Massörsutbildning

Utbilda dig till massör!

Är du intresserad av att jobba inom social-, hälso- och idrottsområdet, främst inom rehabilitering och idrott? Då är massörsstudier ett bra val! Hos oss kan du studera både på hel- eller deltid.

Information om tilläggsansökan

Norrvalla heltid stänger: 18.8.2019

Solvalla deltid stänger: 1.12.2019
Solvalla urval hålls: 10.12.2019

Studiestart för Solvalla deltid blir vecka 3/2020.

Yrkesexamen i massage kan du avlägga på Norrvalla i Vörå och Solvalla i Esbo. Vi är den enda som erbjuder utbildning på svenska. Vi har ett professionellt team inom massörsutbildningen som leder undervisningen och utvecklingen.

Vi har en ettårig utbildning med studier på heltid på Norrvalla. Det finns också möjlighet att studera på halvtid på både Norrvalla och Solvalla.

 

Om ansökan mottagits korrekt, får ni genast en automatisk bekräftelse per e-post.

Kommande utbildningar

Klicka på en kurs om du vill få fram mer detaljerad information. Om inga kurser visas så finns i nuläget inga kurser insatta. Om du vill fråga om kommande kurser kan du kontakta en av personerna längst ned på sidan eller som anges på kursen.

3 st. i

Info till samtliga studerande

Det är obligatoriskt att bifoga betyg till din ansökan. Minimikravet på betyg är grundskolebetyg, men du kan även göra sin ansökan på basen av ditt gymnasiebetyg eller yrkesutbildning. Som bilaga 2 kan du fritt välja vad du bifogar, t.ex. annat betyg, intyg eller CV.

Urvalsprovets delområden

- teoriprov
- ledarskaps- och instruktionsövningar
- styrketest i form av griptest
- personlig intervju

Teoriprov - Litteratur till inträdesförhör

Huvudsaklig instuderingslitteratur
O. Sand et al. (2007) Människokroppen - Fysiologi och anatomi Stockholm: Liber ISBN 978-91-47-08435-7
Kapitel 7, skelettet (s.216–229)
Kapitel 8, musklerna (s.236–263)

Alternativ/kompletterande instuderingslitteratur:
Rörelseapparatens anatomi (2002) Finn Bojsen-Möller
Kapitel 2, stödjevävnader och deras mekaniska egenskaper, avsnittet: ledlära (s.34–42)
Kapitel 3, muskellära (s.43-54)

Människans fysiologi och anatomi (1982 eller nyare upplaga) Nienstedt-Hänninen-Arstila-Björkqvist-Franson-Kvist
- Kapitel 1 Inledning (s. 1–5)
- Kapitel 3 Vävnader avsnitt Muskelvävnad (s. 40–50)
- Kapitel 5 Rörelseapparaten avsnitt Skelett, fogar och leder (s.56–58) avsnitt Muskler (s.80–90)

Ledarskaps- och instruktionsövningar och styrketest

Sökande ska instruera två övningar för en adept
- övning 1: knäböj med käpp ovanför huvudet (raka armar)
- övning 2: ett ergonomiskt korrekt lyft

Förbered dig för en instruktionen genom att bekanta dig med övningarna på förhand (använd egna källor). Avslutningsvis gör sökande ett griptest.

Personlig intervju

Ta med dig de blanketter som du får med kallelsen till urvalsprovet till den personliga intervjun.
De sökande får poäng för de olika delmomenten och antagningen görs utifrån totala poäng.

Kontaktpersonen för tilläggsansökan är David Fred david.fred@folkhalsan.fi

1.7.1 Examensspecifika krav på hälsotillståndet i yrkes- och specialyrkesexamina

Syftet med de examensspecifika kraven på hälsotillståndet är att främja säkerheten i yrkes- och specialyrkesexamina, som avläggs som fristående examina, och senare i arbetslivet.

På utbildning som förbereder för en fristående examen tillämpas bestämmelserna om tillgänglighet och om förutsättningarna för antagning som studerande (bestämmelsen i 11 § (952/2011) i lagen om vuxenutbildning om hänvisning till 27, 27 a och 27 b § (951/2011) i lagen om yrkesutbildning). En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till utbildning som förbereder för en fristående examen, när studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- eller kundsäkerheten eller säkerheten i trafiken.

