Verksamhetsberättelse 2023

Folkhälsan 2023

Folkhälsan bidrar till tryggare, aktivare och hälsosammare liv.

Presentation om Folkhälsan 2023

 

Vår strategi fram till år 2025 fokuserar på tre områden:

  • Vi stärker känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer.
  • Vi verkar för en hälsofrämjande och hållbar livsstil.
  • Vi medverkar till livskvalitet för en åldrande befolkning.

Alla bolag och verksamheter inom Folkhälsangruppen bidrar till att förverkliga strategin, inom sitt verksamhetsområde och för sina intressegrupper.

Sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande

 

 

Vi hjälper till att skapa sammanhang och stärker den psykiska hälsan hos unga bland annat inom projekt Växthus. Med en hälsofrämjande verksamhet och möjlighet för unga att göra gott för andra i samma ålder är målet för projektet att bidra till en starkare framtidstro. Resurscentret Föregångarna hjälper unga att komma vidare med arbete, utbildning och sociala sammanhang. Våra mottagningar i Helsingfors och Åboland stöder barn, unga och familjer med olika slags utmaningar, och vår småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet skapar trygghet och sammanhang för familjer i kustområdet och på svenska språköar.

 

Hälsofrämjande och hållbar livsstil

 

 

Den hälsofrämjande och hållbara livsstilen är ryggraden i allt vi gör – från serviceproduktion, utbildning och frivilligverksamhet till forskning. Under 2023 publicerade forskningsgrupperna vid Folkhälsans forskningscentrum 242 referentgranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Forskning publicerad under 2023 påvisade bland annat att barn som utsätts för alkohol och droger före födseln har sämre psykisk och fysisk hälsa i ungdomen och att en myocilin-genvariant som orsakar glaukom är vanligare i Finland än i andra länder.

Våra daghem erbjöd 732 barn småbarnspedagogik med hälsofrämjande verksamhet och hållbarhetsforstran i vardagen. På våra utbildningsenheter Solvalla i Esbo och Norrvalla i Vörå fick 135 personer yrkesutbildning i idrott, träning och massage. Under år 2023 deltog nästan 40 000 personer i utbildningar och evenemang som Folkhälsans förbund ordnade, och över 6 000 barn deltog i lokalföreningarnas simskolor.

 

Livskvalitet för åldrande befolkning

 

 

Service för äldre är en av hörnstenarna i Folkhälsans verksamhet. Vår service bygger på att i trygg miljö stöda självbestämmanderätt och delaktighet samt uppmuntra till att upprätthålla den egna funktionsförmågan i alla skeden av livet. Folkhälsan har redan i många år haft verksamhet i stil med gemenskapsboenden, och den uppskattade hemvården är en viktig pusselbit i servicen för äldre. Folkhälsans senior- och närståendegrupper skapar gemenskap, ger stöd och bidrar till en meningsfull fritid.