Talterapi i Pargas

Talterapi Pargas

På mottagningen i Åboland jobbar flera talterapeuter med barn, unga och vuxna. Vi gör utredningar, terapiperioder och handledningar.

Utredning

I talterapeutiska utredningar bedömer vi barnets grundläggande kommunikativa färdigheter, språkliga förmåga och behov av AKK-hjälpmedel. Bedömningen är individuellt planerad och anpassas enligt ålder, förutsättningar och frågeställning. Dessutom kan vi ta ställning till barnets munmotorik, röstkvalitet och röstanvändning, stamning och behov av eventuella kompletterande undersökningar (t.ex. finskspråkig utredning, ergoterapiutredning eller barnneurologisk bedömning).

Habilitering

Vi erbjuder både längre och kortare talterapiperioder och vid behov samterapi med exempelvis ergoterapeut. Vi ställer upp mål inför varje terapiperiod tillsammans med föräldrar och pedagoger. Metoderna i terapin väljs enligt målsättningen och de individuella förmågorna.

Talterapin för barn är lekfull och rolig. I talterapin använder vi oss av spel och lekar, som kan anpassas till de metoder som har valts. Vi jobbar för att stärka de områden i utvecklingen som barnet har svårt med, samtidigt som vi stöder barnet att kompensera med sina individuella styrkor. Ju äldre barnet är, desto mer kan vi jobba med barnets egna strategier i kommunikationen. För att försäkra oss om att de förmågor barnet hittat i terapin överförs till vardagen, samarbetar vi intensivt med både föräldrar och pedagoger under hela processen. Vid behov kan samarbetet också utökas med handledning, som riktar sig till barnets näromgivning.

Grupper

Talterapeuterna på mottagningen fungerar även som ledare för gruppverksamhet, exempelvis Språk och stoj grupper för barn med språkliga och/eller motoriska svårigheter och Syskongrupper, för syskon till barn med specialsvårigheter.

Gruppterapi via FPA

Folkhälsan Välfärd har avtal om gruppterapier via FPA.

Terapeuterna har kunskaper i svenska och finska språket. Terapeuterna kan även kommunicera med hjälp av bildstöd och stödtecken.

Nästa grupp med talterapi för barn under skolåldern startar den 1.10.2023. Vid intresse kontakta talterapeut Johanna Lindblom, tel 044 788 1012 senast den 15.9.2023.

Betalningsuppgifter

Till oss kan du komma antingen med servicesedlar eller en betalningsförbindelse från FPA, ditt välfärdsområde eller försäkringsbolag. Du kan också kontakta oss som självbetalande. 

Prisuppgifter

Talterapeuter

  • Talterapeut, Åboland

   Fredrika Wahrman

  • 044 788 5966
  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barnklienter. Jag träffar barnen på mottagningen eller i barnets närmiljö, d.v.s. i hemmet, i daghemmet eller i skolan. I talterapin ger jag barnet tid att berätta och låter barnet ha en aktiv roll under lek och i samtal. Jag strävar efter ett lågaffektivt arbetssätt och visuellt stöd finns tillgängligt under terapistunderna. Viktigt i jobbet är bemötandet av barnet, så att terapistunderna känns trygga och att barnet känner att hen lyckas under terapistunderna. Det bästa med jobbet är att se glädjen hos barnen då de lärt sig något nytt.

  • Fredrika har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland

   Johanna Lindblom

  • 044 788 1012
  • Jag jobbar som talterapeut för barn på svenska. Oftast träffar jag barnen i daghemmet eller skolan, men ibland också på mottagningen. Det viktigaste i mitt jobb är att vara lyhörd och att lyssna till och ta i beaktande både barnens och föräldrarnas behov och önskemål. Det jag mest uppskattar i mitt jobb är att se glädjen då barnet lyckas eller lär sig något nytt, och att få se och höra att det barnet lärt sig underlättar och har betydelse i vardagen.

  • Johanna har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik

  • Kontakta
  • Talterapeut, Åboland (föräldraledig))

   Sara Rusi

  • Jag jobbar som talterapeut med barn på svenska och finska. Vi jobbar via lek och spel enligt barnets intresse. Främst jobbar jag i skolor och på daghem, men också på mottagningen och hemma hos klienterna. För mig är det viktigt att alla barn har ett sätt att kommunicera i sin vardag, och att barnen blir sedda och hörda och får sina åsikter framförda. Det bästa med mitt jobb är att få vara tillsammans med barnen och se glädjen då de har roligt och lyckas med något som vi övat på.

  • Sara har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Ätsvårigheter
   - Oral- och verbalmotorik
   - Distanshabilitering

  • Talterapeut, Åboland

   Rebecka Lindholm

  • 044 488 3055
  • Jag erbjuder talterapi på svenska för barn och ungdomar. Jag träffar oftast barnen i deras egen vardagsmiljö och tillsammans arbetar vi på olika sätt med till exempel kommunikation, taltydlighet eller språk. Det bästa med mitt jobb som talterapeut är att få arbeta enskilt med personer och ge dem 100% av mitt fokus. Det är viktigt för mig att varje barn upplever terapisituationen som lugn och trygg. Jag tar i beaktande barnens intresseområden för att skapa motiverande och roliga lärostunder.

  • Rebecka har specialkunnande inom:
   - Bedömningar
   - Alternativ och kompletterande kommunikation (visuellt stöd och stödtecken)
   - Kontakt och växelverkan, autism
   - Otydligt tal
   - Försenad tal- och språkutveckling
   - Språkliga svårigheter
   - Oral- och verbalmotorik
   - Distanshabilitering
   - Afasi

  • Kontakta

Information för FPA-klienter

Information om redskap och kösituation.

Minst 1-2 månader

Stödtecken, symbolkommunikationsstöd med olika kommunikationshjälpmedel som bildstöd och digitala hjälpmedel.

 • Träningsmaterial och test för uttal, oralmotorik samt språkliga och kommunikativa färdigheter.
 • Oralmotoriska redskap, bildmaterial, spel, leksaker och ipad.

Service- och assistentdjur är välkomna till vår mottagning, men bör anmälas på förhand, så vi kan ta hänsyn till allergiska klienter.