol.mag.
 • Thomas Rosenberg, PM
 • Siv Sandberg, pol.lic. 
 • Birger Ch Sandell, med.lic.
 • Torbjörn Sandén, PeD, direktör
 • Ritva Sarin Grufberg, distriktsombudsman 
 • Peter Seligson, ekon.lic.
 • Jaan Siitonen, pol. mag.
 • Pia-Maria Sjöström, sektorchef 
 • Asta Stenvall, föreståndare 
 • Karl Stockmann, ekon.mag.
 • Päivi Storgård, redaktör
 • Bengt Strandin, utvecklingsplanerare
 • Stefan Törnqvist, dipl.ing., ekon.mag. 
 • Kristian Wahlbeck, docent, utvecklingsdirektör
 • Tage Vest, ekonomie doktor
 • Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare

Landskapsföreningens representanter vid Samfundets möten

Landskapsföreningarna företräds vid Samfundets möten av två av varje landskapsförening utsedda representanter. 

För närvarande har Samfundet 59 arbetande ledamöter, en plats är ledig.

Kontakt

  • Georg Henrik Wrede

   Vd, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 6000

  • Kontakta
  • Karin Lassenius

   Ledningens assistent, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 5990

  • Kontakta
  • Jessica Ålgars

   Kommunikationsdirektör, Folkhälsan

  • tfn:
   040 775 5781

  • Jessica är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Jan Selen

   IT-direktör

  • tfn:
   050 338 0795

  • Kontakta
  • Niklas Talling

   förvaltningsdirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 337 3830

  • Kontakta
  • Johan Johansson

   Fastighetsdirektör, Samfundet Folkhälsan samt vd, Folkhälsans Fastigheter Ab

  • tfn:
   040 455 4677

  • Kontakta

Samfundet Folkhälsans styrelse

Ordförande

Sandberg Siv

Vice Ordförande

Böhling Tom

Skattmästare

Rantala Marcus

Korresponderande ledamot

Aminoff Henrik

Berg Kerstin

Berglund Bernhard

Björkstrand Gustav

Floman Peter

Fyhrqvist Frej

Gyllenberg Ulla

Hagström Bror

Mazzarella Merete

Nordman Eeva

Norrback Ole

Olander Henry

Stenius Marianne

Stenvall Asta

Ståhlberg Marja-Riitta

Vænerberg Carl-Erik

Wiklund Henry

Vikström Erik

Arbetande ledamot

Andersson Leif

Bargum Alexander

Biaudet Eva

Björkstrand Christel

Borgström Anders

Böhling Tom

Djupsund Göran

Ehrnström Björn-Olof

Elfving Jennie

Eriksén-Neuman Bodil

Ewalds Helena

Fagerlund Anders

Fagerstedt Göran

Fagerström Lisbeth

Flén Elli

Frants Carita

Gahmberg Carl G.

Grannas-Honkanen Hedvig

Gripenberg-Gahmberg Marianne

Gripenberg-Lerche Christel

Harms-Aalto Martina

Homén-Lindberg Susanne

Immonen Nina

Jagne-Soreau Maïmouna

Julkunen Ilse

Kalland Mirjam

Karlsson Patrik

Kivinen Nina

Klockars Matti

Korkman Julia

Kouvonen Petra

Kuitunen Pekka

Lassus Johan

Lindeman Harriet

Linden Carl-Gustav

Lindfors NIna

Löfström Mats

Nordman Håkan

Olsson Olof

Rantala Marcus

Rejman Katarina

Rosenberg Thomas

Sandberg Siv

Sandell Birger

Sanden Torbjörn

Sarin-Grufberg Ritva

Seligson Peter

Siitonen Jaan

Sjöström Pia-Maria

Stockmann Karl

Storgård Päivi

Strandin Bengt

Törnqvist Stefan

Wahlbeck Kristian

Vest Tage

Vörlund-Wallenius Terhi

Hedersledamot

Andersson Roger

Granholm Martin

Styrelsemedlem

Beijar Bengt

Biaudet Eva

Elfving Jennie

Eriksson Karl-Göran

Ewalds Helena

Fagerström Lisbeth

Forsman Riina

0400226826
rlappala@abo.fi

Gripenberg-Lerche Christel

Immonen Nina

Törnqvist Stefan

Wahlbeck Kristian

Wik Thor-Björn