Detta förutsätter att de säkerhetskrav som hänför sig till studierna inte kan uppfyllas och att hindret inte med rimliga åtgärder kan undanröjas exempelvis med tjänster från studerandevården och studerandehälsovården, med hjälpmedel eller med annat stöd. Om skyddet av en annan persons hälsa och säkerhet eller trafiksäkerheten förutsätter det kan ett hinder för att anta en person som studerande vara att personen i samband med ansökan om rätt att få avlägga yrkesexamen eller specialyrkesexamen undanhållit information om ett tidigare fattat beslut om indragning av studierätt.

Med anledning av det ovannämnda ska de examensspecifika kraven på hälsotillstånd beaktas vid den personliga tillämpningen i samband med ansökan till en fristående examen och till utbildning som förbereder för en sådan examen och i samband med att den behövliga yrkesskickligheten förvärvas. De examensspecifika kraven på hälsotillstånd ingår i grunderna för de yrkes- och specialyrkesexamina som anges i statsrådets förordning (1033/2011) och som finns inom det humanistiska och pedagogiska området, teknik och kommunikation, naturbruk och miljöområdet samt social-, hälso- och idrottsområdet.

Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska informera (L 952/2011, 13 a §) dem som ansöker om att bli antagna som studerande om de examensspecifika kraven på hälsotillstånd och funktionsförmåga. De sökande ska på begäran ge den som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som förutsätts för beslut om antagning som studerande samt eventuella uppgifter om ett tidigare beslut om indragning av studierätten. I samband med urvalsförfarandet räcker det med att de sökande själva beskriver sitt hälsotillstånd vid den aktuella tidpunkten. De som ordnar utbildning som förbereder för fristående examen ska vid behov samarbeta med olika utbildningsnivåer eller med myndigheterna när det gäller erhållande och givande av uppgifter som behövs vid antagningen av studerande.

Med tanke på rättsskyddet för dem som ansöker om att bli antagna som studerande är det motiverat att de inte antas till sådan examensförberedande utbildning i vilken ingår praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet som de på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte skulle kunna utföra. Vid antagningen av studerande bör man dock beakta de mångskiftande uppgifter som ingår i yrkena och arbetet. Inom en examen kan det finnas examensdelar med olika krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga, vilket möjliggör individuella lösningar för den studerande under den examensförberedande utbildningen. Utbildningsanordnare som ordnar utbildning som förbereder för en fristående examen ska vid behov i samråd med den studerande och studerandevården utreda den studerandes möjligheter att söka till utbildning som förbereder för någon annan fristående examen.

Om den studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras får detta inte avbryta den studerandes examensförberedande utbildning eller leda till ett ogenomtänkt byte av utbildningsyrke eller -område. De praktiska problem som förändringar i hälsotillstånd och funktionsförmåga förorsakar under examensförberedande utbildning bör man i första hand kunna lösa med lämpliga individuella studiearrangemang och personlig tillämpning.

Studiehandledning, stödåtgärder, handledning i ergonomiska arbetssätt och användning av hjälpmedel är till stöd under den examensförberedande utbildningen. När en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga förändras är det nödvändigt med samarbete mellan studerandevården, studerandehälsovården och arbetsplatsernas företagshälsovård.


EXAMENSSPECIFIKA KRAV PÅ HÄLSOTILLSTÅNDET

En omständighet i anslutning till sökandens hälsotillstånd eller funktionsförmåga får inte vara ett hinder för antagning av den sökande som studerande. Som studerande kan dock inte antas den som på grund av hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet i anslutning till studierna, om kraven på säkerhet vid studierna i de examina inom social-, hälso- och idrottsområdet som anges i statsrådets förordningar (1032 och 1033/2011) så förutsätter och om hindret inte kan undanröjas med rimliga åtgärder. När det gäller personens hälsotillstånd eller funktionsförmåga ska man bedöma de begränsningar som eventuella sjukdomar medför och den individuella vårdsituationen i fråga om sjukdomarna.

Följande omständigheter kan utgöra hinder för antagning av en studerande:
• psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
• fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, såsom sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
• en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
• missbruk eller beroende av berusningsmedel.

 

Kontakt

  • Stefan Lillvik

   Lärare

  • tfn:
   050 016 0812

  • Kontakta