Samfundet Folkhälsan rf

Samordnar hela Folkhälsans verksamhet

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf har ansvar för att samordna hela Folkhälsans organisation.

Samfundet Folkhälsan har det övergripande ansvaret för att verksamheten i hela organisationen fungerar i enlighet med stadgar, godkända policyer, reglementen och lagar.

Samfundets ordinarie verksamhet består av ekonomi-, förmögenhets- och fastighetsförvaltning, verksamhetsutveckling, byggprojekt (t.ex. Folkhälsanhusen), it, HR samt extern och intern kommunikation.

Också Folkhälsans forskningscentrum hör organisatoriskt till Samfundet Folkhälsan.

Kommande möten

Samfundets kommande mötestider

1 st. i

Läs mer

Samfundets medlemmar är dels arbetande, understödjande, korresponderande ledamöter och hedersledamöter, dels Samfundets inregistrerade landskapsföreningar.
De arbetande ledamöterna kan vara högst 60 till antalet. Medlemmarna, Samfundets högsta beslutande organ, samlas årligen till två ordinarie möten, vår- och höstmöte.
Samfundets styrelse har ansvaret för att leda Samfundet Folkhälsan och har som sitt stöd en förvaltningsnämnd. Medlemmarna i styrelsen och förvaltningsnämnden väljs för en mandatperiod på tre år.

Samfundets operativa ledning består av Samfundet Folkhälsans verkställande direktör Georg Henrik Wrede och Folkhälsans ledningsgrupp, som består av
Christer Holmström, ekonomidirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Niklas Talling, förvaltningsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Camilla Westerlund, kommunikationsdirektör vid Samfundet Folkhälsan rf
Jan Selen, IT-direktör vid Samfundet Folkhälsan rf
Gun Eklund, verkställande direktör vid Folkhälsan Välfärd Ab
Viveca Hagmark, förbundsdirektör vid Folkhälsans förbund rf
Anna-Elina Lehesjoki, föreståndare vid Folkhälsans forskningscentrum
Tomas Järvinen, verkställande direktör vid Folkhälsan Utbildning Ab

Ordförande: Mats Brommels, professor

Ledamöter:
Alexander Bargum, verkställande direktör
Marcus Rantala, pol.mag.
Siv Sandberg, pol.lic., vice ordförande med närvaro- och yttranderätt.
Georg Henrik Wrede, verkställande direktör.

Ordförande: Mats Brommels, professor
Vice ordförande: Siv Sandberg, pol.lic.
Skattmästare: Marcus Rantala, pol.mag.

Ledamöter:
Bengt Beijar, företagare (Österbotten)
Eva Biaudet, riksdagsledamot (Nyland)
Jennie Elfving, ekonomie doktor
Helena Ewalds, HVM, utvecklingschef
Lisbeth Fagerström, professor
Christel Gripenberg-Lerche, fil.dr
Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
Ilse Julkunen, professor
Minna Nilsson, förmånshandläggningschef
Stefan Törnqvist, dipl.ing.,ekon.mag.
Thor-Björn Wik, lektor

Föredragande: Georg Henrik Wrede, verkställande direktör

Hedersledamöter

Roger Andersson, pol.mag.
Martin Granholm, industriråd
Magnus Ståhlberg, vicehäradshövding

Korresponderande ledamöter

Carl-Erik Vaenerberg, medicinalråd
Erik Vikström, biskop emeritus
Marja-Riitta Ståhlberg, docent
Gustav Björkstrand, biskop emeritus
Göran Hellberg, prost
Håkan Hellberg, medicinalråd
Albert de la Chapelle, professor
Ulla Gyllenberg, distriktschef
Bror Hagström, stadsråd
Merete Mazzarella, professor
Henry Olander, socialråd 
Kerstin Berg, legitimerad läkare
Henry Wiklund, kammarråd

Arbetande ledamöter

Henrik Aminoff, dipl.ekon.
Leif Andersson, professor
Emina Arnautovic, kontaktchef
Alexander Bargum, verkställande direktör
Bernhard Berglund, hum.kand.
Eva Biaudet, riksdagsledamot
Christel Björkstrand, pol.kand.
Anders Borgström, ekon.mag.
Mats Brommels, professor
Göran Djupsund, professor
Jennie Elfving, forsknings- och utvecklingschef
Björn-Olof Ehrnström, förvaltningschef
Bodil Eriksén-Neuman, överläkare
Helena Ewalds, HvM, enhetschef
Anders Fagerlund, överläkare
Göran Fagerstedt, pensionär
Lisbeth Fagerström, professor
Elli Flén, kommunikationskonsult
Peter Floman, överläkare
Carita Frants, socialarbetare, psykoterapeut, sexualrådgivare
Frej Fyhrqvist, professor
Carl G. Gahmberg, professor
Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsöverläkare
Marianne Gripenberg-Gahmberg, områdesdirektör
Christel Gripenberg-Lerche, FD
Martina Harms-Aalto, FM 
Susanne Homén-Lindberg, förvaltningsdirektör
Ilse Julkunen, professor
Mirjam Kalland, docent
Patrik Karlsson, rektor
Nina Kivinen, ekon.dr
Matti Klockars, professor
Julia Korkman, fil.dr 
Pekka Kuitunen, överläkare
Johan Lassus, medicine doktor
Harriet Lindeman, lagtingsledamot
Carl-Gustav Lindén, PhD
Mats Löfström, riksdagsledamot
Eeva Nordman, professor 
Håkan Nordman, stadsråd 
Ole Norrback, minister 
Olof Olsson, jur.lic.
Marcus Rantala, pol.mag.
Thomas Rosenberg, PM
Siv Sandberg, pol.lic. 
Birger Ch Sandell, med.lic.
Torbjörn Sandén, PeD, direktör
Ritva Sarin Grufberg, distriktsombudsman 
Peter Seligson, ekon.lic.
Marianne Stenius, professor 
Asta Stenvall, föreståndare 
Karl Stockmann, ekon.mag.
Päivi Storgård, redaktör
Bengt Strandin, utvecklingsplanerare
Stefan Törnqvist, dipl.ing., ekon.mag. 
Tage Vest, ekonomie doktor
Terhi Vörlund-Wallenius, hälsocentralläkare

Landskapsföreningens representanter vid Samfundets möten

Landskapsföreningarna företräds vid Samfundets möten av två av varje landskapsförening utsedda representanter. 
För närvarande har Samfundet 57 arbetande ledamöter, tre platser är lediga.

 

Kontakt

  • Georg Henrik Wrede

   Vd, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   044 788 6000

  • Kontakta
  • Mona Kautto

   Vd-assistent, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   040 822 2870

  • Kontakta
  • Camilla Westerlund

   Kommunikationsdirektör Folkhälsan

  • tfn:
   050 374 8239

  • Camilla är Folkhälsans kommunikationsdirektör.

   Visa mer
  • Kontakta
  • Christer Holmström

   ekonomidirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 589 8029

  • Kontakta
  • Jan Selen

   IT-direktör

  • tfn:
   050 338 0795

  • Kontakta
  • Niklas Talling

   förvaltningsdirektör, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   050 337 3830

  • Kontakta