Verksamhetsberättelse

Folkhälsan 2022

Folkhälsan bidrar till tryggare, aktivare och hälsosammare liv.

Presentation om Folkhälsan 2022

Vår strategi fram till år 2025 fokuserar på tre områden:

  • Vi stärker känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer.
  • Vi verkar för en hälsofrämjande och hållbar livsstil.
  • Vi medverkar till livskvalitet för en åldrande befolkning.

Under år 2022 arbetade vi målmedvetet inom våra fokusområden.

Sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande

 

 

Vi hjälper till att skapa sammanhang och stärker den psykiska hälsan hos unga bland annat inom projekt Växthus. Här skapas ny verksamhet för unga i grupp där man får verktyg för att hantera stress och prestationskrav. Ungdomslokal är en gemenskap på nätet på svenska för ungdomar i åldern 13-20. Våra ungdomsmottagningar i Helsingfors och Åboland hjälper barn, unga och familjer med olika slags utmaningar, och vår småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet skapar trygghet och sammanhang för familjer i kustområdet och på svenska språköar.

 

Hälsofrämjande och hållbar livsstil

 

 

Den hälsofrämjande och hållbara livsstilen är ryggraden i allt vi gör – från serviceproduktion via utbildning och frivilligverksamhet till forskning. Under 2022 publicerade forskningsgrupperna vid Folkhälsans forskningscentrum 250 artiklar, av vilka 223 var originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter. Sju doktorander försvarade sina doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet, och tolv magisteravhandlingar slutfördes vid forskningscentrumet under året. Våra daghem erbjöd 717 barn småbarnspedagogik, med hälsofrämjande verksamhet, och på våra utbildningsenheter Solvalla i Esbo och Norrvalla i Vörå fick 171 personer yrkesutbildning i idrott, träning och massage. På Solvalla inleddes en storsatsning på utrymmena. Vi investerar över 10 miljoner euro, river gamla byggnader, bygger nytt, renoverar och moderniserar. Samtidigt pågår verksamheten som normalt. Under år 2022 deltog närmare 1400 personer i utbildningar och evenemang som Folkhälsans Förbund ordnade, och gav dem i medeltal 8,7 i betyg på en tiogradig skala.

 

Livskvalitet för åldrande befolkning

 

 

Service för äldre är en av hörnstenarna i Folkhälsans verksamhet. Vår service bygger på att i trygg miljö stöda självbestämmanderätt och delaktighet samt uppmuntra till att upprätthålla den egna funktionsförmågan i alla skeden av livet. Under 2022 köpte Folkhälsan fastigheten i Kottby, som tidigare hyrts, och säkerställde därmed att boendet för nästan 100 äldre fortsätter i Folkhälsans regi. Samkommunen för Österbottens Välfärdsområde inledde sin verksamhet redan 1.1.2022, vilket påverkade serviceproducerande våra verksamheter där. I maj 2022 valdes Anna Litonius till ny vd för vårt bolag Folkhälsan Välfärd.

 

Få coronarestriktioner kvar

 

 

Under 2022 var samhället öppet igen, efter åren med coronarestriktioner. Det var tillåtet och möjligt att träffas fysiskt igen, vilket syntes i all Folkhälsans verksamhet. Utbildningen skedde med närstudier, grupperna hade verksamhet med fysiska träffar, äldreboendena var öppna för besökare, småbarnspedagogiken hade normal verksamhet med utflykter och evenemang för vårdnadshavarna. Finlands Lucia kunde också genomföras som normalt igen, med kröning med publik i Helsingfors domkyrka, kortege längs Helsingfors gator och besök på hem, sjukhus och evenemang. Finlands Lucia 2022 Wilma Grönqvist med tärnor besökte 104 ställen under säsongen, och luciainsamlingen, vars medel går till att stöda barnfamiljer i utsatta situationer, inbringade hela 182 900 euro.

 

Hjälp till ukrainare

 

 

År 2022 skuggades av kriget i Ukraina. Folkhälsan stödde de drabbade på olika sätt, ekonomiskt genom att donera två euro per såld majblomma till de krigsdrabbade via Finlands Röda kors och praktiskt bland annat genom att erbjuda nödinkvartering och senare språk- och yrkesutbildning för ukrainska flyktingar, i samarbete med andra aktörer.

 

Ekonomin i linje med det förväntade

 

 

Ekonomiskt belastas bokslutet märkbart av både nedskrivningar av vissa fastigheter och FIFEK-betalningar till verksamhetsbolag inom koncernen. I frågan om avkastningen på placeringar avviker resultatet inte nämnvärt från den generella trenden för hur år 2022 utföll för institutionella placerare av det slag som Samfundet Folkhälsan är.