Stipendier och understöd

Stipendier och understöd

Folkhälsan är en förening, vars uppgift enligt stadgarna är att genom allsidig vetenskaplig forskning och praktiska åtgärder verka för folkhälsans främjande i svenska Finland.

Det här innebär att Folkhälsan skiljer sig från många andra av de så kallade ”stiftelserna och fonderna” så att vi inte i första hand är en utdelande organisation. Folkhälsan har alltså inte medel för att bevilja vare sig stipendier eller understöd.

Däremot har Folkhälsan fått i uppdrag att förvalta några fonder som delar ut medel enligt de specifika stipulationer som reglerar de här fonderna.

Stipendier och understöd

Stipendier och understöd som kan sökas genom Folkhälsan

Enligt stipulationerna för släktfonden kan stipendier ansökas av Ossian och Betsy Schaumans (Betsy född Lerche) syskonbarn eller deras inom äktenskapet födda efterkommande, tillhörande den svenska folkstammen i Finland (ej stadigvarande utomlands bosatta).

Understöd utdelas i första hand för högskolestudier, yrkesutbildning och vetenskaplig forskning.

Ansökningstid är februari.

Ansökan görs på en ansökningsblankett för innevarande år. Ansökningsblanketter kan beställas per tfn 09 315 5471 eller e-post: mona.kautto@folkhalsan.fi.

Till ansökan bifogas studieintyg, studieutdrag, skattekort och släktutredning.

År 2019 ska ansökningen skickas in senast 28.2.2019 (poststämpel) till adressen
Samfundet Folkhälsan, Schaumanska kommissionen, PB 211, 00251 Helsingfors.

Understöd beviljas vartannat år.Fondens ändamål är att främja geriatrisk forskning och forskning i de äldres psykologiska sociala villkor. Ansökan kan inlämnas av såväl enskilda personer som forskningsteam.

Ansökan får vara fritt formulerad och till den skall biläggas en detaljerad forskningsplan, budget samt sökandens meritförteckning och publikationslista.

Ansökningarna bör riktas och sändas till
Styrelsen för Samfundet Folkhälsan, PB 211, 00251 Helsingfors.

År 2020 ska ansökningen skickas in under januari månad.

Är en idétävling för sjukskötarstuderande i Finland, Sverige, Tyskland och Polen. Stipendiaterna från varje land vinner 6 000 euro och en individuellt anpassad praktik som ger dem kontakter inom arbetsfältet vård och omsorg för äldre.

Idétävlingen ordnas av Swedish Care International. Folkhälsan är huvudpartner i Finland. Priset är instiftat av drottning Silvia.

Mer information och ansökningar: https://sv.queensilvianursingaward.fi

Kontakt

  • Mona Kautto

   Vd-assistent, Samfundet Folkhälsan

  • tfn:
   040 822 2870

  • Kontakta